Nowe wymagania prawne dla pompowni przeciwpożarowych

6 grudnia 2016 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dzień ten wpisał się w karty historii naszej branży jako przełom w podejściu do pompowni przeciwpożarowych i ich komponentów stanowiących wyroby budowlane. Zespoły pompowe zasilające instalacje i sieci hydrantowe zostały uznane jako ważne pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Wilo Polska jako pierwszy producent zespołów pompowych na rynku dostosował się w pełni do wymagań prawa uzyskując Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB i uzyskując tym samym prawo do znakowania swoich wyrobów znakiem B i wystawiania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Zmiana miała jednakże dalsze konsekwencje w postaci ożywienia wymagań już istniejących, które dotychczas w pompowniach stosowane były wybiórczo lub wcale. Wilo Polska uzyskując Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB spełniła obowiązujące od 2007r. wymagania prawne dostarczając urządzenie bezpieczne dla jednostek prowadzących działania gaśnicze.

Jeśli tematyka wymagań prawnych dla pompowni przeciwpożarowych wydaje się Państwu interesująca, zapraszamy wspólnie z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Kwartalnikiem SITP Ochrona Przeciwpożarowa na bezpłatne szkolenie online, na którym pogłębią Państwo swoją wiedzę na temat:

  • Wymaganych dokumentów dla pomp i zespołów pompowych od 1 stycznia 2021 roku.
  • Prawidłowej zawartości Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla zespołu pompowego i pompy pożarowej.
  • Urządzeń sterowniczych ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB.
  • Obowiązków Rzeczoznawcy, Projektanta oraz Inwestora w procesie inwestycyjnym dla pompowni przeciwpożarowych.
  • Zasilania pompowni w energię oraz wymagań normy tryskaczowej wobec napędów pomp.
  • Budowy i zasady działania certyfikowanych zespołów pompowych.
  • Wymaganego przez prawo osprzętu w pompowni przeciwpożarowych.
  • Prawidłowej zawartości deklaracji zgodności dla zespołów pompowych
  • Kar przewidzianych przez polskie prawodawstwo za stosowanie urządzeń niezgodnych.


Prowadzący:

Gniewosz Siemiątkowski Kierownik ds. aplikacji ppoż., Wilo Polska Sp. z o.o.

Bartosz Tywonek Starszy Specjalista ds. szkoleń i rozwoju, Wilo Polska Sp. z o.o.

Terminy szkolenia:

8 lipca 2021, godzina 8:30 – 10:30 ZAREJESTRUJ SIĘ