Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-TP Control | Wilo

Wilo-TP Control

Автоматично повече безопасност и ефективност при биологична обработка на отпадни води.

Вашите преимущества
Sewage treatment control Wilo-TP Control

Автоматично повече безопасност и ефективност при биологична обработка на отпадни води.

Всеки ден е различен при всекидневната работа на системата. Колебанията на входа възникват сезонно, поради индустриални включвания и изключвания и при особени събития като повреди. Тези колебания са предизвикателство за всеки оператор на пречиствателна станция. С новото управление на пречиствателни станции Wilo-TP Control операторите на системи получават надеждно, основано на правилата логическо управление, което улеснява работното ежедневие.


Вашите преимущества

• Иновативно управление, индивидуално конфигурирано за всяка пречиствателна станция - схематична визуализация за перфектен преглед

• Улесняване на ежедневната работа и повече комфорт за потребителя на системата

• Постоянен контрол на характеристиките на отпадните води и етапи на третиране - ежедневно протоколиране на събитията и постоянно управление на данните от процеса

• Повишена експлоатационна безопасност чрез ранно откриване на вътрешни и външни влиятелни фактори

• Опростено и ясно представяне на всички данни, свързани с процеса

• Ежедневно протоколиране на събития и архивиране на данните от процеса за дълго време

• Автоматично регулиране на работните състояния на машинната технология с колебания на захранването и оптимално координирана машинна технология

• Избягване на върхове и регулиране на разликите в натоварването без ръчна намеса

• Непрекъснат контрол и бързо локализиране на дефекти

• Пропорционална употреба на енергия за постигане на оптимален резултат от почистването и най-добри качества на утайката

• Възможност за обхождане на данни в облак

• Сигурно предаване на данни и дистанционно наблюдение чрез Ethernet или Profinet, други шинни системи се предлагат опционално при запитване

Производствена гама

Конструкция

Пълно и автоматизирано управление на пречиствателна станция

Приложение

Новото управление на пречиствателна станция Wilo-TP Control следи и регулира почти всички процеси, свързани с процесите в общинските и промишлени пречиствателни станции. Следователно това управление, основано на правила, съчетава трите най-важни аспекта на пречиствателната станция в едно приложение: Автоматизация на процесите, безопасност на процесите и документация за процеса. По този начин операторите на системи получават надеждно, основано на правилата управление на системата, което улеснява работното ежедневие.

Окомплектовка/функция

В зависимост от избраната техника на процеса управлението е зададено индивидуално за всяко приложение. Като изходна точка, качеството на отпадъчните води по отношение на параметрите кислород, редукционен потенциал, температура, рН стойност, проводимост и мътност се предава на управлението чрез сензори и се сравнява с предишни параметризирани данни. В случай на отклонения, системата се намесва автоматично, така че различните етапи на третиране при биологична обработка на отпадни води, като нитрификация и денитрификация, захранващи операции, изпомпване на вторичните утайки, декантиране, изливане на утайките и добавяне на утаители и вторични вещества да са съгласувани оптимално.

Управлението на пречиствателна станция Wilo-TP Control регулира сложното взаимодействие на биологични, химични, хидравлични и механични и контролни компоненти винаги за оптимални условия на процеса. Това осигурява възможно най-добрата работа на системата и улеснява ежедневната работа на пречиствателната станция.

Иновативното управление на пречиствателните станции на Wilo-Experten се доставя и инсталира с включени всички софтуерни и хардуерни компоненти. Пускането в експлоатация, функционалният тест и оптимизирането на системата завършват спектъра от услуги на Wilo. Освен това управление може да бъде интегрирано в съществуващите системи за контрол на процесите.

Комплект на доставката

  • Разпределителен шкаф от неръждаема стомана с главен прекъсвач, защита с предпазители, сензорен панел Comfort и Linux-Server с Linux Mint Debian 2.0
  • Софтуер с графичен потребителски интерфейс
  • Измерване и оптимизиране на пречиствателната станция

Измервателните уреди и сензорите не са включени в комплекта на доставката на TP-Control

Описание/конструкция

Wilo-TP Control е компактна SCADA-система за управление на пречиствателна станция с различни размери и конструкция. Тя съчетава висока надеждност на данните и процесите с комфорта на автоматизираната инсталация и максимален преглед на данните за състоянието на инсталацията. Системата се състои от следните основни компоненти:

  • Miras-управление
  • Сензорен панел или PC клиент за обслужване
  • SPS-управление
  • Aquadat база данни

Miras-управление

Системата Miras е управление, основано на правила, за приложение във всички стъпки на процесите на пречиствателните станции. Регламентира процесите, свързани с процедурата, като напр. цикли на проветряване, изливане на утайките, изпомпване на вторичните утайки, изливане на утайките и добавяне на утаители и помощни материали както и отделно централно третиране на вода в зависимост от параметрите, специфични за процеса. В пречиствателните станции за отпадъчни води с SBR технология , Miras определя всички стъпки от процеса на един цикъл и е в състояние да реагира гъвкаво на състоянието на процеса на работа на системата. Тук се вземат предвид специални събития като дъжд или претоварване. По този начин се контролират и оптимизират резултатите от процеса.

Освен това системата Miras може да изчисли допълнителни аналогови стойности като „пълзящи се средни стойности“ или „прогнозни стойности“. Това позволява състоянията на процеса да действат като аналогови стойности в управлението. Всички параметри се записват и са налични за специфично за процеса управлението на инсталацията, както и са налични за по-късна оценка на състоянията на процеса. Съхранението се извършва в интервал от 30 секунди, възможни са и по-кратки интервали. Аналоговите стойности се съхраняват с точност от 15 Bit. Отделните събития могат да не бъдат съхранявани или да бъдат запазвани на различен интервал. Контролните процеси могат да бъдат наблюдавани с различна задълбоченост поради всеобхватното съхранение. По този начин също така се разбира защо се е получила намеса в управлението.

Системата Miras също така позволява изчисляването на виртуални параметри на състоянието. По този начин могат да бъдат компенсирани кратки изключвания на сензори. Използвайки определени приоритети, системата изчислява среден курс за осигуряването на процесите. Освен това могат да се реализират изключително големи и гъвкави контролни диапазони. Това позволява регулиране на разликите в натоварването до 100 000 жителя без ръчна намеса.

Освен това системата Miras позволява енергийно оптимизирана експлоатация на пречиствателна станция. За да се избегнат пикови токове и да се изгладят стойностите на процеса, е възможно например да работят асинхронно няколко съживявания или SBR реактори, също така за ограничен период от време.

Визуализацията се осъществява чрез потребителския интерфейс MIRVIS. Той съчетава поглед на процесите в взаимносвързана графика на аналоговите стойности с дигиталните събития във времето.

Системата Miras е система основана на правила, въз основа на конфигурация. Не е самостоятелно учеща се система. При необходимост трябва да бъдат конфигурирани нови алгоритми за управление.

Инсталирането на софтуера става на Linux сървър. За възможно най-висока сигурност на процеса, софтуерът се състои от няколко малки програми, които работят във фонов режим. Всички програми трябва да комуникират редовно с главната програма (наблюдател). Ако няма комуникация с дадена програма, програмата се рестартира. Главната програма трябва на свой ред да комуникира с контролен таймер. Ако тази комуникация отпадне, сървърът се рестартира. За оптимизиране на собствената безопасност на сървъра, във визуализацията се показват температурата на процесора и оборотите на вентилатора на сървъра. За критичните зони могат да бъдат зададени контрамерки или аларми.

Сензорен панел или PC клиент за обслужване

За да направите обслужването възможно най-удобно за потребители, има две възможности:

  • В най-обикновения случай като HMI се използва Siemens TP1500 Comfort. Панелът е оборудван с WinCC TIA Portal. Програмирането става с Step 7 TIA Portal. С това Wilo-TP Control съчетава ефективен контрол на процесите с мощен потребителски интерфейс в най-малко пространство.
  • Инсталиране на WinCC или WinCC Open Architecture на сървър с допълнителни клиентски работни места за различни потребителски интерфейси.

SPS-управление

Вътрешното управление се осъществява чрез Siemens PLC CPU 1513_1 PN с програмиране Step 7 TIA Portal. Всички свързани компоненти (сензори, разбъркващи механизми, вентилатор ...) се свързват като децентрализирана периферия с ET200SP през Profinet. В допълнение, други типове полеви шини (напр. ProfiBus, ModBus ...) могат да бъдат свързани чрез други комуникационни модули. По този начин вътрешната конструкция се поддържа компактна. Като окабеляване трябва да се изведе само мрежата.

Aquadat

Софтуерът Aquadat е база данни за съхранение на експлоатационни характеристики и лабораторни стойности. Тези данни могат да се обработват от PLC, потребителския интерфейс и системата Miras. Освен това ръчните вписвания в базата данни могат да се извършват, съхраняват и предават на системата Miras. Програмата работи на заден фон. Съответните ръчни въвеждания и отчети се извършват с редактора на Aquadat под Windows или Linux.

Aquadat се базира на професионалната SQL база данни „Firebird“ - безплатен мултиплатформен софтуер, който може да се използва на много системи като Windows, Linux или Mac. Конфигурацията се осъществява чрез SQL база данни и се адаптира според желаното от клиента приложение. Освен това, Aquadat може да изведе всички данни от SQL база данни за генериране на отчети като експорт в Excel за създаване на съответни дневни, седмични или месечни отчети.