Nawadnianie

Oszczędne wykorzystywanie wody w gospodarstwie rolnym to podstawowy wymóg produkcji naturalnych artykułów spożywczych podczas ciągłych zmian warunków klimatycznych. Zmiany klimatu wywierają wpływ na produkcję w wielu regionach świata. Okoliczność ta stanowi o konieczności nawadniania w celu zabezpieczenia plonów. Dalsze okoliczności, takie jak niewielkie ilości opadów lub silne wahania ich ilości również stanowią o konieczności nawadniania w celu wyrównania naturalnego zaopatrzenia w wodę. W ten sposób, dzięki nawadnianiu, możliwe jest doprowadzenie znacznych powierzchni, które

w przeciwnym razie byłyby suche i jałowe, do stanu typowego dla użytków rolnych. Z tego powodu za pomocą sztucznego nawadniania zagospodarowuje się obecnie ponad 150 milionów hektarów gruntów na całym świecie.

Nowoczesne systemy nawadniania dla rolnictwa

Nowoczesne systemy nawadniania pól oferują różne możliwości doprowadzenia wystarczającej ilości wody do systemów korzeniowych roślin. Zapotrzebowanie na wodę zależy ściśle od użytego rodzaju roślin uprawnych oraz właściwości gleby i klimatu.

Zastosowania w komercyjnej gospodarce rolnej

Do wystarczającego nawodnienia wszystkich roślin stosuje się różne systemy pompowe i nawadniające. Właśnie w obszarach suchych ważne jest pozyskanie i doprowadzenie wody do nawodnienia pola w sposób możliwie najbardziej optymalny. Wilo dysponuje dostateczną wiedzą i oferuje skuteczne technologie do tych celów. Pompy głębinowe i turbiny Wilo zapewniają przykładowo możliwość wyprowadzenia wody z podłoża lub wodociągu i zapewnienia niezbędnego zasilania. Nie wszyscy farmerzy mają identyczne możliwości pozyskania wody. Dlatego firma Wilo opracowała pompy, które umożliwiają swobodny wybór lokalizacji pompy. Możliwe i wykonalne jest przykładowo umieszczenie pompy na tratwie, aby możliwe było pobieranie wody bezpośrednio z rzeki lub jeziora.

W praktyce sprawdziły się pompy dławnicowe od Wilo. Niezależnie od poziomu wody, pompy te są w stanie pobrać niezbędną ilość wody w celu uzyskania odpowiedniego przepływu i doprowadzić ją tam, gdzie jest to potrzebne.

Również na dużych, równych powierzchniach występuje często brak właściwego ciśnienia wody do pewnego zasilania w przypadku wahań jej poziomu. W takim przypadku właściwe będzie użycie wysokosprawnych systemów do podnoszenia ciśnienia Wilo. Korzystanie z tych rozwiązań pozwala na pewność, że poprzez prawidłowe ciśnienie wody wszystkie rośliny na polu będą dostatecznie nawodnione. Zapewnia ponadto stałe ciśnienie wody w warunkach wahań jej poziomu, oczywiście przy zachowaniu pełnej oszczędności energetycznej.