Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

POĎTE S NAMI DO ÁLP!

Realizujete zaujímavé zákazky alebo navrhujete komplexné projekty, kde sú potrebné čerpadlá?

Zaregistrujte svoju realizáciu alebo navrhnutý projekt s WILO čerpadlami a môžete vyhrať decembrový víkend v Alpách.

Viac informácií u Vašej kontaktnej osoby v spoločnosti WILO alebo v pravidlách a podmienkach súťaže nižšie.

Pravidlá a podmienky:

 • Akcia „Poďte s nami do Álp“ je pre montážne a servisné firmy zo sektora TZB, CZT, vodného hospodárstva a facility managementu.
 • Prihlasovanie do akcie trvá od 1.9.2020 do 27.11.2020. Podmienkou účasti je zaslanie fotodokumentácie realizácie zákazky s WILO čerpadlami potvrdené faktúrou za nákup týchto čerpadiel medzi 1.1.2020 a 27.11.2020, prípadne osobnou návštevou realizovanej zákazky obchodným zástupcom a jeho potvrdením o relevantnosti zákazky pre účel súťaže. Montáže musia byť realizované na území Českej a Slovenskej republiky. Podklady na prihlásenie posielajte svojmu kontaktu WILO v predajnom či technickom oddelení.
 • Vyhráva prvých päť najlepších zrealizovaných montáží. Za každý výherný subjekt môžu ísť až dve osoby. Podmienkou je, že účastníci zájazdu sú v profesnom vzťahu k právnickej osobe, ktorá sa do súťaže prihlasuje. V prípade, že by účastníkom nebol majiteľ/konateľ prihlásenej právnickej osoby, ale zamestnanec, bude požadovaný súhlas zamestnávateľa, že je účastník oprávnený sa zájazdu zúčastniť.
 • Viac zaregistrovaných inštalácií s čerpadlami Wilo zvyšuje šancu pre víťazstvo v súťaži. Na základe zaslaných projektov či inštalácií rozhodne o výhercoch odborná porota zostavená zo zamestnancov spoločnosti Wilo.
 • Rozhodnutie komisie o výhercoch sa bude konať 30.11.2020.
 • WILO CS hradí ubytovanie a skipass. Dopravu si zaisťujú účastníci samostatne, prípadne môžu cestovať so zástupcami WILO podľa kapacity.
 • Zájazd prebehne predbežne v dňoch 10.12.-13.12.2020 v stredisku Paganella v talianskych Dolomitoch. V závislosti na situácii ohľadom COVID-19 a možnostiach cestovania do zahraničia si vyhradzujeme miesto a termín zájazdu zmeniť. www.paganella.cz
 • Výhercovia budú požiadaní o súhlas so zverejnením informácií/fotodokumentácie o projektoch a realizáciách v rámci propagácie referencií firmy WILO v rôznych tlačených či digitálnych kanáloch.
 • WILO CS si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o tom, kto je výhercom, ako aj o všetkých ostatných záležitostiach súvisejúcich s akciou. WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť podmienky súťaže. WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek akciu zrušiť úplne alebo len čiastočne. WILO CS nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné pochopenie podmienok akcie zo strany účastníkov a výhercov. WILO CS si vyhradzuje právo vyradiť z akcie Účastníka/Výhercu, ktorý bude podľa názoru WILO CS porušovať podmienky akcie alebo sa dopustí jednania nezlúčiteľného so zásadami slušnosti a férovosti.
 • Od účastníkov zájazdu bude vyžadované, aby si sami zaistili úplné cestovné poistenie pre ním zvoleného zástupcu alebo kontaktnú osobu pre cesty do zahraničia a aby každá taká osoba podpísala dokument – prehlásenie, ktoré zbavuje firmu WILO CS akejkoľvek zodpovednosti za prípadnú ujmu na zdraví či majetku zúčastnených osôb výhercov počas zájazdu.
 • Akcia je usporiadaná spoločnosťou WILO CS, s.r.o., IČ: 625 79 207, so sídlom Čestlice, Obchodní ulice č.p. 125, okres Praha-východ, PSČ 251 01 (ďalej len WILO CS) na území Českej a Slovenskej republiky.
 • Spoločnosť WILO CS bude hodnotiť zaslané zrealizované montáže na základe nasledujúcich kritérií: komplexnosť, inovatívnosť, úspornosť a prepojiteľnosť.