Wilo сервис за пуштање во работа

Безбедност од самиот почеток

Профитирајте со помош на можностите веднаш да ги искористите предностите и моќта на нашите производи. Ве следиме од самото пуштање во работа на производот и ве запознаваме сета моќност. Така добивате оптимизиран и сигурен старт.

Нашите сервисни услуги за вас:

  • Проверка на инсталација
  • Нагодување на оптимизираните системски параметри
  • Пробно работење
  • Проверено и документирано со стандарден лист за проверка
  • Практично советување при ракувањето
  • Wilo протокол за пуштање во употреба

Упатство за вградување и работа употреба можете да најдете и во апликацијата Wilo Assistent.

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Употребете ја Wilo Assistent на:

Android Google Play Store