WiloCare – комплетна и комфорна проверка на постројка

Комплетен пакет за максимална сигурност

Со WiloCare ви нудиме сервисен пакет којшто ги поврзува различните можности за фабрички кориснички служба за односи со корисниците на Wilo, како и еден комплетен пакет којшто е сосема во согласност со вашите потреби. На основа на добиените податоци за вашата пумпа или постројка се грижиме за оптималната, енергетски ефикасна работа, евентуалната сигнализација за грешка, отстранување на пречки и оптимизирање на вашата состојба. WiloCare може да се употребува во текот на новото инсталирање, но и за старата пумпа.

Работни трошоци коишто може да се пресметаат и смалување на ризикот

Прецизно ве информираме секој месец за состојбата на вашата пумпа/постројка. Постројките се надгледуваат со помош на WiloCare преку заштитен интернет портал. Благодарение на инсталираната комуникациска кутија, можно е од постројката да се испрати директен извештај до техничарот по пат на интелигентен сензор и во случај на неправилност во работата. Со помош на месечната стабилна цена, вашите трошоци за работа може да се пресметаат и да се покријат, во зависност од договорот, како и можните ризици.

Нашите сервисни услуги за вас:

  • Сеопфатна проверка на постројка со помош на техничар за фабрички сервис
  • Месечен извештај за состојбата за редовните информации и стандарди за оптимизација
  • Редовни мерки за одржување на вашата состојба
  • Апсолутна сигурност во работата и сигурност на трошоците
Моќност Basis Comfort Premium
Комуникациска електроника x x x
Месечен извештај за состојбата x x x
Можна фиксна месечна рата x x x
24 часа достапен бесплатен број во итни случаи x x x
Малите поправки се содржат во месечната фиксна рата x x
Вклучено полнење со азот за сите пумпи/постројки коишто имаат мембрански притисочен сад x x
Елиминирање на работни и патнички трошоци помеѓу два интервала на одржување (за време на номиналните часови на одржување) x x
Потрошните материјали се содржат во месечната фиксна рата x x
Одржување на пумпата/постројката x x
Вклучени потрошни делови x
Елиминирање на работни и патнички трошоци помеѓу два интервала на одржување (освен нормалните сервисни часови за време на викендот) x