Wilo-TP Control

Seeria kirjeldus

Eripärad / toote eelised

• Uuenduslik juhtseade seadistatakse individuaalselt konkreetsele veepuhastusjaamale ning täiusliku ülevaate andmiseks koostatakse skemaatiline visualisatsioon

• Igapäevatöö hõlbustamine ja süsteemi käitaja mugavuse parandamine

• Heitvee ja protsessietappide karakteristikute pidev jälgimine – sündmuste igapäevane protokollimine ning protsessiandmete püsiv juhtimine

• Tööohutuse suurendamine tänu sisemiste ja väliste mõjutegurite varasele tuvastamisele

• Kõigi protsessiga seotud andmete lihtne ja ülevaatlik kujutamine

• Sündmuste protokollimine ja protsessiandmete salvestamine pikaks ajaks

• Masina tehnika tööolekute automaatne kohandamine pealevoolu kõikumiste korral ning seeläbi optimaalselt toimiv masinatehnika

• Tippväärtuste vältimine ja koormuserinevuste juhtimine ilma käsitsi sekkumiseta

• Tõrgete pidev jälgimine ja kiire lokaliseerimine

• Energia proportsionaalne kasutamine optimaalse puhastustulemuse ja muda parimate omaduste saavutamiseks

• Andmete pilve edastamise võimalus

• Andmete turvaline edastamine ja kaugseire Etherneti või Profineti kaudu, muud siinisüsteemid nõudmisel

Automaatselt parem ohutus ja suurem efektiivsus heitvee bioloogilisel töötlemisel.

Süsteemi igapäevasel kasutamisel ei ole päevad vennad. Sisendis tekivad hooajalised kõikumised tööstuste sisse- ja väljalülituste ning erisündmuste tõttu, nagu tõrked. Need kõikumised põhjustavat muret igale veepuhastusjaama käitajale. Veepuhastusjaamadele mõeldud uus juhtseade Wilo-TP Control aitab süsteemikäitajatel tänu töökindlale ja reeglitel põhinevale loogikajuhtimisele igapäevast tööd hõlbustada.

Konstruktsioon

Veepuhastusjaama täielik ja automatiseeritud juhtimine

Rakendamine

Uus veepuhastusjaam Wilo-TP Control jälgib ja juhib peaaegu kõiki meetodiga seotud protsesse kommunaalvaldkonnas ja tööstustes kasutatavates veepuhastusjaamades. Sellega ühendab reeglitel põhinev juhtimine veepuhastusjaama kolm kõige olulisemat aspekti ühes rakenduses: Protsessi automaatika, protsessi ohutus ja protsessi dokumentatsioon. Nii on süsteemikäitajate käsutuses töökindel ja reeglitel põhinev süsteemijuhtimine, mis hõlbustab igapäevast tööd.

Varustus/funktsioon

Olenevalt valitud protsessitehnikast seadistatakse juhtimine individuaalselt konkreetsele kasutusjuhtumile. Lähtealusena edastatakse juhtseadmele andurite abil heitvee kvaliteediandmed ehk sellised parameetrid nagu hapnikusisaldus, redokspotentsiaal, temperatuur, pH-väärtus, juhtivus ja hägusus. Kõrvalekallete korral sekkub süsteem automaatselt, nii et heitvee bioloogilise töötlemise eri etapid, nagu nitrifikatsioon ja denitrifikatsioon, etteandeprotsessid, aktiivmuda tagastus, dekanteerimine, jääkmudaeemaldus ning sadestus- ja abiained kohandatakse omavahel optimaalselt.

Veepuhastusjaama juhtseade Wilo-TP Control juhib bioloogiliste, keemiliste, hüdrauliliste ning masina ja juhtimistehnika komponentide kompleksset koosmõju nii, et protsessiolek oleks alati optimaalne. See tagab süsteemi parima võimaliku töö ning hõlbustab ka veepuhastusjaama igapäevatööd.

Uuendusliku veepuhastusjaama tarnivad ja paigaldavad täielikult Wilo eksperdid koos kõigi tark- ja riistvarakomponentidega. Wilo teenuse hulka kuulub ka kasutuselevõtt, talitluskontroll ja süsteemi optimeerimine. Pele selle saab juhtimissüsteemi siduda ka olemasolevatesse protsessijuhtimissüsteemidesse.

Tarnekomplekt

  • Roostevabast terasest lülituskarp koos pealüliti, termokaitsme, Comfort Touchi juhtpaneeli ning Linuxi serveri ja Linux Mint Debian 2.0
  • Tarkvara graafilise kasutajaliidesega
  • Veepuhastusjaama mõõdistamine ja optimeerimine

Mõõteseadmed ja andurid ei kuulu TP-Controli tarnekomplekti

Kirjeldus/konstruktsioon

Wilo-TP Control on kompaktne SCADA seade, millega juhitakse eri suuruste ja lahendustega veepuhastusjaamu. Seade ühendab endas kõrgetasemelise andme- ja protsessiturbe ning süsteemiautomaatika mugavuse ja süsteemi olekuandmete maksimaalse ülevaate. Süsteem koosneb järgmistest komponentidest:

  • Mirase juhtseade
  • Puutepaneel või PC-klient kasutajaliidesena
  • PLC-juhtimine
  • Aquadati andmebaas

Mirase juhtseade

Mirase süsteem on reeglitel põhinev juhtimisseade, mida kasutatakse veepuhastusjaama kõigis protsessietappides. See juhib puhastusmeetodiga seotud protsesse, nagu õhutustsüklid, aktiivmuda tagastus, jääkmuda eemaldus, sadestus- ja abiainete lisamine ning tsentraalvee eraldi töötlemine olenevalt süsteemi- ja protsessispetsiifilistest parameetritest. SBR-meetodiga veepuhastusjaamades määrab Miras kõik tsükli etapid ja suudab paindlikult reageerida süsteemi protsessiolekule. Sealjuures arvestatakse eriliste sündmustega, nagu vihm või ülekoormus. Sellega jälgitakse ja optimeeritakse protsessi tulemusi.

Peale selle saab Mirase süsteem arvutada lisaanaloogväärtusi libisevate keskmiste väärtuste või prognoosväärtustena. Nii saavad protsessiolekud analoogväärtustena juhtimist mõjutada. Kõik parameetrid salvestatakse ning on kasutatavad protsessispetsiifiliseks süsteemijuhtimiseks ning protsessiolekute hilisemaks analüüsimiseks. Salvestamine toimub iga 30 sekundi järel, võimalikud on ka lühemad intervallid. Analoogväärtused salvestatakse täpsusega 15 bitti. Sündmusi saab salvestamisest välja jätta või määrata neile muu salvestusintervall. Tänu põhjalikule salvestamisele saab juhtimisprotsesse jälgida eri tasemel. Nii saab välja selgitada ka selle, miks juhtimisse sekkuti.

Mirase süsteem võimaldab arvutada ka virtuaalseid olekuparameetreid. Nii saab kompenseerida andurite ajutist mittetoimimist. Süsteem arvutab kindlaksmääratud prioriteetide alusel välja keskmise tee protsessi tagamiseks. Veel saab kasutada äärmiselt suuri ja paindlikke reguleerimisvahemikke. See võimaldab reguleerida koormuserinevusi suurusega kuni 100 000 ie ilma käsitsi sekkumiseta.

Veel võimaldab Mirase süsteem veepuhastusjaama energeetiliselt ja optimaalselt käitada. Voolutippude vältimiseks ja protsessiväärtuste silumiseks võib kasutada näiteks mitmesuguseid aktiivmudasid või SBR-reaktoreid, ka piiratud aja jooksul ja asünkroonselt.

Visualiseerimine toimub kasutajaliidesel MIRVIS. See ühendab endas protsesside ülevaate analoogväärtuste seostatud kõverana ning digitaalsete sündmuste ajajoonel.

Mirase seade on seadistatavatel reeglitel põhinev süsteem. See ei ole iseõppiv süsteem. Vajaduse korral tuleb seadistada uued reguleerimisalgoritmid.

Tarkvara paigaldatakse Linuxi serverisse. Protsessi võimalikult kõrgetasemelise ohutuse tagamiseks koosneb tarkvara mitmest väiksest taustal töötavast programmist. Kõik programmid peavad regulaarselt suhtlema põhiprogrammiga (valvur). Kui programmiside ei toimi, käivitub programm uuesti. Põhiprogramm peab omakorda suhtlema riistvaravalvuriga. Kui side ei toimi, käivitatakse server uuesti. Serveri turvalisuse optimeerimiseks kujutatakse visuaalselt serveri protsessori temperatuuri ja ventilaatori kiirust. Kriitilistes vahemikes saab ette näha vastumeetmed või alarmid.

Puutepaneel või PC-klient kasutajaliidesena

Juhtimise kasutusmugavaks muutmiseks on kaks võimalust:

  • Kõige lihtsamal juhul kasutatakse kasutajaliidesena seadet Siemens TP1500 Comfort. Paneelil on WinCC TIA Portal. Programmeerimiseks kasutatakse seadet Step 7 TIA Portal. Sellega on Wilo-TP Controlis ühendatud minimaalse ruumivajaduse juures võimas protsessijuhtimine ja kasutusmugav kasutajaliides.
  • WinCC või WinCC Open Architecture'i paigaldamine serverile koos klienttöökohtadega suuremate kasutajaliideste jaoks.

PLC-juhtimine

Sisemine juhtimine toimub seadme Siemens SPS CPU 1513_1 PN abil, kus on Step 7 TIA Portali programmeerimine. Kõik ühendatud komponendid (andurid, segaja, ventilaator …) seotakse detsentraalsete perifeersete seadmetena Profineti kaudu ET200SP-ga. Veel saab muude suhtlusmoodulite kaudu ühendada muid väljasiini tüüpe (nt ProfiBus, ModBus …). Sellega hoitakse sisemist struktuuri kompaktsena. Juhtmestik tuleb paigaldada ainult võrgu jaoks.

Aquadat

Aquadati tarkvara on andmebaas, kus salvestatakse tööandmeid ja laboriväärtusi. Seeläbi saab töödelda PLC, kasutajaliidese ja Mirase süsteemi andmeid. Peale selle saab andmebaasi andmeid lisada, salvestada ja edastada Mirase süsteemi ka käsitsi. Programm töötab taustal. Andmete käsitsi sisestamiseks ja aruannete koostamiseks kasutatakse Aquadati redaktorit Windowsi või Linuxi operatsioonisüsteemis.

Aquadat põhineb professionaalsel SQL-andmebaasil Firebird, mis on tasuta mitme platvormi tarkvara, mida saab kasutada paljudes operatsioonisüsteemides, nagu Windows, Linux ja Mac. Seadistamine toimub SQL-andmebaasi kaudu ja kohandatakse soovitavale kliendispetsiifilisele kasutusele. Peale selle saab Aquadat väljastada Exceli ekspordina kõiki SQL-andmebaasi andmeid raportite koostamiseks päeva, nädala või kuu kohta.

PDF: Wilo-TP Control

Konfigureerimine

Lehekülje valik

Lehekülje formaat

Vabatahtlik teave

Te saate sisestada personaalsed andmed, mida soovite päises esitada.

Salvestamine