Tapwater

Contact

+31 88 9456 000

Wij staan voor u klaar
van maandag t/m vrijdag
van 08:00 t/m 17:00 uur
(op feestdagen zijn we gesloten)

Maak gebruik van waardevol drinkwater

Water is een levensmiddel waarvoor de hoogste kwaliteitseisen gelden. Dit geldt ook voor de techniek die de tapwatervoorziening regelt en waarborgt. Circulatiepompen van Wilo zijn de oplossing voor iedereen die maximale eisen aan materiaal, bediening en comfort stelt.

Water is wereldwijd een van de belangrijkste grondstoffen. Daarom is een duurzaam gebruik van deze hulpbron bijzonder belangrijk. Meer dan 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts een fractie van deze hoeveelheid is onbeperkt geschikt voor gebruik als drinkwater. Dit komt doordat 70 procent van het als drinkwater gebruikte water gewonnen wordt uit grond- en bronwater.

Warmwatercomfort dat rendeert

Ontbrekende circulatie of een te lange leidingafstand is er vaak verantwoordelijk voor dat er koud water uit de waterkraan komt en dat de watertemperatuur maar langzaam stijgt. Alvorens het water tot de gewenste temperatuur is opgewarmd, stromen er enkele liters drinkwater in de afvoer. Om de verspilling van drinkwater in uw eigen huis te beperken, is de aanschaf van een circulatiepomp de moeite waard. Ook bij het commerciële gebruik is de betrouwbare tapwatervoorziening een uitdaging. Circulatiepompen van Wilo voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen bij de omgang met het levensmiddel water, werken zonder storingen en zijn bijzonder efficiënt en daardoor stroombesparend. Een intelligente technologie kan namelijk twee dingen: snel voor warm water zorgen en tegelijkertijd energie en resources besparen.

De waterkwaliteit van drinkwater

De waterkwaliteit wordt meestal geregeld en gestuurd door verordeningen, diverse richtlijnen,aanbevelingen en regels envoorschriften. De smaak vandrinkwater varieert in veel regio'sals gevolg van de verschillendemineralen die oplossen uit de bodemen gesteente in het water. Gezonden schoon drinkwater is kleurloos enhelder, maar ook smaak- en reukloosen onaangetast.

De drinkwatervoorziening bestaatuit waterwinning, behandeling ende distributie van drinkwater. In de gehele procesketen van drinkwatervoorziening is hethandhaven van de barrières tegen verontreiniging van groot belang om de noodzaak vantechnische zuivering zo laag mogelijk te houden. Bij technisch foutloos geïnstalleerdedistributiesystemen, die regelmatig en vakkundig worden onderhouden en bediend, ontstaangeen verontreinigingen door materiaal, substanties of legionella. Doorslaggevend vooreen hoge drinkwaterkwaliteit is daarom een uitstekend beheer van de installaties waarvoorwaterleveranciers en eigenaren of exploitanten van gebouwen verantwoordelijk zijn. Voordeze taken biedt Wilo op maat gemaakte en hoogwaardige oplossingen waarop u kuntvertrouwen.

Watervoorziening mogelijk maken

Juist oudere gebouwen hebbenvaak te kampen met hetprobleem van geringe waterdrukin de waterleidingen. Verhoogdewaterdruk is noodzakelijk omeen correct gebruik van alleapparaten te waarborgen. Wiloheeft een enorm assortimentpompsystemen die dergelijkeproblemen tegengaan. Daarbijhoort natuurlijk ook een breedscala aan modellen voordrinkwatervoorziening.

Onze producten beloven een uitstekende waterkwaliteit, die voldoet aan alle voorschriften. Dankzijonze jarenlange knowhow maakt het niet uit of het water afkomstig is van oppervlakken ofuit grondwater.Dankzij onze ruime ervaring met projecten in de gebouwentechniek kunt u rekenen op onzeondersteuning, zowel bij de planning als bij de praktische uitvoering van uw projecten.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

De juiste drinkwaterinstallatie

De waterleidingbedrijven garanderen de perfecte kwaliteit van het water tot aan uwhuisinstallatie. Eigenaren of exploitanten van gebouwen zijn echter verantwoordelijk voor deverdere kwaliteit van het water tot het uit de waterkraan van de eindgebruiker komt. Omaan deze verplichting te voldoen en aan de voorgeschreven grenswaarden te voldoen, iseen weloverwogen keuze en installatie van leidingen en geïnstalleerde pompen van grootbelang.

Deskundige installatie

De vakkundige installatie van het pompsysteem door een gecertificeerde vakman of eengespecialiseerd bedrijf kan vergaande problemen voorkomen, waardoor uw drinkwater wordtbeschermd en verontreinigingwordt voorkomen. Hetinstallatiebedrijf maguitsluitend productengebruiken met een keurmerkvan een geaccrediteerdecertificeerder voor deuitvoering van zijn diensten.Hier bent u aan de veilige kantmet Wilo producten.

Onze tips

  • Werkzaamheden aan uw drinkwaterinstallatie mogen uitsluitend door gespecialiseerdebedrijven worden uitgevoerd.
  • Respectvol en duurzaam gebruik van warm water bespaart geld en energie.
  • Om onze drinkwaterbronnen te sparen en te behouden, dient u de afvoer van giftigestoffen of afval via de riolering te voorkomen.
  • Het repareren van een druppelende kraan spaart niet alleen uw zenuwen, maar ookuw portemonnee en het milieu. Een druppelende kraan kan binnen een jaar meerdan 1000 liter drinkwater verliezen.
  • Het stagnatiewater in de leidingen dat na langdurige stilstand ontstaat, kan nogprobleemloos worden gebruikt voor het besproeien van bloemen.