Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Особености/предности на производот

 • Робустен систем преку високопритисочни центрифугални пумпи од не’рѓосувачки челик, од серијата MVIE со вграден фреквентен изменувач со воздушно ладење
 • Натпропорционално голем опсег на регулирање на фреквентниот изменувач
 • Вградена целосна заштита на моторот преку PTC
 • Вградено препознавање на работа на суво, со автоматско исклучување при недостаток на вода преку дијаграмот на моќноста на моторната контролна електроника

Опис на серијата

Изведба

Постројка за водоснабдување со една нормално вшмукувачка високопритисна центрифугална пумпа со интегриран фреквентен конвертот и Vario-регулатор VR за мотори од 7,5 kW

Употреба

 • Автоматско водоснабдување во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар
 • Транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Означување на типот

Пример:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COКомпактна постројка зголемување на притисокот
RРгулација со фреквентен претворувач
1Со една пумпа
MVIEСерија на пумпи
2Номинален проток на единечна пумпа
[m3/h]
04Број на степени на единечна пумпа
VRVR = Vario-регулатор

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара
 • Приливен притисок 10 бара
 • Приклучен номинален дијаметар од приливната страна DN 100
 • Приклучен номинален дијаметар од притисочната страна DN 100
 • Степен на заштита IP 54 (VR-контролен уред)
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите

Опрема/функција

 • 1 пумпа од серијата MVIE со континуирано контролирана работа преку интегриран фреквентен изменувач
 • Вкл. VR-контролен уред за моќност на моторот од 11 до 22 kW
 • Сите делови што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Затворачки вентил, од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16

Опис/конструкција

 • Основна рамка: Поцинкуван челик со ублажувачи на стегањето, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик од притисочната страна, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат во зградната техника; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: се користи по 1 пумпа од сериите MVIE 16.., 32.., 52.., 70... или 95.. (до макс. моќност на моторот од 22 kW); фреквентниот изменувач со воздушно ладење, адаптиран на пумпниот мотор, овозможува континуиран режим на регулација со повратна врска помеѓу 25 Hz и макс. 65 Hz на сите пумпи од овие серии; сите делови на пумпите што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик
 • Арматури: пумпата е опремена од притисочната страна со затворачка арматура, со DVGW‐контролна ознака и со неповратен вентил со DVGW‐одобрение
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил‐гума, која не е штетна според законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и проточна арматура според DIN 4807

Материјали

 • Работни кола не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Куќиште на пумпата EN-GJL-250/1.4404
 • Вратило, зависно од типот од не’рѓосувачки челик 1.4057/1.4404
 • Заптивки EPDM (EP851)/FKM (Витон)
 • Капак на куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Долен дел од куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Механичка заптивка B‐јаглен/волфрамкарбид, SiC/јаглен
 • Притисочна обвивка не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Лежиште волфрамкарбид
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4571

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Опции

Други приклучоци на мрежа на барање

Водич за проектирање

Редуктор на притисокот

Променливиот приливен притисок се компримира преку уредот за регулирање на бројот на вртежи, вграден во секоја единечна пумпа, доколку колебањето на притисокот не е поголемо од разликата помеѓу зададената вредност на притисокт и на нултата вредност на напорот на единечната пумпа при мин. број на вртежи (работа со 20 Hz или 25 Hz). Доколку променливоста на притисокот е поголема, пред постројката треба да се монтира вентил за намалување на притисокот.

Заштитен прекинувач за резидуална струја

При инсталација на заштитен прекинувач за резидуална струја поврзан со фреквентни конвертори, треба да се земат предвид само заштитни прекинувачи за резидуална струја за сите струи, според DIN/VDE 0664.

Приливен притисок

При димензионирање на постројката треба да се внимава на макс. приливен притисок (в. Технички податоци). Макс. приливен притисок се добива од макс. работен притисок на постројката без макс. напор на пумпата приi Q = 0

Само за постројки за заштита од пожар

Изведба според DIN 1988 (EN 806), дел 5+6

Ова не важи за постројки за гасење пожар во согласност со DIN 14462. Овие треба посебно да ги порачате.

При примената и работата на постројка зголемување на притисокот, во принцип треба да се внимава на прописите од DIN 1988 (EN 806).

Осигурување од недостиг на вода (WMS)

Монтираниот тип на пумпа Helix VE веќе располага со вграден уред за препознавање на сув од, како сигурносен уред за пумпата

Електроника/детали за електромагнетна подносливост

 • Постројка со единечна пумпа до заклучно 7,5 KW моќност на мотор:
  • емитирана интерференца во согласност со одредбите на EN 61000-6-3
  • отпорност на интерференца во согласност со одредбите на EN 6100-6-1
 • Постројка со единечна пумпа со 11-22 kW моќност на мотор:
  Производот одговара ва директивите на EN 61800-3 и при емитирана интерференца ги исполнува барањата во стамбеното подрачје, како и барањата за отпорност на интерференца во индустриското подрачје. При примена во стамбеното подрачје дополнително треба да се предвиди EMV-филтер за отстранување интерференца, за отстранување на интерференца од страна на мрежата во согласност со EN 61800-3 од класата B1.

Напомена: При примена во стамбени објекти, инсталацијата мора да сеизведе од страна на персонал кој е обучен за електромагнетна подносливост.

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Преземања

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Број на производ 2535459
Издание 2013-07
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (56 MB)

Преземи

Wilo-VR-System

Број на производ 2040503
Издание 1108
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (12 MB)

Преземи

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Број на производ 4093679
Издание 0809
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 32

PDF (2 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај