Otsing
Võtke ühendust
E-post
Kataloogi loomine
Minu lemmikud
Tootevõrdlus

Tulevikukindel ja tõhus planeerimine ning käitamine Wilo.

Hoonetehnoloogia ja veemajanduse lahenduste juhtpakkujana pakume peale ulatuslike toodete ja teenuste ka ajakohaseid BIM-mudeleid, et teid projekti planeerimisel toetada.

Meie BIM-mudelitega suurendate planeerimiskindlust ning teil on varajane kontroll ja veaanalüüs – alates ühepereelamust ja lõpetades suurprojektiga.

Meie BIM-mudelid aitavad teil kujutada hoone või taristu kogu olelustsüklit ja toetavad seejuures iga faasi:

alates projektikavandist ja teostusplaneeringust, hankemenetlusest, planeerimisest ja ehituse seirest ning lõpetades objekti püsiva hooldusega.

Kasutage nagu tavaliselt meie Wilo lahendusi ja rakendage oma projekti igas faasis meie BIM-mudeleid.

Wilo pakub ETIM-klassifikatsiooniga BIM-mudeleid Cadenase kaudu

Alates 2020. aasta keskpaigast on Wilol uus portaal BIMi andmete jaoks. Oleme valinud oma strateegiliseks partneriks ettevõtte CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, juhtiva tarkvaratootja muu hulgas elektrooniliste CAD-tootekataloogide vallas (eCATALOGsolutions).

Vaadake siit, kuidas lahendus toimib: Video Youtube

Wilo pakub sellel platvormil planeerijatele parimat võimalikku tuge ning BIM-mudeleid heitvee-, puhta vee, tavaliste ja telje suunas jaotatud korpusega pumpadele. Saadaval on ka segajad. BIM-mudelid sisaldavad kõigi ETIMi liikmesriikide keeles vastava ETIMi klassi (EC) metaandmete kogumit ja on olemasoleva ETIM Modeling Classi (MC) korral ka geomeetriliselt standarditud.

Soovitud pumpa on võimalik otse (ETIM-)näitajate järgi valida ning nt Revit-, STEP- või DWG-vormingus alla laadida ja BIM-hoonemudelisse integreerida. Cadenase kaudu kättesaadava pluginaga on sobivaima lahenduse valik võimalik otse harjumuspärases CAD-keskkonnas ning seega on see palju lihtsam ja tõhusam. ETIMi klassifikatsiooniga saab lisaks vältida tehnilisi ja keelelisi valetõlgendusi ning see võimaldab planeerijal neutraalset võrreldavust konkurentsis.

Wilo pakub pumbamudeleid täpsusega LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) ja LOD 350 koos lisakinnituspunktidega.

BIM-portaali arendatakse järgmistel kuudel edasi ja täiendatakse tööstusliku hoonetehnoloogia uute tooteseeriatega. Nende toodete jaoks pakume praegu ka lahendust meie Wilo-Reviti plugina kaudu.

CAD-kataloog

Looge kiirelt professionaalsed CAD-konstruktsioonid: Praktilise Wilo CAD-kataloogi abil on planeerijatel ja süsteemitehnikutel kiire ligipääs Wilo pumpade ning pumbasüsteemide 2D- ja 3D-CAD-failidele. Piisab vaid paarist klõpsust, et soovitud joonis oleks vajalikus vormingus (DWG 2D või 3D ja STEP) välja valitud ning algaks allalaadimine. Wilo CAD-kataloog toob korrektsete mõõtudega joonised teieni ööpäev ringi ja ilma pikkade otsinguteta.

CAD-kataloog

Mis on Building Information Modeling (BIM)?

Building Information Modeling (BIM) on ehituse planeerimismeetod, mis kujutab ehitise tehnilisi ja funktsionaalseid omadusi virtuaalse 3D-mudeli abil. Kõik olulised andmed ühendatakse enne ehituse algust ehitise niinimetatud digitaalses kaksikus. Ehitusfaasis on kõigil osalistel juurdepääs kaksikule ja seega ajakohasele ehitusplaanile.

Consultant Jens - SiBoost

BIM on optimeerimisprotsess, mille eesmärk on kiirem ja kulutõhusam projektijuhtimine. See on lubatud iga suurusega projektide puhul ning paljudes riikides on arhitektidele ja planeerijatele BIMiga töötamine avalike pakkumismenetluste raames juba kohustuslik.

Ehituse tellija võib saavutada nende eelistega võrreldes tavalise konstruktsiooniga vähendatud ehitusaja ja -kulu eesmärgi:

  • Vigade vältimine juba planeerimisfaasis – näiteks saab digitaalses kaksikus tuvastada ja korrigeerida kergelt torude kollisioone;
  • Suurem produktiivsus tänu kõigi osaliste juurdepääsule alati ajakohastele andmetele/plaanidele;
  • CAD-geomeetria täiendamine tehnilise teabega.

BIM töötab kogu hoone olelustsükli jooksul

Pärast ehitusfaasi läheb digitaalne kaksik üle ehituse tellija omandisse, kes saab teabe abil rajatisehaldust kuluoptimaalselt juhtida. Isegi hoone lammutamise korral võib digitaalse kaksiku teave aidata toorainete jäätmekäitlusel ja taaskasutamisel. Seega saavad viimaks kõik osalised BIMist kasu.

BIMi standardimine on tõusuteel

BIMi kasutajate kogemused projektide puhul näitavad, et see meetod toob endaga kaasa ainult eeliseid. Rahvusvahelises võrdluses on selle juba paljud riigid ära tundnud, meetodi kasutusele võtnud ja/või isegi avalikult rahastatud ehitusprojektidele kohustuslikuks teinud.

Ka Saksamaa toetab teemat aktiivselt. 2015. aasta lõpus moodustas Saksamaa transpordi- ja digitaalse taristu ministeerium reformikomisjoni „Suurprojektide ehitus“ ja algatas katseprojektid. Alates 2017. aasta keskpaigast viiakse lisaks rohkem ellu BIMi toega transporditaristu projekte. Eesmärk on rakendada BIMi alates 2020. aastast põhimõtteliselt Saksamaa transporditaristu projektide jaoks.

BIM Lifecycle (English)

KKK BIMi kohta

Mis eristab BIMi tavalistest CAD-mudelitest?

BIM sisaldab lisaks 3D-CAD-mudelile teisi metaandmeid, näiteks tootenumbrit, toote nimetust, äärikute / toru keermeühenduse ühendusmõõtmeid, elektriühenduste ühendusteavet ja kõiki olulisi paigaldusmõõte. Tulevikus saab BIM-mudeleid täiendada muude pumbaandmetega, näiteks: hüdrauliline võimsus, tõhususväärtused, reguleerimisviisid (dp-v, dp-c, pöörlemiskiirusest oleneb reguleerimine). Standardimine ei ole veel lõpetatud, aga ilmselt lisanduvad järgmistel kuudel ja aastatel muud andmed, nagu paigaldusruumid, taaskasutusteave ja tarkvaraalgoritmid.

BIMi puhul räägitakse sageli 4D-mudelitest või ka 7D-mudelitest. Mida tähendavad 4D kuni 7D?

4D või 7D tähistab teabetasandeid, mida BIMi mudelid hõlmavad. Lähtepunkt on 3D-mudelid, mis võimaldavad matemaatiliselt objektide ruumilist suhet ja kattuvust. Neljas mõõde (4D) täiendab ruumilist mõõdet ajalise komponendiga (aja ja tähtajaga seotud teave), viies mõõde (5D) hõlmab kuluga seotud teavet. 7D-mudeli puhul lisandub peale selle veel teave jätkusuutlikkuse ja tõhususe (6D) ning rajatisehalduse (7D) kohta.

Kas töötamine BIM-meetodiga on minu projekti puhul kohustuslik?

Nüüdseks rakendatakse BIMi juba väga paljudes riikides või see on riigihankelepingutega korraldatavate projektide jaoks kohustuslik, sest sellel on eelised projekti kõigis faasides. Ehitusprojektidele, mida rahastab erasektor, ei ole BIM kohustuslik, kuid seda kasutatakse üha rohkem ja see on metoodika tegelik initsiaator. Üksnes ühe- ja kahepereelamute projekteerimisel ei tule tehnilise hoonevarustuse vähese osa ja puuduva rajatisehalduse aspekti tõttu esialgu BIMi eeldada.

Mida tähendab ETIM-standardimine?

ETIM on algatus tooteandmete elektroonilise vahetuse standardimiseks elektrotehnika valdkonnas (elektripaigaldustooted, majapidamisseadmed ja tarbijaelektroonika) ja seotud tööstusharudes (praegu mh HVAC/sanitaartehnika) nende toodete e-kaubanduse võimaldamiseks. Standard on spetsiaalselt kohandatud nende valitud tööstusharude nõuetele ning võimaldab kaupade ühtset tehnilist kirjeldamist ja tooteklassi liigitust. Tooted liigitatakse hierarhiavabalt tooteklassidesse. Tooteklassi liigitatakse seejärel sarnased tooted. Tooteklassi nime saab leida ka määratud sünonüümide kaudu, mis viitavad klassile. Tootespetsialistid määravad igale klassile tehnilised näitajad, mis toodet kirjeldavad. Nii tekib ETIM-klassifikatsioon.

Standardimine võimaldab leida tehnilisi tooteid klassi või tehniliste näitajate abil hankijatest olenemata. ETIMit rakendatakse tehniliste tooteandmete edastamisel, nt siduskataloogide jaoks. ETIM on põhimõtteliselt vaba standard, s.t andmemudelit võib kasutada igaüks ilma litsentsitasuta. Alates ETIMi versioonist 7.0 (2017) on integreeritud ka sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete sektor.

Open/closed BIM

Closed BIM kirjeldab digitaalsete ehitisemudelite tarkvarast olenevat andmevahetust suletud, omandiõigusega kaitstud failivormingute abil, nt Revit, Allplan, Archicad jne.

Open BIM tähendab seevastu, et võimalik on ehitisemudelite tarkvarast sõltumatu andmevahetus. Sel juhul kasutatakse avatud mitteoriginaalset failivormingut, nt IFC (Industry Foundation Classes). Geomeetriamudelite väljavahetamine on võimalik piiranguteta, andmemudelite vahetus seevastu ainult piiratult.

Level of Development (LoD)

BIM-metoodikas kasutatakse mõisteid Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) ja Level of Coordination (LoC) viies astmes 100–500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Mõiste Level of Development (LoD) koosneb osanäitajatest LoI, LoC ja LoG ning määrab virtuaalse komponendi kogu küpsusastet.