Odber surovej vody

Riešenie pre studne a povrchové toky

Všade tam, kde sú potrebné veľké množstvá vody, sú ľudia často závislí na odbere z povrchovej vody. Pomocou plytkých studní na jazerách alebo riekach sa voda čerpá a odvádza ďalej, napríklad na úpravu.

Vybudovanie a starostlivosť o studňu predstavujú výrazné náklady v zásobovaní vodou. Dôležité sú pritom rozsiahle vedomosti o geohydrológii, vlastnostiach vody, variantoch výstavby a materiáloch, ako aj pomeroch prúdenia v okolí studne. Vďaka vlastnej studni alebo vŕtanej studni sa stanete nezávislými od drahej pitnej vody alebo od len obmedzených zdrojov dažďovej vody. Pri čerpaní podzemnej vody a pri zavlažovaní veľkých plôch vám spoľahlivo a bez komplikácií pomôžu ponorné čerpadlá od spoločnosti Wilo.

Spoľahlivé riešenia na akékoľvek množstvo čerpanej vody

Komunálni poskytovatelia, ale aj priemysel vyžadujú denne veľké množstvá vody. Efektívne metódy a zapojenie nových zdrojov, napríklad demineralizovanej morskej vody alebo hydrologického kolektora (potrubie s podzemnou vodou) predstavujú možnosti na zabezpečenie zásobovania v budúcnosti. Na získavanie vody z jazier, vodných nádrží, riek a morí sa už dnes kladú vysoké ekologické a ekonomické požiadavky. Studňa má vysoký potenciál šetrenia v prípade, keď čerpadlo pracuje v optimálnom prevádzkovom bode. Ponorné motorové čerpadlá od spoločnosti Wilo sa dajú presne prispôsobiť prevádzkovým podmienkam. Od montážnej hĺbky a výdatnosti studne závisí, aké čerpadlo sa použije. Kritériami výberu sú čo najlepšia účinnosť na minimalizovanie nákladov na energie a používanie vhodných materiálov na dlhú a bezúdržbovú prevádzku čerpadla. Okrem toho umožňuje presné stočenie priemeru otočného kolesa presné nastavenie požadovaného dopravného výkonu. Vďaka tomu získate ekonomické riešenie. Dokážeme zvládnuť aj kolísajúce hladiny vody, napríklad v priehradách, a to s optimálnou účinnosťou a vysokou prevádzkovou bezpečnosťou. Na odber vody s korozívnymi a abrazívnymi časticami používame odolné materiály, napríklad Duplex, a ochranné vrstvy, napríklad Ceram alebo Ceram CT. Dokážu odolať pôsobeniu agresívnych médií a umožňujú dlhú prevádzku čerpadla.