Drainage

Kudo ku njerëzit jetojnë nëpër godina, grumbullohen ujëra të zeza, të cilat mund të ndahen në kategoritë e ujërave të ndotur dhe ujërave të shiut. Ujërat e ndotur normalisht shkojnë në kanalizime dhe së fundi në një impianti për pastrimin e ujit, për t'u kthyer në ciklin riqarkullues të ujit. Nga ana tjetër, uji i shiut mund të shkarkohet veçmas përmes një sistemi ndarës ose së bashku me ujërat e ndotur, nëpërmjet një sistemi përzierës. Pronarët dhe përdoruesit këshillohen të ndërtojnë gjithmonë një plan drenazhimi me një specialist planifikimi, për të shmangur të papritura në të ardhmen.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Në mënyrë që stacioni i drenazhimit të ruhet gjithmonë në gjendje funksionale, çdo element si pajisja e shkarkimit të ujrave të ndotura, drenazhimet e sigurta të mbetjeve dhe tubacionet, duhet të mirëmbahen dhe të pastrohen në intervale të rregullta. Në rasin e bodrumeve të përmbytura nga rreshjet e mëdha, shpesh problemi është mungesa e një mekanizmi

bllokues të vendeve të drenazhimit. Duke qenë se një sasi jo e konsiderueshme e kanalizimeve të ndërtuara në godina ka rrjedhje ose fillon të rrjedhë me kalimin e kohës, rekomandohen kontrolle periodike të rrjedhjeve, në mënyrë që pajisja e shkarkimit të ujërave të zeza të mos pompojë ujëra të ndotur në mur duke shkaktuar dëme masive. Si prodhuesi Premium i sistemeve pompuese me cilësi të lartë, Wilo është pika juaj e parë e kontaktit për shërbimet e orientuara ndaj klientit dhe zgjidhjeve tërësore të sistemit.

Drenazhimi i tokës dhe i godinave

Për pjesën më të madhe të qytetarëve, mënjanimi funksional i ujërave të zeza është një proces që merret i mirëqënë. Rëndësia e funksionimit të stacioneve të drenazhimit të godinave dhe terrenit, kuptohet më mirë kur uji nuk shkarkohet më siç duhet.

Në shumicën e rasteve, problemet në stacionet e drenazhimit shkaktohen nga tubacione të dëmtuar ose të çarë, nga ku ujërzat e zeza dhe terreni i gërmuar mund të hyjnë në ujërat nëntokësorë. Kjo sjell një ndotje që ka kosto tepër të larta për shkak të kohëve të gjata të punës së pompave në impiantet e pastrimit të ujit. Erozioni i fortë dhe shpëlarja e tokës nën rrugë, mund të vënë në rrezik infrastrukturat në afërsi. Për këtë arsye, pronarët e tokave duhet të ruajnë e mirëmbajnë stacionet e drenazhimit. Me anë të këshillimit për kujdesin dhe mirëmbajtjen, ju asistojmë me kënaqësi si një partner kompetent.

Aplikimet e sistemeve të drenazhimit

Stacionet e drenazhimit gjejnë zbatim si në përdorim private shtëpiake dhe të tokës ashtu edhe në struktura publike. Pompat e drenazhimit Wilo janë përdorur prej vitesh me sukses në sferën e inxhinierisë civile, ndërtimit të godinave, hapësirave të gjelbra dhe objekteve sportive. Përveç kësaj, pompat tona përdoren për nxjerrjen e ujit nga liqenet dhe lumenjtë, për ruajtjen e thatësirës dhe në drenazhime të ndryshme.

Entwässerung Regenwasserentsorgung