Szállítási feltételek

I. Általános feltételek

1.) A magyarországi törvényes kereten túlmenően ajánlatunk feltételei érvényesek. Ettől eltérő vagy szóbeli megállapodások csak írásbeli megerősítéssel érvényesek. A megállapodás egy vagy több feltételének megváltoztatása a szerződés többi feltételét nem érinti.

II. Árak, szállítás és csomagolás

1.) Áraink csomagolással együtt ÁFA nélkül értendők. A teljesítés helye egyéb megállapodás hiányában, törökbálinti raktárunk. Raklap vagy egyéb többször használható csomagolóanyagnál külön megállapodás hiányában a tulajdonjog cégünknél marad.

III. Fizetés és tulajdonjog átruházás

1.) A fizetéssel kapcsolatban ajánlatunk feltételei érvényesek. Készpénzfizetés esetén 2 % árengedményt biztosítunk.

2.) Esetleges halasztott fizetésnél az áru a teljes fizetésig tulajdonunk marad.

3.) A vételárból levonás, visszatartás csak esetleges jogerős bírósági végzés alapján lehetséges.

IV. Műszaki adatok

1.) A prospektusok adatai a szokásos toleranciával érvényesek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A kisebb darabszámban importált készülékek dokumentációja német nyelven az egyedi import szabályai szerint áll rendelkezésre.

V. Ajánlat és teljesítés

1.) Az ajánlatban megadott szállítási határidők egyéb megállapodás hiányában tájékoztató jellegűek. A visszaigazolt határidők megváltoztatásának jogát fenntartjuk, cégünkön kivülálló események (pl.: sztrájk, beszállítói késedelem) esetén.Késedelmi kötbér és kártérítés csak a törvényes keretek mértékéig érvényesíthető.

VI. Jótállás, szavatosság

1.) A törvényes feltételek érvényesek. A fenti kötelezettségek külön megállapodás hiányában a Magyar Köztársaság területén érvényesek.

VII. Visszaszállítás

1.) Az áru visszaszállítása csak előzetes egyetértésünkkel történhet.

VIII. Szivattyúvezérlés/szabályozás

A Wilo szivattyúk Wilo kapcsoló és szabályzóberendezésen keresztüli hajtáskor a villamos üzemi feltételek feleljenek meg a VDE 0160 előírásainak (MSZ 172-1, MSZ 1600-1 és MSZ 2100-1).

Ha a frekvenciaváltós üzemhez nem a Wilo-tól vették a készüléket, akkor be kell tartani a motor kimenő zajának csökkentésére a kimenő szürőnél a következő értékeket:– feszültségcsúcsok < 650 V (nedves- és száraztengelyűnél P2 £ 1,1 kW) nedvestengelyűnél LC szűrőt javaslunk, száraztengelyűnél P2 < 1,1 kW < 850 V – feszültséggyorsulás du/dt < 500 V/ms

IX. Minősítés

1.) Valamennyi Wilo termék rendelkezik 1995. január 1-től az Europai Unió CE minőségi jelével és a cég az ISO 9001 szerinti nyilvántartásbavétellel. A Wilo Magyarország Kft. 1997-től megszerezte az ISO 9002 valamint 2003-ban az ISO 9001 minősítést.

Jótállás, garancia

1. A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)
számított 2 év.

2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
  - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  - elemi kár, természeti csapás okozta.

3. Amennyiben a hiba jellege tekintetében felmerült vitás kérdést a jótállásra jogosult és a WILO Magyarország Kft. vagy szerződéses partnere (a továbbiakban forgalmazó) nem tudja rendezni, úgy a forgalmazó a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet szakvéleményét rendeli meg három munkanapon belül.

4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;vagy
 • a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve, ha e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5. Ha a fogyasztó a termék kijavítását kicserélését kéri, a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, kivéve, ha a fogyasztó a javítás időtartamára kölcsönkészüléket kapott. A javítás időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 30 napot.

6. Ha a termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül – a termékbe épített biztonsági elemek (pl. elektromos biztosíték) hibáját kivéve - meghibásodott, a fogyasztó kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. A forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

7. A terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újra elkezdődik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére kerül sor.

8. Javítás szempontjából a termék fő darabjai:

  - szivattyúház
  - járókerék
  - elektromos motor állórész
  - elektromos motor forgórész

9. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A forgalmazó a termékei javításához szükséges alkatrészeket nyolc évig biztosítja.

10. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

11. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

12. Kérjük, hogy a meghibásodott terméket (a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek kivételével, amelyeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani) a 17. pont szerinti javító szolgálathoz postán szíveskedjenek eljuttatni. A postaköltség és a visszaszállítás költségei minden esetben a forgalmazót terhelik. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

13. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

14. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat – pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék - bemutatása) esetén kerülhet sor.

15. A jótállási jegyen a fogyasztó vagy más harmadik személy által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás illetőleg egyéb valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelenné válik.

16. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

17. A fogyasztó javítási igényével a forgalmazón kívül a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatokhoz, szervizekhez (a továbbiakban javító szolgálat) is fordulhat.

18. A jótállással kapcsolatos és egyéb javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek.

19. A jótállási jegy az alábbi tartozékokból áll:

 • 3 db javítási szelvény
 • 1 db cserére jogosító igazolás 1 db másolattal arra az esetre, ha a javítás az 5. pont szerint 15 illetőleg 30 napon belül nem lehetséges, vagy a termék egyáltalán nem javítható. A cserére jogosító igazolás bemutatása ellenében a forgalmazó a terméket kicseréli, vagy ha a cserére nincsen lehetőség a fogyasztó választása szerint a vételárat visszafizeti vagy a vételár-különbözet elszámolása mellet más típusú terméket ad ki a részére.

20. A forgalmazó a hiba bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 149/2014. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

21. A vásárlók jótállással összefüggő jogait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó köteleztő jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az NGM rendelet és a Ptk. tartalmazza. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

22. Amennyiben a meghibásodás garanciális időn belül történik, de a hiba oka nem garanciális jellegű , vagy a szivattyú meghibásodása garanciaidőn kívülre esik, abban az esetben a kiszállási és munkadíjaink az alábbiak szerint alakulnak:

 • munkadíj, hibafeltárás: 14.400,- Ft / óra + Áfa /
 • kiszállási díj: 7.500,- Ft + ÁFA Budapest területén belül, azon kívül 340 Ft/km + Áfa (max. 120 km kerül elszámolásra).

Javítási / felújítási / karbantartási ajánlatot helyszíni felmérés, továbbá az előzetes pontos hibafeltárás alapján tudunk adni. A hibafelvétel és felmérési díj költségét a javítási / karbantartási díjba beszámoljuk.

Szerviz elérhetőségei:

T: +36 23 889 570

F: +36 23 889 501

service@wilo.hu

Wilo szerviz csapatának elérhetőségeiOnline hibabejelentés