Dränering

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Dränering

Överallt där människor lever i byggnader skapas avloppsvatten som kan delas in i kategorierna spill- och regnvatten. Spillvatten leds i allmänhet direkt in i avloppssystemet och behandlas därefter i ett reningsverk för att sedan återföras till vattenkretsloppet. Regnvatten kan däremot antingen ledas bort separat via ett delningssystem eller tillsammans med spillvattnet via ett blandningssystem. Byggherrar och driftansvariga rekommenderas att alltid upprätta en dräneringsplan i samråd med sakkunnig personal för att förebygga framtida överraskningar.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

För att dräneringsanläggningen ska hållas funktionsduglig över tid måste de enskilda elementen såsom avloppspumpstationer, backventiler och rörledningar underhållas och rengöras regelbundet. När källare svämmar över efter kraftiga regn är det oftast bristen på spärranordning till dräneringsställena som är problemet. Eftersom en betydande del av avloppsledningarna i byggnader läcker eller med tiden kommer att börja läcka rekommenderas regelbundna täthetskontroller. På så vis riskerar du inte att din avloppspumpstation pumpar in avloppsvatten i murverket, vilket kan orsaka allvarliga skador. Wilo är i egenskap av premiumfabrikant av pumpsystem med högsta kvalitet gärna din första kontaktperson för kundorienterad service och heltäckande systemlösningar.

Dränering av tomter och byggnader

För de flesta invånare är en friktionsfri avloppshantering något som upplevs som självklart. Hur viktigt det är med fungerande dräneringsanläggningar för byggnader och tomter blir i allmänhet inte tydligt förrän vattnet inte längre rinner bort korrekt.

De vanligaste problemen i dräneringsanläggningar uppstår på grund av skadade eller trasiga rörledningar, vilket leder till att avloppsvatten och markavlagringar kan hamna i grundvattnet. Detta orsakar föroreningar som i sin tur innebär enorma kostnader till följd av längre pumpgångtider i reningsverken. Vid kraftig nötning eller om jord spolas bort under gatorna kan det innebära risker för infrastruktur i närheten. Därför är mark- och fastighetsägare skyldiga att se till att dräneringsanläggningen är i gott skick. Vi hjälper dig gärna som kompetent partner med rådgivning för skötsel och underhåll.

Användningsområden för dräneringsanläggningar

Dräneringsanläggningar passar för såväl privata hushåll och tomter som för offentliga anläggningar. Wilos dräneringspumpar har under många år använts med goda resultat för anläggningar, byggnader, grönytor och sportanläggningar. Utöver det används våra pumpar för vattenupptagning från sjöar och floder, torrhållning och diverse dräneringsändamål.

Entwässerung Regenwasserentsorgung