Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené

Kupujte WILO a čerpajte odmeny

Nakúpte v období 1. 9. 2019 až 30. 11. 2019 aspoň 5 ks kúrenárskych čerpadiel WILO, zaregistrujte svoje nákupy a dostaňte sa tak do zlosovania o 9 zájazdov na predvianočný zápas Borussie Dortmund. IČO s najvyšším počtom nakúpených a registrovaných čerpadiel vyhráva zájazd automaticky. Naviac získava prvých 500 registrovaných IČ s min 5ks čerpadiel WILO vestu zadarmo

Registrácia ukončená

PRAVIDLÁ A PODMIENKY AKCIE

1. Akcia je usporiadaná spoločnosťou WILO CS, s.r.o., IČ: 625 79 207, so sídlom Čestlice, Obchodní ulice č.p. 125, okres Praha-východ, PSČ 251 01 (ďalej iba „WILO CS“) na území Českej a Slovenskej republiky.

2. Akcia trvá od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019, podmienkou účasti na akcii je nákup najmenej 5 ks čerpadiel WILO zo sortimentu kúrenárskych čerpadiel WILO (YONOS PICO, YONOS PICO-Z, VARIOS PICO, STRATOS PICO, STRATOS PICO-Z, STAR-Z, STAR Z NOVA (A,T), STRATOS, STRATOS-Z, YONOS MAXO, YONOS MAXO-Z, STRATOS MAXO, STRATOS MAXO-Z) u ktoréhokoľvek zmluvného veľkoobchodu, obchodu či servisnej organizácie na území Českej a Slovenskej republiky. Je určená pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktorých predmetom podnikania je montážna činnosť v obore TZB (Technické zariadenie budov) bez ohľadu na veľkosť (ďalej len „Účastník“). Účastníkom akcie nemôžu byť obchody, veľkoobchody, zmluvní a nezmluvní servisní partneri, organizácie, OEM zákazníci a ďalšie spoločnosti, ktoré nakupujú priamo u WILO CS.

3. Predmet akcie: Registráciou faktúr za nákup kúrenárskych čerpadiel WILO na www.wilo.sk/wilozenasanca získa prvých 500 Účastníkov, ktorí zaregistrujú minimálne päť (5) kusov čerpadiel WILO, vestu WILO (poradie sa počíta okamžikom zaregistrovania faktúry Účastníka za 5. čerpadlo WILO). Ostatní Účastníci, ktorí zaregistrujú minimálne 5 kusov čerpadiel WILO, získajú batoh WILO. WILO CS Účastníka kontaktuje a doručí tieto výhry Účastníkom prostredníctvom v registrácii uvedenej kontaktnej osoby.

4. Po splnení podmienky nákupu 5 ks čerpadiel sa ďalej Účastník (pod jeho IČO) dostáva do zlosovania o zájazdy na futbalový zápas Borussie Dortmund v predvianočnom termíne – 17.12.2019 proti Lipsku. Účastník s najvyšším počtom registrovaných čerpadiel v Českej a Slovenskej republike získava zájazd automaticky. Celkovo je v hre 9 zájazdov, pričom šesť prislúcha Českej republike a tri pre Slovensko.

5. Viac registrovaných čerpadiel WILO zvyšuje šance na zlosovanie. Za každých 5 registrovaných nakúpených čerpadiel získava Účastník do zlosovania 1 šancu, tj. 5-9 ks = 1 šanca, 10-14 ks = 2 šance, 15-19 ks = 3 šance atd.

6. Registrovaná faktúra musí obsahovať nasledujúce údaje: IČO a adresu predávajúceho a kupujúceho, dátum nákupu, číslo dokladu pre overenie pravosti u predávajúceho, označenie výrobkov – artiklové číslo, popis, množstvo kusov, cena, razítko a podpis predávajúceho. Namátkovo bude firma WILO CS kontrolovať, či nedošlo ku stornu registrovanej faktúry a vráteniu čerpadiel. Pri všetkých výherných Účastníkoch bude vykonaná kontrola bezprostredne po zlosovaní a následne aj v priebehu januára 2020. WILO CS si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o poradí, o tom, kto je Výhercom, ako aj o všetkých ostatných záležitostiach súvisiacich s akciou. WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť podmienky súťaže. WILO CS si vyhradzuje právo kedykoľvek akciu zrušiť úplne alebo len čiastočne. WILO CS nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné pochopenie podmienok akcie zo strany Účastníkov akcie a Výhercov. WILO CS si vyhradzuje právo vyradiť z akcie Účastníka/Výhercu, ktorý bude podľa názoru WILO CS porušovať podmienky akcie alebo sa dopustí jednania nezlúčiteľného so zásadami slušnosti a férovosti.

7. Je možné urobiť iba jednu registráciu Účastníka (na jedno IČO). Všetky registrované faktúry sa budú pripisovať iba Účastníkovi uvedenému na faktúre.

8. Zlosovanie sa bude konať v pondelok 2. 12. 2019 o 13:00 v sídle WILO CS, zároveň bude vysielané naživo cez WILO CS YOUTUBE kanál. Výhercovia budú obratom informovaní. V prípade výhry Účastníka, kde kontaktná osoba nezodpovedá menu Účastníka (živnostníka alebo štatutárneho orgánu), bude WILO CS vyžadovať písomný súhlas Účastníka (živnostníka alebo štatutárneho orgánu), že kontaktná osoba je oprávnená sa zájazdu za Účastníka zúčastniť. Všetky kontaktné osoby Účastníkov musia byť ich zamestnanci, pričom zmenu kontaktnej osoby je možné vykonať najneskôr súčasne s prvým kontaktovaním Účastníka/Výhercu zo strany WILO CS, ktorá musí byť následne potvrdená Účastníkom písomne.

9. WILO CS hradí kontaktnej či vybranej osobe Výhercu leteckú prepravu (alebo inú, viď nižšie), ubytovanie, dopravu do hotela a lístky na zápas. Žiadne ďalšie náklady nemôžu byť u WILO CS uplatnené. Výhercovia nemôžu výhru u WILO CS vymeniť za žiadne iné plnenie – peňažné alebo vecné. Prípadný pokus o predaj či prenechanie zájazdu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu WILO bude mať za následok vyradenie Výhercu z akcie bez náhrady, bez ohľadu na to, či splnil ostatné podmienky akcie či nie. WILO CS si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy v prípade nedostupnosti dostatočného počtu miest v lietadle, a to pre všetkých alebo len pre časť Výhercov.

10. Od Účastníkov zájazdu bude požadované, aby si sami zabezpečili úplné cestovné poistenie pre ním zvoleného zástupcu alebo kontaktnú osobu pre cesty do zahraničia a aby každá taká osoba podpísala dokument – prehlásenie, ktoré zbavuje firmu WILO CS akejkoľvek zodpovednosti za prípadnú ujmu na zdraví či majetku zúčastnených osôb výhercov počas zájazdu.