SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Приливен притисок
  6 bar
 • Максимален работен притисок PN
  10 bar
 • Мин. температура на медиум Tmin
  3 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  50 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  4 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Номинална моќност на мотор P2
  7.50 kW
 • Номинална струја IN
  13.50 A
 • Фактор на моќност cos φ
  0.88
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  EN-GJL-250
 • Работно коло
  1.4408
 • Вратило
  1.4057
 • Материјал на заптивање
  EPDM
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ
 • EAN број
  4048482372792
 • Број на производ
  4183944
 • Нето тежина прибл. m
  684 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  714.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  1430 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  1540 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  1748 mm
 • Карактеристики на пакување
  Комерцијална амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Постројка за зголемување на притисокот како автоматска компактна постројка за гаснење пожар според EN 12845.

Составена од 2 пумпи (главна/резервна) со хоризонтална основна рамка – EN 733 – со спојка за проширување, електро мотор и повеќестепена, електрична, вертикална џокеј пумпа, мембрански притисочен сад (Содржина: 20 l) како и една разводна кутија на секој пумпа, фиксирана на робусна држечка конструкција.

Два модела SC-Fire E за електро моторите, и двата опремени со Smart контролер, плус модел SC-Fire J за џокеј пумпата, солидна конструкција од специјални профилни делови со кружни жлебови за виљушкар и кука, така што е овозможен безбеден транспорт без проблеми. Разводна кутија која може да се нагодува во висина, специјална основна рамка, со што преносот на вибрации се намалува значително и се зголемува сигурноста и животниот век.

Циркулационен круг со двоен притисочен прекинувач, манометар, повратен вентил, вентил за главната и резервната пумпа за автоматско стартување (осигуран од делување на неовластени лица). Каблите се позајмуваат во конструкцијата и се заштитени од потрес и засекување. Стандардна изведба опремена со мембрана инсталирана директно на главната/резервната пумпа, за да се спречи прекумерно вжештување при нула-прилив.

Две приклучни табли SC-Fire E и една SC-Fire J за противпожарни постројки според EN 12845.

Приклучни табли интегрирани во куќиште од челичен плех, според вид на заштита IP54.

Многу висок квалитет на управување и особено едноставна работа благодарение на SC-Fire управувањето, со ЛЦД екран базиран на симболи, лесно упатство за корисници со едноставно водење во менито, притисочен и вртлив прекинувач за брзо поставување на параметри. Комуникациски контролен и управувачки механизам за надгледување на работата на постројката.

Постројката е монтирана на основна рамка со поврзани кабли и цевки, подготвена за приклучување.

Приливен притисок:

При планирањето на системската конфигурација мора да се земе предвид максималниот приливен притисок (види ги техничките податоци). Макс. дозволен приливен притисок се добива од макс. работен притисок на системот, соодветно намален за предвидениот максимален напор на пумпата при Q = 0. Кај постројките за распрскување според EN 12845, максималната вредност на притисокот на водата треба да биде 12 бари. Во постројките за распрскување со силен пораст, во кои разликата во висината помеѓу највисокиот и најнискиот распрскувач изнесува повеќе од 45 m, притисокот на водата на излезот на пумпата или во цевките може да биде повисок од 12 бари, доколку се дизајнирани сите компоненти на постројката за ова ниво на притисок.

Инсталација на пумпа за зголемување на притисокот според можностите за вшмукување.

За секоја главна/резервна пумпа треба да се инсталира приливен резервоар со приклучок на потисната цевка над пумпата.

Проток

До 750 м³/ч (208 л/с) системска конфигурација за главната/резервната пумпа.

Приклучни табли/управувачки уреди за вода за гаснење- систем за снабдување

Wilo-Control SC-Fire E (главна пумпа или резервна пумпа со електромотор)

Хардвер:

Електронска централна управувачка единица, вградена во челично куќиште, вид на заштита IP54, управувачки и екранизирани уреди на предната врата

Својства и функции:

Дизајнот на управувачкиот уред зависи од моќноста на приклучената пумпа (стартување преку DOL или поврзување ѕвезда-триаголник). Уредот ги опфаќа следните компоненти:

 • Главен прекинувач: За вклучување и исклучување на приклучна табла. (При неовластено користење во случај на пожар)
 • Дисплеј: Вграден екран на вратата од разводната кутија за ракување и прикажување. Ги покажува податоците за работата и работната состојба на пумпата и функција за управување и контролирање преку комбинација на симболи и нумерички кодови. Изборот на менито и внесувањето параметри се изведува преку црвеното копче
 • Микропроцесор со Soft-SPS: Микропроцесор -SPS (Soft-SPS), реализиран преку програмирање, мрежен дел и E/A- ожичување. Конфигурацијата на програмирањето зависи од системот и од постројката за распрскување
 • Индикатори: Долговечни светилки-индикатори кои ја покажуваат подготвеноста и работата на пумпата, активирањето на потисниот прекинувач и на пливачкиот прекинувач, погрешно стартување, збирна грешка, рачно стартување и запирање
 • Копчиња: Копчиња на притискање за рачно стартување и запирање, тестирање на ламби и потврдување на аларми и сигнали за внимание
 • Осигурувач: Заштитни осигурувачи, кои го толерираат почетниот тек најмалку 20 секунди
 • Стартување на моторот: Контактор за директно вклучување, до 22 kW, при поголема моќност, стартување преку поврзување ѕвезда-триаголник
 • Заштита на мотор: Само за сигнализирање
 • Надгледување на водоснабдувањето: Преку пливачки прекинувач, со цел нивото на водата да биде секогаш најмалку 2/3 од приливниот резервоар
 • Контрола на моќност: Довод на вода и моќност на пумпа
 • Сеопфатна сигнализација: Грешки од секаков вид се прикажуваат на зеднички индикатор за грешки
 • Индивидуална сигнализација: Преку индивидуален индикатор за грешки се прикажува битната сигнализација - грешка при стартување
 • Приказ за грешка и ресетирање: Сите сигнали за грешка се прикажуваат на лед диоди, на екран се прикажани како код за грешка и мора да се рестартира

Софтвер:

 • Фабрички програмиран за автоматска работа
 • Информации за напон, јачина на струја и моќност на пумпа
 • Навигација на менито со помош на симболи

Одговара на следните норми:

 • Фиксирани уреди за гаснење пожар- автоматски постројки за распрскување (EN 12845), дел за пумпи со електромотор
 • Електрична опрема на машини (EN 60204-1)
 • Низок напон-комбинации на приклучни табли (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја (EN 61000-6-2)
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони (EN 61000-6-3)

Опис на функцијата:

Со Wilo SC-Fire E управувачките уреди, можат да се контролираат пумпи со електромотор, сензори за управување со пумпите како и нивото на информации. SC- уредот се контролира преку микропроцесор со Soft-SPS. Тој служи за управување и регулација на потребните функции на уредите за зголемување на притисокот за снабдувањето со вода за геснење пожари спред EN 12845, за тестирање и при работа на постројката за распрскување.

Работната логика на делот за гасењето пожари се базира на каскадно калибрирање на притисочниот прекинувач за стартување на пумпата.

Доколку е потребно поголемо количество на вода поради отворање на еден или повеќе циркуларни кругови или поради расипан распрскувач, прекинете го притисокот во системот. Како резултат на тоа SC-Fire Controller регулаторот предизвикува стартување на главната пумпа. Кога во системи со повеќе пумпи не стартува главната електрична пумпа (на пр. поради проблеми со снабдувањето со струја), со намалување на притисокот на притисочниот прекинувач се активира резервната пумпа и пумпата стартува. Во одредени случаи можат да се употребуваат две или повеќе електро-пумпи. Штом се затвори циркуларниот круг на распрскувачот или засунот, со што се врши снабдување на главите за распрскување, во системот се` повеќе се зголемува притисокот во мирување. Тогаш мора да се притиснат копчињата за запирање на SC-Fire, за да се запрат главната и резервната пумпа.

Дополнителни информации:

Битна предност на Smart Controller SC-Fire е лесното управување на докажаната Wilo технологија-црвено-копче. Основа на SC е можноста за зачувување на програмираното управување Soft SPS, кое се базира исклучиво на големото искуство на Wilo. Целото програмирање се прави интерно. Со тоа овие управувачки уреди можат флексибилно да се употребуваат во нова генерација и во согласност со сите специфични побарувања на купувачите и на пазарите.

Wilo-Control SC-Fire J (џокеј пумпа со електромотор)

Хардвер:

Комплетна електронска централна управувачка единица, вградена во лакирано челично куќиште, вид на заштита IP54, управувачки уреди и копчиња на предната врата

Својства и функции:

Дизајнот на управувачкиот уред зависи од моќноста на приклучената пумпа . Уредот ги опфаќа следните компоненти:

 • Главен прекинувач: За вклучување и исклучување на приклучна табла
 • Индикатори: Долговечни светилки-индикатори, кои ја покажуваат подготвеноста на пумпата, работата на пумпата и збирните грешки
 • Прекинувач: Вртлив прекинувач за поставување на рачен модус или автоматски модус
 • Стартување на моторот: Директна заштита
 • Заштита на мотор: Прекинувач за заштита од куршлус и преоптоварување
 • Индивидуална сигнализација: Сигнализација за грешки на моторот (куршлус,преоптоварување)
 • Приказ за грешка и ресетирање: Сигнализацијата за гршки на моторот е прикажана преку соодветни лед диоди. Ресетирањето се прави при ново стартување на заштитниот прекинувач на моторот

Одговара на следните норми:

 • Фиксирани уреди за гаснење пожар- автоматски постројки за распрскување (EN 12845), дел за џокеј пумпи
 • Електрична опрема на машини (EN 60204-1)
 • Низок напон-комбинации на приклучни табли (EN 61439-1 и EN 61439-2)
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја (EN 61000-6-2)
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони (EN 61000-6-3)

Опис на функцијата:

Со Wilo-Control SC-Fire J единиците, џокеј пумпите можат да бидат опремени со електромотор и сензори според EN 12845, за тестирање, како и при работа на постројката за распрскување.

Работната логика на делот за гасењето пожари се базира на каскадно калибрирање на притисочниот прекинувач за стартување на пумпата.

Џокеј пумпата која служи за зголемување на притисокот се стартува прва и служи за тоа, системот да биде наполнет со вода и да биде под притисок. Таа се активира при намалување на притисокот во системот. Регулирање на стартувањето и запирањето се врши со потисен прекинувач, кој е калибриран по закон.

Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • Макс. напор Hmax
  30.6
 • Максимален работен притисок PN
  10 bar
 • Приливен притисок
  6 bar
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Номинална моќност на мотор P2
  7.50 kW
 • Номинална струја IN
  13.50 A
 • Фактор на моќност cos φ
  0.88
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  EN-GJL-250
 • Работно коло
  1.4408
 • Вратило
  1.4057
 • Заптивање на вратило
  BVEGG
 • Материјал на заптивање
  EPDM
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ
 • Нето тежина прибл. m
  684 kg
 • Број на производ
  4183944

Карактеристики

SiFire EN 50/160

SiFire EN 50/160
SiFire EN 50/160

Информации за порачка

Information for order placements
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ
 • EAN број
  4048482372792
 • Број на производ
  4183944
 • Бруто тежина прибл. m
  714.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  684 kg
 • Целокупна должина L
  1230.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  1520 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Комерцијална амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  1547.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Број на производ 4086201
Издание 1502
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 148

PDF (6 MB)

Преземи

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Број на производ 2541367
Издание 1510
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (41 MB)

Преземи

Wilo-Control SC-Fire Electric

Број на производ 2539954, 2541365, 2541366
Издание 1510
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (33 MB)

Преземи

om_sc_fire_jockey__2541363

Број на производ 2541363
Број на страници 1

PDF (12 MB)

Преземи

SiFire-EN-50/160-150-7,5/7,5/0,55EEJ

PDF (7 MB)

Преземи

SiFire-EN-50/160-150-7,5/7,5/0,55EEJ

PDF (12 MB)

Преземи

SiFire-EN-50/160-150-7,5/7,5/0,55EEJ

PDF (58 kB)

Преземи

SiFire-EN-50/160-150-7,5/7,5/0,55EEJ

PDF (52 kB)

Преземи

SiFire-EN-50/160-150-7,5/7,5/0,55EEJ

PDF (77 kB)

Преземи

PDF: SiFire EN 50/160-150-7.5/7.5/0.55 EEJ

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај