Πυρόσβεση

Πυροπροστασία και πόσιμο νερό

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εάν είναι γεμάτες με στάσιμο νερό, υπάρχει κίνδυνος το νερό να μετατραπεί σε ανθυγιεινό. Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι συνδεδεμένες με εγκατάσταση τροφοδοσίας πόσιμου νερού, τότε αποτελούν κίνδυνο για την ποιότητα αυτού του νερού. Στις εγκαταστάσεις νερού πυρόσβεσης συσσωρεύεται κατά κανόνα στάσιμο νερό. Το στάσιμο νερό μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό παθογόνων μικροβίων. Σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 1988 και DIN EN 1717 απαιτείται ο διαχωρισμός των εγκαταστάσεων νερού διεργασιών - όπως είναι οι εγκαταστάσεις νερού πυρόσβεσης - από το δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού π.χ. μέσω βαλβίδας ασφαλείας με ελεύθερη έξοδο (τύπος: AA, AB). Ο πιθανός κίνδυνος βακτηριολογικής επαναμόλυνσης στο οικιακό και στο δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού πρέπει να αποκλείεται όπως ορίζει ο νόμος. Ο σταθμός διαχωρισμού πόσιμου νερού WILO IndustrieSysteme διαθέτει ενσωματωμένο τον πιστοποιημένο τύπο ελεύθερης εξόδου: AB.

Σε ετοιμότητα χρήσης για κάθε περίπτωση

Οι διαφορετικές καταστάσεις που συναντώνται σε κτίρια, σε συνδυασμό με τους διάφορους τοπικούς κανονισμούς, απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της Wilo μπορούν να σχεδιαστούν και να συγκροτηθούν ανά περίπτωση εξατομικευμένες λύσεις συστημάτων πυρόσβεσης. Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία της Wilo και την τεχνολογία αντλιών υψηλής απόδοσης. Για παράδειγμα με τα πλήρως αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα, που αποτελούνται από φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής απόδοσης με τυποποιημένους κινητήρες.

Οι αντλίες υψηλής απόδοσης Wilo για την τροφοδοσία νερού για εφαρμογές πυρόσβεσης προσφέρουν ειδικές λύσεις για τον τομέα αυτό και εγγυώνται την τήρηση των τοπικών κανονισμών. Οι λύσεις Wilo συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 14462 για τη μέγιστη δυνατή προστασία ανθρώπων, εμπορευμάτων και κτιρίων. Εξίσου σημαντική είναι η απόλυτη ασφάλεια λειτουργίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η Wilo παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής ποιότητας για την αξιόπιστη και ασφαλή χρήση νερού πυρόσβεσης. Τα συστήματα τροφοδοσίας νερού για εφαρμογές πυρόσβεσης της Wilo ενδείκνυνται ιδίως

  • για επιτοίχια και εξωτερικά υδροστόμια
  • για εγκαταστάσεις καταιονισμού επιπρόσθετα προς τα επιτοίχια και εξωτερικά υδροστόμια
  • για πολυώροφα κτίρια και διάφορα ακίνητα