Overvann og spillvann

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

En sterk partner for effektiv og miljøvennlig avløpsteknologi

Kravene til pumper og pumpesystemer spesielt innenfor transport av urenset spillvann, har steget kraftig i de siste årene. Dette kan først og fremst føres tilbake til urbaniseringen og til vannmangelen i hele verden. Inngangsbetingelsene endrer seg, faststoffandelen i spillvannet er økt og det er lengre oppholdstid i avløpsnettet. Resultatet er at livsløpskostnadene til en pumpe også er av særlig betydning for driftsansvarlige, ut over anskaffelse, vedlikehold, feil og reparasjoner.

Årelang erfaring i prosjektvirksomheten for avløpsteknologi setter oss i stand til å levere problemfrie prosessforløp og pålitelige systemløsninger. Uavhengig av om det gjelder pumping, røring, lufting, filtrering eller desinfisering av (skittent) vann – vårt brede utvalg av produkter og systemløsninger har en driftssikker og energieffektiv løsninger for deg i ethvert tilfelle. Avhengig av krav, væskestrøm og løftehøyde finner du pumper fra Wilo for de forskjelligste medier, som spillvann, slam og slamholdig vann, slipende eller fiberholdige medier. Vi legger særlig vekt på en lavest mulig slitasje og robuste komponenter i våre løsninger.

Våre effektive løsninger for en ren samvittighet

Alle bygninger og husholdninger i verden produserer kloakkvann, som må håndteres på en skikkelig måte, slik at hygienestandarder blir oppfylt og man unngår luktproblemer. Derfor bruker man, der hvor spillvannet ikke kan føres problemfritt til avløpsnettet ved hjelp av fritt fall, effektiv bygningsteknikk. For framtidig teknologi og spillvannskonsepter må man sammenfattet ta hensyn til følgende tre prinsipper:

  • Minimering av innholdet av skadelige stoffer i spillvannet
  • Redusering av avløpsvannfortynningen (tilsigsvann)
  • Utskilling av avløpsvann-delstrømmer (regnvann, overvann og spillvann)
  • Reduksjon av reststoffer fra rensing av spillvann
  • Bruk av avløpsvann-delstrømmer (gråvann, urin osv.)

Framtidige spillvannskonsepter krever derfor en god oversikt fra planlegger og driftsansvarlig, for ytterligere å forbedre kost/nytte-forholdet både for mennesker og miljø.

Våre effektive løsninger benyttes først og fremst i disse bruksområdene:

Drenering

Spillvann


Drenering og flomsikring

Kloakksamling og -transport


Rensing av spillvann