Jemi në dispozicionin tuaj, edhe pas blerjes

Mirëmbajtja dhe shërbimi

Zgjidhjet individuale të shërbimit mbulojnë të gjithë ciklin e jetës të produkteve tuja Wilo, edhe pas blerjes. Për këtë, përfaqësohemi lokalisht dhe në të gjithë botën me teknikë kompetentë shërbimi, dërgojmë një furnizim të shpejtë me pjesë këmbimi në çdo kohë dhe forcojmë p.sh. me trajnime të fokusuara ekspertizën tuaj. Njëkohësisht, kujdesemi për të përmirësuar vazhdimisht shërbimet tona.