Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити

Оптимална работа на постројката преку системска компетентност

Методи на димензионирање за водостопанство

Ние не сакаме да изберете какво било решение, туку она решение што точно ви одговара. Со задоволство ги обработуваме индивидуалните и економични решенија за производи заедно со вас.

Нумеричка симулација на струење – CFD симулација

За ефикасно и работно сигурно биолошко третирање на отпадна вода, правилното димензионирање зависно од системот и инсталирањето на погонот за мешање и системот за вентилација е предуслов.

Wilo располага со модерни, софтверски алати и методи за димензионирање. За избор на одговарачката технологија за вашиот уред користиме методи на димензионирање преку нумеричка симулација на струењата (CFD симулација).

При оваа точна анализа се земаат предвид вашите специфични услови на постројката. На тој начин може рано да се откријат слабостите за коишто може да се развијат оптимални решенија. На тој начин раководителите проифтираат од комплетното димензионирање на системот во кој сите технологии и составни елементи се стандардизирани и се усогласени едни со други за секоја намена.

Погледнете го видеото како ефективно да ја димензионирате вашата постројка. Благодарение на модерните Wilo алати за димензионирање.

Калкулатор на цевководи

За течноста да се спроведе од точка А до точка Б, не ви е потребна која било пумпа - потребна ви е одредена пумпа којашто ќе одговара на вашите побарувања, односно на моменталните услови.
Од една страна тоа се својствата на течностите, а од друга страна на цевководите. Секој висок профил, вградувачка арматура и дел на форма предизвикува загуба на притисокот во системот на цевковод.
Ако пумпата не е испрано прикачена за системот на цевковод, не може да се оствари потребната моќ на спроведување.
Поради тоа не можете со нашиот избран софтвер да одредувате одговарачки пумпи на основа на бараните Q/H вредности, туку мора да дозволите пресметка на цевководот по ваш избор.

Нашиот Competence Team со задоволство ќе ви ги одреди губитоците во цевководот.

Контактирајте нѐ