Wilo-TP Control

Sērijas apraksts

Specifika/produkta priekšrocības

• Inovatīva vadība, kas ir individuāli konfigurēta katrai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai atsevišķi - shematiska vizualizācija perfektam pārskatam

• Atvieglojums ikdienas darbā un vairāk ērtību iekārtas lietotājam

• Pastāvīga notekūdeņu raksturlielumu un apstrādes posmu uzraudzība - notikumu protokolēšana un pastāvīga procesa datu vadība ikdienā

• Darba drošības paaugstināšanās, ko nodrošina savlaicīga iekšējas un ārējas ietekmes faktoru konstatēšana

• Vienkārša un pārskatāma visu ar procesu saistīto datu atspoguļošana

• Notikumu protokolēšana ikdienā, un procesa datu nodrošināšana ilgam laikam

• Automātiska darbības stāvokļa pielāgošana iekārtas tehnikai pieplūdes svārstību gadījumā un līdz ar to optimāli saskaņota iekārtas tehnika

• Maksimumu novēršana u slodzes atšķirību regulēšana bez manuālas iejaukšanās

• Pastāvīga uzraudzība un ātra traucējumu lokalizācija

• Proporcionāla enerģijas pievade optimāla attīrīšanas rezultāta sasniegšanai un labākajām dūņu īpašībām

• Iespēja datu dublēšana mākonī (Cloud)

• Droša datu pārraide un attālinātā kontrole, izmantojot Ethernet vai Profinet tīklu, citas maģitrāļu sistēmas pieejamas pēc pieprasījuma

Automātiski lielāka drošība un efektivitāte bioloģiskas notekūdeņu attīrīšanas gadījumā.

Ikdienas iekārtas ekspluatācijā katra diena ir citāda. Pieplūdes svārstības rodas gan sezonāli, gan ražotņu pieslēgšanās un atslēgšanās ietekmē, kā arī īpašu notikumu, piemēram, traucējumu dēļ. Šīs svārstības ir izaicinājums katram notekūdeņu attīrīšanas iekārtas operatoram. Jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vadība Wilo-TP Control iekārtas operatoriem nodrošina uzticamu, uz nosacījumiem balstītu loģistikas vadību, kas ievērojami atvieglo ikdienas darbu.

Konstrukcija

Pilnīga un automatizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Ieliktnis

Jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vadība Wilo-TP Control uzrauga un regulē visus komunālo un industriālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesus. Tādējādi šī uz nosacījumiem balstītā vadība apvieno trīs svarīgākos notekūdeņu attīrīšanas iekārtas lietošanas aspektus: Procesa automatizāciju, procesa drošību un procesa dokumentēšanu. Tas iekārtas operatoriem nodrošina uzticamu, uz nosacījumiem balstītu iekārtas vadību, kas atvieglo ikdienas darbu.

Aprīkojums/darbība

Atkarībā no izvēlētās procesa tehnikas vadība tiek norugulēta atbilstoši katram individuālajam pielietojumam. Sākumā sensori pārraida vadībai informāciju par notekūdeņu kvalitātes parametriem - skābekli, redokspotenciālu, temperatūru, pH vērtību, vadītspēju un saduļķošanos, kas tiek salīdzināti ar iepriekš iestatītiem datiem. Novirzes gadījumā sistēma automātiski iejaucas, lai optimāti tiktu saskaņotas dažādas bioloģiskās notekūdeņu sagatavošanas pakāpes, piemēram, nitrifikācija un denitrifikācija, padeves procesi, atgriezto dūņu transportēšana, dekantācijas procesi, pārpalikušo dūņu noņemšana kā arī nogulsnēšanas līdzekļu un palīglīdzekļu pievienošana.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vadība Wilo-TP Control regulē komplekso bioloģisko, ķīmisko, hidraulisko kā arī iekārtu un regulēšanas tehnikas komponentu darbību, vienmēr nodrošinot optimālus procesus. Tā nodrošina vislabāko iekārtas ekspluatāciju un atvieglo ikdienas darbu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Wilo eksperti nodrošina nokomplektētas inovatīvās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tostarp visu programmatūras un aparatūras komponentu, piegādi un uzstādīšanu. Noslēgumā Wilo veic ekspluatācijas uzsākšanu, darbības testu un iekārtas darbības optimizāciju. Bez tam vadību iespējams integrēt jau pastāvošā procesa vadības sistēmā.

Piegādes komplektācija

  • Sadales skapis no nerūsējošā tērauda ar galveno slēdzi, drošinātāju, skārienpaneli Comfort Touch Panel un Linux serveri ar Linux Mint Debian 2.0
  • Programmatūra ar grafisku lietotāja interfeisu
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kalibrācija un optimizācija

Mērīšanas ierīces un sensori neietilpst TP-Control piegādes komplektācijā

Apraksts/konstrukcija

Wilo-TP Control ir kompakta SCADA sistēma, kas paredzēta dažādu izmēru un konstrukciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadībai. Tā apvieno augstu datu un procesa drošību ar iekārtas automatizācijas ērtībām un maksimālu pārskatu par iekārtas stāvokļa datiem. Iekārta sastāv no šādiem elementiem:

  • Miras vadība
  • Vadībai skārienpanelis vai PC-Client
  • SPS vadība
  • Aquadat datu bāze

Miras vadība

Sistēma Miras ir uz nosacījumiem balstīta vadība, kas paredzēta izmantošanai visos notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības posmos. Tā regulē ar procesu saistītos notikumus, piemēram, ventilācijas ciklus, atgriezto dūņu transportēšanu, pārpalikušo dūņu noņemšanu, nogulsnēšanās līdzekļu un palīglīdzekļu pievienošanu, kā arī atsevišķu centrālā ūdens apstrādi atkarībā no iekārtai un procesam specifiskajiem parametriem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar SBR procesu sistēma Miras nosaka visus cikla norises posmus un turklāt spēj elastīgi reaģēt uz iekārtas stāvokli procesā. Šeit tiek ņemti vērā īpašie notikumi, piemēram, lietus vai pārslogošana. Līdz ar to tiek uzraudzītas un optimizētas procesa norises.

Turklāt sistēma Miras spēj aprēkināt papildu analogās vērtības kā „peldošās vidējās vērtības” vai „prognozētās vērtības”. Šādi procesa stāvokļi analogo vērtību veidā var ietekmēt vadību. Visi parametri tiek pierakstīti un ir pieejami procesam specifiskai iekārtas vadībai, kā arī vēlākam procesa stāvokļu izvērtējumam. Saglabāšana atmiņā tiek veikta ar 30 sekunžu intervālu, ir iespējami arī īsāki intervāli. Analogās vērtības tiek saglabātas atmiņā ar 15 bitu precizitāti. Atsevišķus notikumus iespējams izslēgt no saglabāšanas procesa, vai arī saglabāt at atšķirīgu intervālu. Pateicoties apjomīgajām saglabāšanas iespējām, vadības procesus iespējams uzraudzīt dažādos līmeņos. Šādi var vēlāk noteikt, kādēļ ir notikusi iejaukšanās vadības norisē.

Sistēma Miras nodrošina arī virtuālu stāvokļa parametru aprēķināšanu. Šādi ierobežotu laiku iespējams kompensēt sensoru nedarbošanos bojājumu dēļ. Balstoties uz noteiktajām prioritātēm, sistēma aprēķina vidusceļu procesa garantēšanai. Turklāt iespējams realizēt sevišķi lielas un elastīgas vadības starpības. Tas ļauj bez manuālas iejaukšanās vadīt slodzes atšķirības, kas atbilst līdz pat 100 000 iedzīvotāju ekvivalentam.

Turklāt sistēma Miras nodrošina enerģētiski optimālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību. Lai nepieļautu strāvas maksimumus un izlīdzinātu norises vērtības, iespējams, piemēram, vairākus aktivizatorus vai SBR reaktorus ierobežotu laiku darbināt asinhroni.

Vizualizācijai tiek izmantots MIRVIS interfeiss. Tajā tiek apvienots procesu norises skats saistītā analogo vērtību līknes attēlā ar digitālajām norisēm laikā.

Sistēma Miras ir uz nosacījumiem balstīta iekārta, kas darbojas uz konfigurācijas pamata. Tā nav patstāvīgas apguves sistēma. Nepieciešamības gadījumā jauni vadības algoritmi ir jākonfigurē.

Programmatūra tiek instalēta uz Linux servera. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku norises drošību, programmatūra sastāv no vairākām mazām programmām, kas darbojas fonā. Visām programmām regulāri ir jākomunicē ar galveno programmu (uzraugu). Ja kāda programma pārstāj komunicēt, tā tiek pārstartēta. Galvenajai programmai, savukārt, ir jākomunicē ar aparatūras uzraudzības mezglu. Ja šī komunikācija nenotiek, tiek pārstartēts serveris. Servera dzirksteļdrošības optimizācijai vizualizācijā tiek attēlota arī servera procesora temperatūra un ventilatora apgriezienu skaits. Kritiskiem diaazoniem iespējams iepriekš noteikt pretpasākumus vai trauksmi.

Vadības skārienpanelis vai PC-Client

Lai vadību veidotu pēc iespējas draudzīgāku lietotājam, izvēlei pieejamas divas iespējas:

  • Vienkāršākajā gadījumā kā HMI tiek izmantots Siemens TP1500 Comfort. Panelis ir aprīkots ar WinCC TIA Portal. Programmēšana notiek ar Step 7 TIA Portal. Tādējādi Wilo-TP Control mazā telpā apvieno efektīvu procesa vadību ar vienkāršu vadības interfeisu.
  • WinCC vai WinCC Open Architecture instalēšana serverī ar papildu klientu darbavietām ļoti apjomīgiem interfeisiem.

SPS vadība

Iekšējā vadība notiek, izmantojot Siemens SPS CPU 1513_1 PN ar Step 7 TIA Portal programmēšanu. Visi pievienotie komponenti (sensori, maisītāji, ventilācija …) tiek savienoti kā decentralizēta perifērija ar ET200SP, izmantojot Profinet tīklu. Papildus iespējams pievienot citus lauka kopnes tipus (piem. ProfiBus, ModBus …), izmantojot citus komunikācijas moduļus. Šādi iekšējā uzbūve paliek kompakta. Kabeļu sistēmai nepieciešams tikai tīkls.

Aquadat

Aquadat programmatūra ir datu bāze, kas paredzēta ekspluatācijas datu un laboratorijas vērtību saglabāšanai atmiņā. Šādi iespējams apstrādāt datus no SPS, lietotāja interfeisa, kā arī sistēmas Miras. Turklāt datu bāzē iespējams veikt manuālu ievadi, saglabāt datus un pārraidīt tos sistēmai Miras. Programma darbojas fonā. Atbilstošās manuālās ievades un ziņojumi tiek veikti, izmantojot Aquadat-Editor operētājsistēmā Windows vai Linux.

Aquadat pamatojas uz profesionālo SQL datu bāzi „Firebird“, brīvi pieejamu multi platformu programmatūru, kas tiek izmantota daudzās sistēmās, piemēram, Windows, Linux vai Mac. Konfigurēšana notiek, izmantojot SQL datu bāzi un tiek pielāgota atbilstoši vēlamajam klientam specifiskajam pielietojumam. Turklāt Aquadat var izsniegt visus datus no SQL datubāzes Excel-Export formātā, sagatavojot atbilstošos dienas, nedēļas vai mēneša ziņojumus.

PDF: Wilo-TP Control

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana