SiFlux 31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4

List údajov

Hydraulické údaje
 • Počet čerpadiel
  4
 • Maximálny prevádzkový tlak PN
  16 bar
 • Min. teplota média Tmin
  0 °C
 • Max. teplota média Tmax
  100 °C
 • Teplota okolia min. Tmin
  5 °C
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
 • Obežné koleso
  Cast iron
 • Hriadeľové tesnenie
  AQ1EGG
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 80
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 80

Popis

Vysoko efektívne, vopred zmontované zariadenie s viacerými čerpadlami pre vykurovacie a klimatizačné aplikácie, pozostávajúce zo základovej dosky s tlmičmi vibrácií, prírubových dištančných vložiek, 2 lakovaných oceľových rozdeľovačov s manometrami na strane nasávania a výtlaku, n kusov elektronicky riadených Inline čerpadiel (vrátane 1 záložného čerpadla), spínacieho prístroja SCe-HLKK s prípojkou, spätných klapiek na strane koncového tlaku, manuálnych uzatváracích ventilov, protiprírub s utesnením na strane vstupného a výstupného tlaku, kužeľov a snímača tlakového rozdielu s pripájacími vedeniami.

Toto samostatné zariadenie pripravené na prevádzku je dimenzované najmä na čerpanie vykurovacej vody (podľa VDI 2035), studenej vody a zmesí vody a glykolu bez abrazívnych látok v uzatvorených okruhoch vykurovacích, klimatizačných a chladiacich zariadení. S mechanickou upchávkou na čerpanie vody s teplotou do Tmax.=+120 °C.

Informácia: Pri používaní zmesí vody a glykolu (alebo pri čerpaných médiách s inou viskozitou, než akú má čistá voda) je nutné najprv získať povolenie od spoločnosti Wilo.

Komponenty

Spínací prístroj

Hardvér

Plne elektronický Smart Controller (SCe) v telese z oceľového plechu, pozostávajúci z interného napájania napätím, mikroprocesora so „Soft-PLC“, analógových a digitálnych vstupov a výstupov a LCD displeja (s podsvietením) na zobrazenie prevádzkových údajov, parametrov regulátora, prevádzkových stavov čerpadiel, chybových hlásení a pamäte histórie. LED diódy na indikáciu stavu zariadenia (prevádzka/porucha). Nastavovanie prevádzkových parametrov a potvrdzovanie poruchových hlásení prostredníctvom „technológie červeného tlačidla“. Hlavný spínač s možnosťou aretácie v príslušnej polohe. Beznapäťové kontakty pre zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia (SBM/SSM). Kontakty pre externé zapnutie/vypnutie a druhú požadovanú hodnotu. Detekcia prelomenia vodičov dráhy prevodníka. Istenie motorov čerpadiel a frekvenčného meniča vo verzii s priamym štartom: prostredníctvom motorového ističa, vo verzii SD: poistka v kombinácii s tepelnými regulačnými členmi. Stýkače pre pripojenie čerpadiel vo verzii SD, vrátane tepelných regulačných členov a časových relé v kombinácii hviezda-trojuholník.

Automatické pripojenie 1 až n čerpadiel špičkového zaťaženia v závislosti od zaťaženia a regulačných veličín

 • tlak - konštantný, p-c
 • tlakový rozdiel - konštantný, dp-c
 • regulátor teploty, n=f (Tx)
 • regulátor počtu otáčok, n=f (analógový vstup)
 • rozdielová teplota- konštantná, dT

Frekvenčný menič so sínusovým filtrom na plynulú reguláciu čerpadla základného zaťaženia. Indikácia aktuálnej hodnoty prostredníctvom analógového signálu 0-10 V pre umožnenie vonkajšieho merania/zobrazenia, 10 V zodpovedá koncovej hodnote snímača. Externé diaľkové prestavenie požadovanej hodnoty prostredníctvom signálu 4...20 mA.

Dodatočné náklady na voliteľné moduly a spojovacie moduly pre riadiace systémy budov a zbernicové systémy (inštalácia u výrobcu alebo dodatočne podľa technického objasnenia).

Spínač M-0-A (Manuálne-Nula-Automaticky): Predbežný výber prevádzkového režimu jednotlivých čerpadiel a manuálna prevádzka v prípade „manuálnej“ poruchy regulátora (núdzová/testovacia prevádzka siete, ochrana motora k dispozícii), „O“ (vypnuté čerpadlo - zapnutie prostredníctvom riadenia nie je možné) a „auto“ (riadenie môže čerpadlo využívať v automatickej prevádzke). Vyhodnocovacie relé pre hlásenia o kladnom koeficiente teploty, samostatné prevádzkové a poruchové¬hlásenia. Menič z 0/2-10 V na 0/4…20 mA, prístroj pre pozvoľný rozbeh čerpadiel špičkového zaťaženia, pripojenie k riadiacim systémom budov podľa VDI 3814.

Zbernicové systémy: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Softvérové funkcie

Plnoautomatické riadenie 1 až 4 čerpadiel s frekvenčne riadeným čerpadlom základného zaťaženia prostredníctvom porovnávania požadovanej/aktuálnej hodnoty. Signál snímača 4-20 mA (detekcia prelomenia vodičov) pre regulačnú veličinu "aktuálna hodnota". Ovládanie pomocou menu so symbolmi a číslami menu. Zvoliť možno 2 nastavenia parametrov: menu Easy (režim požadovanej hodnoty a regulačný režim) alebo menu Expert (prevádzkové parametre a parametre regulátora). Možnosť voľby prevádzky so záložným čerpadlom alebo bez neho prostredníctvom servisnej služby. Automatické prepnutie na záložné čerpadlo v prípade poruchy prevádzkového čerpadla. Ľubovoľný výber prevádzkového režimu čerpadiel (manuálne, Vyp., automaticky). Počítadlo prevádzkových hodín pre každé čerpadlo a zariadenie. Indikácia spínacích cyklov pre každé čerpadlo a zariadenie.

Automaticky nastaviteľná výmena čerpadiel:

 • Štandardné nastavenie: Impulz - pri každej novej požiadavke dôjde k výmene čerpadla základného zaťaženia, nezávisle od počtu prevádzkových hodín
 • Alternatívne: Výmena čerpadla po uplynutí určitého počtu prevádzkových hodín, cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia po uplynutí nastaviteľného počtu prevádzkových hodín

Testovací chod automatického čerpadla (ochrana proti zatuhnutiu čerpadla)

 • možno zapnúť
 • Voľne naprogramovateľná doba medzi dvomi testovacími chodmi čerpadiel

Monitorovanie maximálnych a minimálnych hodnôt zariadenia s nastaviteľnými dobami oneskorenia a hraničnými hodnotami. Externé zapnutie/vypnutie prostredníctvom kontaktu na vypnutie automatickej prevádzky zariadenia. Register porúch pre posledných 16 porúch. Prepínanie pri požadovanej hodnote, druhú požadovanú hodnotu možno zapnúť prostredníctvom kontaktu. Možnosť zmeny logiky pre zberné prevádzkové hlásenie a zberné poruchové hlásenie. Parametre nastavené vo výrobe pre jednoduché uvedenie do prevádzky/štartovacie zariadenie.

Dodržané normy

Elektrické vybavenie strojov EN 60204-1

Kombinácie nízkonapäťových spínacích prístrojov EN 61439-1 a 61439-2

EMC (elektromagnetická kompatibilita) - Odolnosť proti rušeniu pre priemyselné oblasti EN 61000-6-2

EMC (elektromagnetická kompatibilita) - Rušivé vyžarovanie pre obytné oblasti, obchodné oblasti a malé podniky

EN 61000-6-3 (len pre SC-FC do 7,5 kW, okrem toho: EN 61000-6-4 - Rušivé vyžarovanie pre priemyselné oblasti)

Hraničné hodnoty pre účinnosť motorov podľa IEC TS 60034-31 ed. 1

Čerpadlá

Suchobežné odstredivé čerpadlo konštrukčného typu Inline s namontovaným frekvenčným meničom pre elektronické riadenie v prevádzkovom režime „konštantný tlakový rozdiel“ (dp-c).

Manuálne ovládanie pomocou tlačidla

 • Stanovenie požadovanej hodnoty alebo prispôsobenie počtu otáčok
 • Výber regulačného režimu

?p-c (konštantný tlakový rozdiel)

n konštantný (počet otáčok)

Regulátor PID

 • Čerpadlo zap./vyp.
 • Výber prevádzkového režimu (v prípade prevádzky s dvomi čerpadlami):
 • Hlavný/záložný režim
 • Paralelný režim
 • Konfigurácia prevádzkových parametrov
 • Potvrdenie poruchy

Displej čerpadla pre zobrazenie

 • regulačného režimu
 • požadovanej hodnoty (tlakový rozdiel alebo počet otáčok)
 • poruchových a výstražných signálov
 • aktuálnych hodnôt (napr. spotreba elektrického prúdu, aktuálna hodnota snímača)
 • prevádzkových údajov (napr. spotreba elektrického prúdu, počet prevádzkových hodín)
 • stavových údajov (napr. stav relé zberného poruchového hlásenia a stav relé zberného prevádzkového hlásenia)
 • Údaje zariadenia (napr. označenie čerpadla)

Rozhrania

 • Riadiaci vstup „Priorita VYP“
 • Riadiaci vstup "Externá výmena čerpadiel" (účinné len pri prevádzke s dvomi čerpadlami)
 • Analógový vstup 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pre regulačný režim (DDC) alebo pre diaľkové prestavenie požadovanej hodnoty
 • Analógový vstup 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA pre signál aktuálnej hodnoty snímača tlaku
 • Infračervené rozhranie pre bezdrôtovú komunikáciu s IR modulom Wilo a s prevádzkovým a údržbovým zariadením Wilo IR monitor
 • Zásuvka pre IF moduly Wilo na pripojenie k automatickému riadeniu budov
 • Konfigurovateľné beznapäťové poruchové hlásenie, prevádzkové hlásenie a hlásenie o pripravenosti na prevádzku
 • Rozhranie pre pripojenie zdvojeného čerpadla

Trojfázový motor s frekvenčným meničom, integrovaným riadením zdvojených čerpadiel, nastaviteľným časovým intervalom pre výmenu čerpadiel (v režime zdvojeného čerpadla), integrovanou plnou ochranou motora, rôznymi prevádzkovými režimami pre vykurovanie (HV) alebo klimatizáciu (AC), zablokovaním prístupu, rôznymi úrovňami ovládania: štandard/údržba.

Rozsah dodávky

 • Zariadenie s viacerými čerpadlami Wilo-SiFlux
 • Návod na montáž a obsluhu Wilo-SiFlux
 • Návod na montáž a obsluhu čerpadla
 • Návod na montáž a obsluhu spínacieho prístroja
Prevádzkové údaje
 • Čerpané médium
  Water
 • Počet čerpadiel
  4
 • Min. teplota média Tmin
  0 °C
 • Max. teplota média Tmax
  100 °C
 • Maximálny prevádzkový tlak p
  16 bar
 • Max. teplota okolia Tmax
  40 °C
Materiály
 • Teleso čerpadla
  5.1301/EN-GJL-250, ochranná vrstva KTL
 • Obežné koleso
  Cast iron
 • Hriadeľové tesnenie
  AQ1EGG
 • Materiál potrubia
  Steel
Montážne rozmery
 • Potrubná prípojka na nasávacej strane
  DN 80
 • Potrubná prípojka na strane výtlaku
  DN 80

Charakteristiky

SiFlux31-120- IL-E 80/160-11/2

SiFlux31-120- IL-E 80/160-11/2

Informácia:

Celý systém SiFlux vrátane záložného čerpadla (šrafovaná charakteristika) nie je sériovo koncipovaný na prevádzku. Záložné čerpadlo slúži výhradne ako náhradný agregát pri výpadku jedného z prevádzkových čerpadiel (charakteristika 1 a 2 resp. 3).

SiFlux31-120- IL-E 80/160-11/2

Schéma zapojenia svorkovnice

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Pripojenie na sieť: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Pripojenie ochranného vodiča
DDG:Prípojka pre snímač rozdielu tlaku
In1 (1):Vstup skutočnej hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Prípojka kostry k In1 a In2
+ 24 V (3):Výstup jednosmerného napätia pre externý spotrebič/snímač. Zaťaženie max. 60 mA
In2:Vstup požadovanej hodnoty 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, rozhranie pre riadenie zdvojených čerpadiel
Ext. off:Riadiaci vstup „Priorita VYP“. Cez externý beznapäťový kontakt sa dá čerpadlo zapnúť alebo vypnúť (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznapäťové zberné prevádzkové hlásenie (prepínací kontakt podľa VDI 3814)
SSM:*Beznapäťové zberné poruchové hlásenie (prepínací kontakt podľa VDI 3814)
AUX:Externá výmena čerpadiel (len pri prevádzke s použitím dvoch čerpadiel). Výmena čerpadiel sa dá vykonať prostredníctvom externého beznapäťového kontaktu (24 V DC/10 mA)
Spínač DIP:1: Prepínanie medzi prevádzkovým (O) a servisným režimom (S) 2: Menu pre aktiváciu/deaktiváciu blokovania prístupu
Voliteľná výbava:IF moduly pre napojenie na automatické riadenie budov

* Zaťažiteľnosť kontaktov pre SBM a SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informácia k objednávke

Downloads

Wilo-SiFlux

Číslo výrobku 4188939, 4190570
Vydanie 1405
Číslo verzie 01
Formát stránky A4
Počet strán 1

PDF (43 MB)

Stiahnuť

SiFlux 31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4

PDF (22 MB)

Stiahnuť

SiFlux-31-120-IL-E80_160-11_2-SC-16-T4

PDF (40 MB)

Stiahnuť

SiFlux-31-120-IL-E80_160-11_2-SC-16-T4

PDF (312 kB)

Stiahnuť

SiFlux-31-120-IL-E80_160-11_2-SC-16-T4

PDF (85 kB)

Stiahnuť

SiFlux-31-120-IL-E80_160-11_2-SC-16-T4

PDF (84 kB)

Stiahnuť

PDF: SiFlux 31-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť