Wilo-Savus OPTI-DECA

Popis konštrukčného radu

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Efektívne a bezpečné odsávanie čistej vody na zabezpečenie vysokej kvality čistených odpadových vôd
 • Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka trvale nainštalovanému systému a zariadeniu oddelenému od média
 • Univerzálne prispôsobiteľná a modifikovateľná dekantačná technológia vďaka individuálnemu dimenzovaniu špecifickému pre zariadenie
 • Žiadna kontaminácia vďaka procesnému taktovaniu dekantovacieho procesu

Konštrukčný typ

Núdzovo riadené odsávacie zariadenie oddelené od média

Použitie

Zariadenie na účinné odvádzanie čistej vody v zariadeniach SBR

Vybavenie/funkcia

Fáza odvádzania čistej vody z na konci jedného cyklu je rozhodujúcim krokom v procese pre kvalitu čistených odpadových vôd. Do odtoku sa môže vypustiť iba vyčistená odpadová voda, plávajúce látky musia byť bezpečne zadržané.

Počas vyššie uvedených fáz spracúvania (plnenie, odvzdušnenie, miešanie a sedimentácia) je odsávacie zariadenie umiestnené v bezpečnej vzdialenosti nad maximálne možnou vodnou hladinou. Po spustení procesu odsávania sa odsávacie zariadenie postupne spúšťa prostredníctvom elektricky poháňaného lanového navijaka a odsávacia rúra sa ponorí do zóny čistej vody. Čistá voda prúdi dovnútra zásadne pod klesajúcou vodnou hladinou, aby sa zachytil plávajúci kal. Odvádzanie sa uskutočňuje voľným pádom.

Po dosiahnutí minimálnej výšky pre vynorenie spodnej koncovej polohy je proces odsávania ukončený a odsávacie zariadenie sa vráti do svojej východiskovej polohy.

Rozsah dodávky

 • Odsávacia a odtoková jednotka, kĺb, nástenný držiak a podpera
 • Elektrický lanový navijak
 • Prevádzková a údržbová príručka

Typový kľúč

 

Technické údaje

 • Odtokové množstvo: 200 … 1000 m³/h
 • Odťahová rúra: DN 200 … DN 300
 • Odtoková rúra: DN 200 ... DN 400

Odtokové množstvá nad 1000 m³/h na požiadanie.

Materiály

 • Odsávacia jednotka: Ušľachtilá oceľ A2/A4
 • Odtoková jednotka: Ušľachtilá oceľ A2/A4
 • Nástenný držiak: Ušľachtilá oceľ A2/A4
 • Podpera: Ušľachtilá oceľ A2/A4

Opis/konštrukcia

Odsávacie zariadenie sa skladá z vodorovne umiestnenej odsávacej jednotky a z odtokovej jednotky. Na odsávacej jednotke je umiestnené nepohyblivé zariadenie na blokovanie plávajúceho kalu. Odtoková jednotka je spojená s vypúšťacím potrubím zákazníka prostredníctvom kĺbu.

Zníženie a zdvíhanie dekantéra sa uskutočňuje pomocou elektrického lanového navijaka. Elektrický navijak sa skladá z brzdného motora s prevodovkou a bubnového navijaka. Horný a dolný vypínací bod sa nastavuje cez koncový spínač. Pri údržbe a inštalácii sa môže položiť odsávacie zariadenie na podpery namontované v nádrži.

PDF: Wilo-Savus OPTI-DECA

Konfigurovať

Výber strany

Formát strany

Nepovinné informácie

Môžete zadať Vaše osobné informácie, ktoré chcete zobraziť v hlavičke.

Uložiť