Kişisel verilerin korunması ve saklanması

WILO POMPA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Wilo Pompa Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Wilo”) Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91, 34956 Tuzla, İstanbul T: +90 216 250 94 00. F: +90 216 250 94 01. E-posta: info@ wilo.com.tr

Kapsam: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında Wilo olarak sizleri,

i. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği,

ii. İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,

iii. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri,

iv. KVKK 11. madde kapsamında mevcut haklarınız.

Konularında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak isteriz. Wilo olarak, müşterilerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın ve her ne sebeple olursa olsun bizle iletişim halinde olan diğer tüm ilgililerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinde gerekli tüm özeni göstermekteyiz.

I. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından sizlerle düzenli olarak çeşitli iletişim araçları ile iletişim halinde olmamız kaçınılmazdır. Birebir veya herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla (şirketimizle sözlü iletişim, internet sitemizin kullanımı, sosyal medya araçları, çağrı merkezleri ve benzeri platformlar) sizlerle iletişim halinde olmamız ve bu iletişim esnasında KVKK kapsamında olan bir takım kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız gerektiğinden, verileriniz yazılı veya elektronik sistemler aracılığı ile toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, öncelikle, Wilo’nun kalite standartlarından ödün vermeden, müşterileri, bayileri, çalışanları ve diğer tüm ilgili kişilerle olan ilişkilerinin verimli ve sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesi adına sizlerle iletişim halinde olabilmek, sizlere sunduğumuz hizmetleri, gereksinimleriniz yönünde geliştirmek ve memnuniyetinizi artırmak, yine bu amaçla memnuniyetinizi ölçebilmek ve bunların sonuçlarından pozitif yönde yararlanabilmek, sizlerle iletişim halinde olduğumuz amaca uygun olarak ilgilenebileceğiniz konularda sizleri bilgilendirebilmek, çalışanlarımızla birlikte şirket içi verimliliği artırmak ve insan kaynakları politikalarımızı yönetebilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve yine mevzuatımıza uygun olması şartıyla şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi politikaları neticesinde mali, idari, hukuki, denetimsel ve mevcut diğer çeşitli yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.

II. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK hükümlerine uygun olarak ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında mevcut bulunan ve ticari faaliyetlerimizi sürdürürken muhatap olduğumuz tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, hizmet aldığımız işletmeler, grup şirketlerimiz, çalışanlarımız, iletişimde bulunduğunuz ilgili birimimiz, şirketimizin yöneticileri, yetkilileri, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği yetkili bulunan tüm adli, idari ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir. Verileriniz aktarılmadan önce, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat nezdinde, paylaşılan verilerin alınacak ve/veya verilecek hizmetle sınırlı olmasına dikkat edilir ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm tedbirler alınır.

III. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) no.lu bölümlerinde belirtilen amaçlarla ve sizlerle iletişim halinde olduğumuz iletişim araçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte temel olarak sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanır, kayıt altına alınır ve işlenir. Şirketimizin söz konusu kişisel verileri toplamasının ana sebebi, ticari faaliyetlerimizle ilgili iletişim halinde olduğumuz ve veri alışverişi yaptığımız tüm muhataplarımıza karşı sözleşmeden veya mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir. Bu yükümlülüklerimizi gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla, ticari muhataplarımız ve çalışanlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşme metinlerinde, ticari formlarda, evraklarda, internet aracılığı ile sağladığımız hizmetlerde, iletişim formlarında, çağrı merkezlerinde ve Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair diğer mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerde bir takım kişisel verilere ihtiyaç duyulması olasıdır. Sayılan araçlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç dahilinde ve KVKK ile uyumlu olmak şartıyla, ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla söz konusu kişisel verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanabilir, kayıt altına alınabilir ve işlenebilir.

IV. KVKK 11. Madde Kapsamında Mevcut Haklarınız

KVKK Madde 11 gereği kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda sayılmıştır:

a. Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmiş durumda ise buna ilişkin bilgileri talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinizin KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Düzeltme ve silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yazılı bulunan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu yöndeki başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı, şirketimizin Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91, 34956 Tuzla, İstanbul adresine ıslak imzanızla göndereceğiniz posta veya info@wilo.com.tr adresine göndereceğiniz elektronik posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Yapacağınız başvuru, kullanmayı talep ettiğiniz hak bakımından yeterli bilgi ve açıklamayı içermeli ve başvurunuza kimliğinizi tespite yarar belgelerin eklenmesi gereklidir. Talebinizin niteliğine göre şirketimiz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin ücretsiz olarak sonuçlandırılması esas olmakla birlikte şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Data Protection & Privacy Policy

1. General
WILO takes the protection of your personal data very seriously, and takes account of protecting your privacy during processing in our IT systems. When you visit our website, we possibly ask for, amongst other things, personal data in accordance with statutory provisions that are applicable within the EU or are in accordance with the German Federal Data Protection Act.

2. Use of the website
You can use almost all of our website without us asking for you to give your personal data. We only become aware of the name of your Internet service providers, the website from which you navigated to ours and the individual pages that you visit on our website. A few offerings and services that you can find on our site require personal data to be provided in order for them to be used (e.g. for processing inquiries). The details are defined in points 3 and 4.

3. Collection and processing of personal data
When you visit our website, you are asked at various points to provide personal data.
Personal data is information that is used in order to establish your identity. This includes information such as name, address, postal address, telephone number. Information that is not directly related to the actual identity, e.g. the number of users of a website, does not fall within this definition.
We only collect, process or use personal data if you provide us with this information voluntarily. We use the information we collect for the purposes of technical administration of our website as well as for customer management, and only to the extent required in each case.
As a matter of course our employees are obliged to maintain confidentiality in accordance with Article 5 of the German Federal Data Protection Act (BDSG).

4. Passing on personal data to third parties
We only store and use the data provided to us for in-house use. We neither sell this data, nor do we communicate it to third parties. The situation is different if we are obliged to publish and transmit the data for legal reasons or as the result of a court judgment.
Data is only passed on to service and business partners for the purposes of processing inquiries. In such cases, the extent of data transferred is reduced to the necessary minimum. Furthermore, these service providers are bound by the German Federal Data Protection Act (BDSG).

5. Data protection officer
Please contact our data protection officer if you have any further questions about the topic of data protection at WILO.

WILO SE
Data protection officers
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
data-privacy@wilo.com

TERMS AND CONDITIONS OF USE
6. Cookies and IP addresses
We use cookies in some parts of our website. A cookie is a small text file that is sent from a website and stored locally on the visitor's hard disk. We never use cookies in order to store personal information about you. We exclusively use them for simplifying your browsing and in order to identify the number of visitors to our website. This technical access data cannot be traced back to a specific person; this means the individual users remain anonymous. Personal data beyond this scope, such as name, address, phone number or e-mail address, is not recorded unless you provide this information voluntarily.
Each visit to the WILO website is registered automatically, in which case the IP address or the domain name of the visitor, as well as the name of the page visited, are registered. An IP address is a number assigned to your computer for access to the Internet. Each computer is identified on the Internet by means of an IP address; this enables computers and servers to recognise one another in the network and to communicate with one another. WILO requires this information in order to understand how visitors are making use of the pages by means of statistical methods. This enables the offering to be improved continuously. (See 7. Google Analytics).
If you wish to be informed about the use of cookies by your browser, kindly activate the appropriate browser settings. However, you can also make a setting to prevent cookies from being received. We should point out, however, that you might not be able to use all the functions of this website in such a case.

7. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
In the light of the discussion about the use of analysis tools with full IP addresses we would point out that this website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()" and therefore, IP addresses are processed only shortened, to exclude a direct reference to a single person.

8. Links and references
Our offering contains links to the websites of third parties; we do not have any influence over third-party content. Therefore, we cannot accept any liability for this external content. The organisation offering or operating the linked pages in question is responsible for the content of these pages. The linked pages were checked for potential legal infringements at the time when the link was created. At that time, no illegal content could be detected. However, it is not reasonable to expect permanent monitoring of the content of the linked pages to be conducted without any clear indications of a legal violation. In the event that legal violations are detected, such links will be removed immediately.
Please note that WILO is not responsible for data protection of these links.

9. Security
WILO uses technical and organisational security measures in order to protect your data that we manage against random or deliberate manipulation, loss, destruction or access by unauthorised persons. Our security measures are improved continuously in accordance with technological developments. Please contact our data protection officer if you have any questions about the processing of your personal data.