Program Wilo-SMART Connect Beta

Bardzo dziękujemy za Twoje zainteresowanie programem Wilo-SMART Connect Beta. Aby odkryć łączność przyszłości, zainstaluj i otwórz aplikację na twoim smartfonie i postępuj zgodnie z poleceniami:

Dla systemu iOS (iOS 11 lub nowszy)Dla systemu Android (Android 6 lub nowszy)

Po instalacji zostaniesz poproszony, żeby zarejestrować się w Wilo-SMART Connect. Ta rejestracja odbywa się online. Następnie na miejscu możesz przeprowadzić uruchomienie i zobaczyć dane eksploatacyjne.

Uczestnicząc w programie Wilo-SMART Connect Beta i pobierając aplikację Wilo-SMART Connect zgadzasz się z następującymi przepisami w sprawie ochrony danych:

Deklaracja ochrony danych dla aplikacji „Program Wilo-SMART Connect Beta”

My, WILO SE wraz z spółkami powiązanymi („Grupa Wilo”), bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i działamy ściśle według zasad, dotyczących ochrony danych osobowych. Deklaracja ochrony danych obowiązuje w zakresie zastosowania aplikacji „Universe”. Aplikacja Grupy Wilo może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów, nieobjęte deklaracją ochrony danych. Gromadzenie, przetwarzanie (zapisywanie, modyfikowanie, przekazywanie, blokowanie) i wykorzystywanie danych osobowych ujęte jest w dalszej treści pod wspólna nazwą dla tych czynności: „Przetwarzanie”.

Deklaracja ochrony danych informuje w sposób zwięzły o rodzajach danych i celu ich przetwarzania przez aplikację. Deklaracja ochrony danych odbywa się na podstawie postanowień obowiązującego prawa art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (uprawniony interes) RODO, w celu zapewnienia najlepszej obsługi w zakresie zdalnego dostępu do pompy.

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest

WILO SE

Nortkirchenstr. 100

44263 Dortmund

Tel. +49231 4102-0

Faks +49231 4102-7575

wilo@ wilo.com

Zasady przetwarzania danych przez aplikację

Wykorzystanie danych, pozyskanych przez aplikację lub Twoich danych, wprowadzonych w ramach korzystania z aplikacji odbywa się wyłącznie do celów, wskazanych w deklaracji, tylko przez Grupę Wilo. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody, wyrażonej na mocy prawa o ochronie danych, ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie deklaracji zgody możliwe jest w każdym czasie - w tym celu należy wysłać e-mail na adres data-privacy@wilo.com.de.

Kasowanie zapisanych danych osobowych odbywa się po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość, również w chwili, gdy dane te przestają być potrzebne do realizacji celu, związanego z ich zapisem lub wtedy, gdy zapis tych danych jest niedopuszczalny z innych przyczyn prawnych. Jeżeli występuje ustawowy okres przechowywania dokumentacji, nie nastąpi skasowanie danych, zostaną one jednak zablokowane do wykorzystania w inny sposób. Dane poddane anonimizacji nie zostaną przymusowo skasowane.

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe, powierzone nam dobrowolnie, takie jak adres e-mail, hasło, nazwisko, adres do końca ustawowego okresu ich przechowywania. Następnie zostaną one usunięte z naszych systemów.

Automatyczne przetwarzane podczas wywoływania aplikacji

Przetwarzamy automatycznie dane w tak zwanych plikach logów, które aplikacja przekazuje na serwer Grupy Wilo. Jest to technicznie niezbędne do pracy aplikacji, celem takiego przetwarzania jest udostępnienie wszystkich funkcji aplikacji. W plikach logu następuje automatyczny zapis poniższych danych:

  • Użytkowany system operacyjny mobilnego urządzenia końcowego
  • Adres IP Twojego, mobilnego urządzenia końcowego
  • Czas zapytania serwera
  • Numer ID mobilnego urządzenia końcowego

Adres IP

Adres IP do oznaczenie źródła dostępu do Internetu, to ważne na całym świecie, jednoznaczne w chwili przyznania przez dostawcę usług internetowych oznakowanie, które składa się w najbardziej typowej formie (IPv4) z czterech bloków cyfr, podzielonych kropkami. Najczęściej, jako prywatny użytkownik, nie korzysta się ze stałego adresu IP, ponieważ dostawca usług internetowych przydziela taki adres tymczasowo (tak zwany „dynamiczny adres IP”). W przypadku trwale przydzielonego adresu IP (tak zwany „statyczny adres IP”) możliwe jest zasadniczo przyporządkowanie danych użytkownika za pośrednictwem tej cechy. Jeżeli nie zamierzamy śledzić niedozwolonych ingerencji w naszą ofertę internetową, wykorzystujemy te dane nie w wersji osobowej, lecz anonimowej, taką bowiem wersję preferują nasze strony internetowe, w celu pozyskania informacji o liczbie dostępów itp.

Przetwarzanie danych w ramach komunikacji z pompą

Celem aplikacji jest sterowanie i analiza pompy grupy Wilo. Jeżeli pompa została aktywowana w Twojej aplikacji za pośrednictwem stosownego elementu komunikacyjnego (np. bramka Wilo), nastąpi przeniesienie danych, np. danych konfiguracyjnych i eksploatacyjnych, pamięci błędów, ustawień konfiguracyjnych przebiegu temperatur (zwanych wspólnie „danymi eksploatacyjnymi”) na serwer, użytkowany przez grupę Wilo, i zapisanie ich na tym serwerze. Serwery te eksploatuje firma Microsoft („MS”) w ramach przetwarzania danych zlecenia na zlecenie WILO SE. Aplikacja odczytuje dane i udostępnia je, podobnie jak i funkcje, bazujące na tych danych.

Podczas generowania dostępu użytkownika wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych zakładu w następujący sposób:

1. wykorzystywanie danych odbywa się w celu udostępnienia funkcji aplikacji, tworzenia wiadomości Push (np. wskazówki, konserwacja, usterka), podwyższenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, poprawy wydajności instalacji, usunięcia usterek i poprawy serwisu i rozwoju urządzenia wskutek długotrwałych badań. W związku z tym grupa Wilo przetwarza dane w celu związanym z pracą aplikacji. Ponadto MS gromadzi dane w ramach stosunku przetwarzania zleceń na zlecenie WILO SE i zleca ich przetwarzanie firmie Zühlke.

2. Jeżeli w aplikacji aktywna jest odpowiednia funkcja, dane eksploatacyjne, adres lokalizacji pompy, Twoje nazwisko, Twój numer telefonu i Twój adres e-mail zostaną przekazane podmiotowi handlowemu, który jest aktywowany w aplikacji. Zasadniczo w każdym czasie możliwe jest cofnięcie tej aktywacji i tym samym wstrzymanie transmisji danych lub zażądanie zmiany podmiotu handlowego.

3. Wykorzystywanie danych odbywa się w celu podwyższenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, poprawy wydajności instalacji, usunięcia usterek i poprawy serwisu i rozwoju urządzenia przez dalsze przedsiębiorstwa grupy Wilo na zlecenie WILO SE (przetwarzanie na zlecenie). Możliwe jest przekazywanie danych oraz wyników analiz wewnątrz grupy Wilo na bazie porozumienia o przetwarzaniu na zlecenie oraz ich wykorzystywanie w ramach warunków użytkowania aplikacji i niniejszej deklaracji ochrony danych. Dane osobowe (jak np. nazwisko, adres użytkownika urządzenia) nie są przekazywane. WILO SE zapewnia, że danych tych nie otrzymają żadne inne formy, poza wymienionymi powyżej.

4. Wykorzystywanie i ewentualne przekazywanie danych w całkowicie anonimowej postaci odbywa się w celu podwyższenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, poprawy wydajności instalacji, usunięcia zakłóceń i poprawy serwisu i rozwoju urządzenia przez dalsze przedsiębiorstwa grupy WILO SE i przedsiębiorstwa trzecie. Pojęcie „anonimowa postać” oznacza, że dla WILO SE i przedsiębiorstw trzecich obecnie nie jest możliwe przyporządkowanie tych danych systemowych do Twojej osoby i nie będzie to możliwe w przyszłości. Dane osobowe (jak np. nazwisko, adres użytkownika urządzenia) nie są przekazywane.

Ponadto przekazywanie danych nastąpi wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez obowiązujące prawo.

Zastosowanie Microsoft Application Insights

WILO SE wykorzystuje w aplikacji narzędzie analityczne Microsoft Application Insights w celu analizowania Twojego zachowania podczas wykorzystywanie aplikacji. Gromadzenie i zapis udostępnionych i wykorzystywanych danych odbywa się w sposób całkowicie anonimowy. Zapis tych danych odbywa się, w zależności od okoliczności, również poza granicami Niemiec (w całkowicie anonimowej postaci).

Zastosowanie cookies

Aplikacja wykorzystuje cookies, tzn. dane tekstowe, tworzone podczas każdego procesu logowania w celu autentyfikacji użytkownika, zapisywane na urządzeniu końcowym i kasowanie po wylogowaniu / wyrejestrowaniu dostępu użytkownika. Zastosowanie cookies nie jest możliwe w celi uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na urządzenie końcowe. Na podstawie informacji, zawartych w cookies możliwe jest ułatwienie nawigacji na stronie.

Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, odwołanie zezwolenia na przekazywanie danych

W każdej chwili masz prawo do informacji o zabranych danych, dotyczących Twojej osoby, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich zapisu. Ponadto, stosowanie do obowiązującego prawa przysługuje Ci prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych. Jeżeli nie wystąpią po naszej stronie inne zobowiązania prawne, możesz również żądać ograniczenia przetwarzania danych (zablokować dane). Dodatkowo możesz skorzystać z prawa do cofnięcie zezwolenia na przekazywanie danych innym podmiotom. Ponadto możliwe jest dochodzenie prawa do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym.

Dalsze informacje

Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego zawsze chcemy informować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i udzielać niezbędnych odpowiedzi w tym zakresie. W razie pytań, na które nie znalazłeś odpowiedzi w deklaracji ochrony danych lub w razie konieczności uzyskania dalszych, dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z nami:

data-privacy@wilo.com

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Dokładamy starań, aby - podejmując wszelkie działania techniczne i organizacyjne - przechowywać Twoje dane w sposób niedostępny dla innych. Jednakże w przypadku komunikacji e-mailowej nie jesteśmy w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, zatem w sprawach poufnych polecamy drogę pocztową.

Zmiany

Możliwe jest wprowadzenie zmian do naszej deklaracji ochrony danych. Nie zamierzamy ograniczyć Twoich praw, wynikających z deklaracji ochrony danych, bez Twojej jednoznacznej zgody. Wszelkie zmiany w zakresie deklaracji ochrony danych zostaną opublikowane w tym miejscu. Stare wersje niniejszej deklaracji ochrony danych przechowujemy w archiwum.

Zgoda na przetwarzanie danych w ramach dostępu użytkownika

Podczas sporządzania dostępu użytkownika wyrażasz zgodę na użycie wprowadzonych przez Ciebie danych w celach, związanych z praca aplikacji. Dane te zawierają w szczególności Twój adres e-mail, adres lokalizacji pompy, Twoje nazwisko i Twój numer telefonu.