Nowe wymagania prawne dla pompowni przeciwpożarowych

6 grudnia 2016 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dzień ten wpisał się w karty historii naszej branży jako przełom w podejściu do pompowni przeciwpożarowych i ich komponentów stanowiących wyroby budowlane. Zespoły pompowe zasilające instalacje i sieci hydrantowe zostały uznane jako ważne pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Wilo Polska jako pierwszy producent zespołów pompowych na rynku dostosował się w pełni do wymagań prawa uzyskując Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB i uzyskując tym samym prawo do znakowania swoich wyrobów znakiem B i wystawiania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Zmiana miała jednakże dalsze konsekwencje w postaci ożywienia wymagań już istniejących, które dotychczas w pompowniach stosowane były wybiórczo lub wcale. Wilo Polska uzyskując Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB spełniła obowiązujące od 2007r. wymagania prawne dostarczając urządzenie bezpieczne dla jednostek prowadzących działania gaśnicze.

Jeśli tematyka wymagań prawnych dla pompowni przeciwpożarowych wydaje się Państwu interesująca, zapraszamy wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Kwartalnikiem SITP Ochrona Przeciwpożarowa na szkolenie online, na którym pogłębią Państwo swoją wiedzę na temat:

 • Wymaganych dokumentów dla pomp i zespołów pompowych od 1 stycznia 2021 roku.
 • Prawidłowej zawartości Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla zespołu pompowego i pompy pożarowej.
 • Urządzeń sterowniczych ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB.
 • Obowiązków Rzeczoznawcy, Projektanta oraz Inwestora w procesie inwestycyjnym dla pompowni przeciwpożarowych.
 • Zasilania pompowni w energię oraz wymagań normy tryskaczowej wobec napędów pomp.
 • Budowy i zasady działania certyfikowanych zespołów pompowych.
 • Wymaganego przez prawo osprzętu w pompowni przeciwpożarowych.
 • Prawidłowej zawartości deklaracji zgodności dla zespołów pompowych
 • Kar przewidzianych przez polskie prawodawstwo za stosowanie urządzeń niezgodnych.


Prowadzący:

Gniewosz Siemiątkowski Kierownik ds. aplikacji ppoż., Wilo Polska Sp. z o.o.

Wybierz termin szkolenia:

 • 11.08.2020 godzina 12:30-14:15
 • 18.08.2020 godzina 12:30-14:15