Сервисни видеаЦелта на овие видеа е да ги советува единствено добро обучените клиенти и деловни партнери за тоа како поединечните производи треба да се демонтираат и склопуваат во однос на сервисот. Инструкциите на споменатото видео се резервирани за квалификувани и добро обучени членови на персоналот. Врз основа на овие основи, таквите лица првенствено треба да се придржуваат кон упатствата за употреба и упатствата за услуги на WILO и не смеат да се потпираат само на упатствата на таквото видео. WILO и неговите поврзани компании отфрлаат каков било вид на гаранција или одговорност за употребливоста или точноста на содржината на ваквото видео.