Aramak
İletişim
E-Posta
Katalog oluşturma
Favorilerim
Ürün karşılaştırması

Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması

Kişisel verilerin korunması ve saklanması

WILO POMPA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Wilo Pompa Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Wilo”) Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91, 34956 Tuzla, İstanbul T: +90 216 250 94 00. F: +90 216 250 94 01. E-posta: info@ wilo.com.tr

Kapsam: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında Wilo olarak sizleri,

i. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği,

ii. İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,

iii. Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri,

iv. KVKK 11. madde kapsamında mevcut haklarınız.

Konularında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak isteriz. Wilo olarak, müşterilerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın ve her ne sebeple olursa olsun bizle iletişim halinde olan diğer tüm ilgililerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinde gerekli tüm özeni göstermekteyiz.

I. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından sizlerle düzenli olarak çeşitli iletişim araçları ile iletişim halinde olmamız kaçınılmazdır. Birebir veya herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla (şirketimizle sözlü iletişim, internet sitemizin kullanımı, sosyal medya araçları, çağrı merkezleri ve benzeri platformlar) sizlerle iletişim halinde olmamız ve bu iletişim esnasında KVKK kapsamında olan bir takım kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız gerektiğinden, verileriniz yazılı veya elektronik sistemler aracılığı ile toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, öncelikle, Wilo’nun kalite standartlarından ödün vermeden, müşterileri, bayileri, çalışanları ve diğer tüm ilgili kişilerle olan ilişkilerinin verimli ve sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesi adına sizlerle iletişim halinde olabilmek, sizlere sunduğumuz hizmetleri, gereksinimleriniz yönünde geliştirmek ve memnuniyetinizi artırmak, yine bu amaçla memnuniyetinizi ölçebilmek ve bunların sonuçlarından pozitif yönde yararlanabilmek, sizlerle iletişim halinde olduğumuz amaca uygun olarak ilgilenebileceğiniz konularda sizleri bilgilendirebilmek, çalışanlarımızla birlikte şirket içi verimliliği artırmak ve insan kaynakları politikalarımızı yönetebilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve yine mevzuatımıza uygun olması şartıyla şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi politikaları neticesinde mali, idari, hukuki, denetimsel ve mevcut diğer çeşitli yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.

II. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK hükümlerine uygun olarak ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında mevcut bulunan ve ticari faaliyetlerimizi sürdürürken muhatap olduğumuz tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, hizmet aldığımız işletmeler, grup şirketlerimiz, çalışanlarımız, iletişimde bulunduğunuz ilgili birimimiz, şirketimizin yöneticileri, yetkilileri, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği yetkili bulunan tüm adli, idari ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir. Verileriniz aktarılmadan önce, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat nezdinde, paylaşılan verilerin alınacak ve/veya verilecek hizmetle sınırlı olmasına dikkat edilir ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm tedbirler alınır.

III. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) no.lu bölümlerinde belirtilen amaçlarla ve sizlerle iletişim halinde olduğumuz iletişim araçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte temel olarak sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanır, kayıt altına alınır ve işlenir. Şirketimizin söz konusu kişisel verileri toplamasının ana sebebi, ticari faaliyetlerimizle ilgili iletişim halinde olduğumuz ve veri alışverişi yaptığımız tüm muhataplarımıza karşı sözleşmeden veya mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir. Bu yükümlülüklerimizi gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla, ticari muhataplarımız ve çalışanlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşme metinlerinde, ticari formlarda, evraklarda, internet aracılığı ile sağladığımız hizmetlerde, iletişim formlarında, çağrı merkezlerinde ve Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair diğer mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerde bir takım kişisel verilere ihtiyaç duyulması olasıdır. Sayılan araçlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç dahilinde ve KVKK ile uyumlu olmak şartıyla, ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla söz konusu kişisel verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanabilir, kayıt altına alınabilir ve işlenebilir.

IV. KVKK 11. Madde Kapsamında Mevcut Haklarınız

KVKK Madde 11 gereği kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda sayılmıştır:

a. Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmiş durumda ise buna ilişkin bilgileri talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinizin KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Düzeltme ve silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yazılı bulunan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu yöndeki başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı, şirketimizin Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91, 34956 Tuzla, İstanbul adresine ıslak imzanızla göndereceğiniz posta veya info@wilo.com.tr adresine göndereceğiniz elektronik posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.
Yapacağınız başvuru, kullanmayı talep ettiğiniz hak bakımından yeterli bilgi ve açıklamayı içermeli ve başvurunuza kimliğinizi tespite yarar belgelerin eklenmesi gereklidir. Talebinizin niteliğine göre şirketimiz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin ücretsiz olarak sonuçlandırılması esas olmakla birlikte şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

A. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA HAKLARINIZ:

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, A bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini Şirketimize bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla yazılı olarak,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle,

Başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususlar bulunmak zorundadır.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler
 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan: WİLO POMPA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91

Tuzla, 34956, İstanbul / TÜRKİYE

Mersis No: 0811000035700016 VD: Anadolu Kurumlar VNo: 8110000357

İletişim Linki ve e-mail adresi: Wilo Türkiye / kvkk@wilo.com

Kişisel Verileri Koruma Politikası

Kişisel Verileri Koruma Politikası

Kişisel verileri koruma politikamıza dair detaylı bilgi için lütfen ilgili dosyayı indirin.

Aydınlatma Metni

Santral Ses Aydınlatma Metni

Service Shooting 2014 Call Agent Mrs. Jürgens

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KANUN”) SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimiz yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla Şirketimizin meşru menfaati ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • İletişim amacıyla hitap edilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Talep ve Şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,
 • Şirketimiz Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yasal yükümlülükler, hukuki işlem gerekliliği

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmektedir. Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere 3. bir kişi ile bahsi geçen kişisel veriler paylaşılmamaktadır.

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerez Politikası

HOTSPOT Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HOTSPOT AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Orhanlı Mah. Fettah Başaran Cad. No:91 Tuzla, 34956, İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Şirketimiz WILO Pompa Sistemleri A.Ş. işyerlerinde misafir wi-fi hizmetinden faydalanan gerçek kişilerden bu hizmetin sunumu esnasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına https://wilo.com/tr/tr/ adresinde yer almaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından sağlanan kablosuz ağ internet hizmetlerinden Şirketimiz yerleşkelerinde faydalanan gerçek kişilerden Hotspot uygulaması aracılığıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında log kayıtlarının tutulması yükümlülüğü kapsamında elde edilen kişisel veriler Şirketimizin faaliyetlerini mevzuata uygun yürütme yükümlüğü hukuki sebebiyle işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 • İlgili Mevzuat gereği Kullanıcı ve Log bilgilerinin tutulması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • 5651 sayılı kanun kapsamında,
 • Sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve ve aşağıda yer verilen taraflarla paylaşılmaktadır.

1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;

2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, bağımsız denetçi gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla,

3. 5651 sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan 3. Kişilerden hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amacıyla

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://wilo.com/tr/tr/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Wilo-Kişisel Hakların Korunması

Wilo-Kişisel Hakların Korunması