WiloCare – kontroll i plotë dhe komod i impianteve

Tools on the substrate (Wilo)

Paketa komplete për siguri maksimale

Me WiloCare ju ofrojmë një paketë shërbimi të që lidh shërbimet e ndryshme të shërbimit për klientët të vetë fabrikës Wilo plotësisht sipas nevojave personale. Mbi bazën e të dhënave të analizuara nga pompa ose impianti juaj ne kujdesemi për funksionimin optimal dhe me efektivitet energjetik, për sinjalizimet e mundshme të defekteve, ndreqjen e defekteve dhe optimizimin e pompave ekzistuese. WiloCare mund të zbatohet si në instalim të ri, dhe në pompat e vjetra ekzistuese.

Kostot operative të llogaritura dhe minimizim i rrezikut

Ne ju informojmë çdo muaj në mënyrë të saktë rreth gjendjes së pompës/impiantit tuaj. Impiantet mbikëqyren me WiloCare nëpërmjet portalit të mbrojtur të internetit. Falë një kutie komunikimi të instaluar, është e mundur që impiantet, përmes një sistemi inteligjent sensorësh, tua dërgojnë teknikëve një sinjal në rastin e parregullsive. Përmes një çmimi mujor fiks, kostot tuaja operative qëndrojnë të llogaritshme dhe mbulojnë, në varësi të kontratës, pothuajse të gjitha rreziqet e mundshme.

Shërbimet tona për ju:

  • Kontroll i plotë i impianteve nga teknikët tanë të shërbimit për klientin të fabrikës
  • Raport mujor i gjendjes për informacionin e rregullt dhe, nëse duhet, masa për optimizim Masa të rregullta mirëmbajtjeje për mbajtjen e pompave tuaja ekzistuese Siguri absolute funksionimi dhe kostosh
  • Masa të rregullta mirëmbajtjeje për mbajtjen e pompave tuaja ekzistuese
  • Siguri absolute funksionimi dhe kostosh
Shërbime Basic Comfort Premium
Elektronikë komunikimi x x x
Raport mujor për gjendjen x x x
Kuotë mujore fikse e mundshme x x x
numër falas emergjence 24 orë i arritshëm x x x
Përfshirja e riparimeve të vogla në çmimin mujor fiks x x
Mbushje e dyoksidit të karbonit përfshirëse për të gjitha enë zgjerimi me membranë të pompave/impianteve x x
Heqja e kostove të pagës dhe udhëtimit midis intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë orëve normale të shërbimit) x x
Materiale konsumi të përfshira në çmimin mujor fiks x x
Mirëmbajtje e pompës/impiantit x x
Pjesë konsumimi të përfshira x
Heqja e kostove të pagës dhe udhëtimit midis intervaleve të mirëmbajtjes (jashtë orëve normale të shërbimit, përfshirë fundjavat) x