Keresés
Kapcsolatba lépni
Email
Katalógus létrehozása
A kedvenceim
Termék összehasonlítások

Általános Szállítási Feltételek

Hatályos 2021.01.01-tól

Jelen általános szállítási feltételek irányadóak a WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy utca 14., a továbbiakban WILO Magyarország Kft. vagy Szállító) szállítási- és/vagy szállítási- és beüzemelési, javítási, karbantartási szerződéses jogviszonyaira. A WILO Magyarország Kft. a jelen általános szállítási feltételeken kívül írásbeli szállítási és/vagy szállítási- és beüzemelési, javítási, karbantartási szerződést (a továbbiakban: “Szerződés”) köt partnereivel.

A Megrendelő partner (a továbbiakban: Megrendelő, Megrendelő partner vagy Partner) a Szerződés aláírásával/a megrendelés visszaigazolásával tudomásul veszi, hogy a Felek jogviszonyának részletes szabályait a Szerződésen felül jelen általános szállítási feltételek határozzák meg.

1. A szerződés tárgya

A jelen általános szállítási feltételek tárgyát a Szerződésben, illetve annak mellékletében valamint a Megrendelő partner megrendelésében és annak visszaigazolásában részletesen meghatározott termékek és szolgáltatások képezik.

A Szerződésben, illetve a jelen általános szállítási feltételekben meghatározott feltételek szerint a Szállító szállítja, a Megrendelő partner pedig átveszi a termékeket/szolgáltatásokat és köteles azok vételárát maradéktalanul kifizetni.

2. Megrendelés

A WILO Magyarország Kft. megrendelést csak írásban, és kizárólag a szerződött partnereitől vagy írásos ajánlat alapján, az ajánlatszámra való hivatkozással fogad be, a jelen általános szállítási feltételek megismerésére és tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozat megtétele után:

A WILO Magyarország Kft. általános szállítási feltételeit megismertem, annak feltételeit tudomásul veszem és elfogadom”.

A WILO Magyarország Kft. ajánlata az abban feltüntetett határidőig és feltételekkel érvényes. Eltérő egyedi feltételek hiányában a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek irányadók. Ha nincs az ajánlatban érvényességi határidő, akkor 1 hónapig érvényes.

A WILO Magyarország Kft. megvizsgálja az ajánlatkérés műszaki tartalmát és ha az ajánlatkérés műszaki tartalma nem felel meg a megrendelő által megvalósítani kívánt célnak a megrendelőt erről tájékoztatja. A Megrendelő kérésére javaslatot tesz a műszaki megoldásra. Ha a Megrendelő ilyen tájékoztatás ellenére is fenntartja az eredeti megrendelését, úgy az ebből fakadó károkért a WILO Magyarország Kft. a felelősségét kizárja.

A Felek erre vonatkozó igényük esetén a Szerződést egy kölcsönösen aláírt okiratban is létrehozhatják.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a termékek/szolgáltatások megnevezését, cikkszámát, darabszámát, árát és a vevő számlázási adatait is.

A vevő megrendelését a WILO Magyarország Kft. írásban visszaigazolja a termékek, szolgáltatások várható szállítási határidejét tételesen is megadva.

3. Vételár

A termékek/szolgáltatások listaárát a mindenkori érvényes Wilo-Árlista tartalmazza, melyet a WILO Magyarország Kft. a minden szerződött partnerének megküld. A WILO Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékek/szolgáltatások listaárát egyoldalúan megváltoztassa, amely változásról a WILO Magyarország Kft. e-mailen, vagy postai úton tájékoztatja a Megrendelőt.

A visszaigazolt megrendeléseket az árváltozás nem érinti. A termékek/szolgáltatások A Felek által egyedileg megállapított vételárát a Szerződés, vagy a Szerződés melléklete, illetve a megrendelés tartalmazza tételesen. A WILO Magyarország Kft. által megadott árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót és csomagolással együtt értendők. Többször felhasználható csomagolóanyag (pl. raklap) ellenértékét a vételár nem tartalmazza, az – külön megállapodás hiányában – a WILO Magyarország Kft.-nél marad.

4. Szállítás, szolgáltatás teljesítése

A WILO Magyarország Kft. ajánlatában szereplő szállítási határidők – eltérő megállapodás hiányában – csak tájékoztató jellegűek.

A szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza termékenként tételesen, kivéve a szerviz szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek esetében.

A megrendelés teljesítési helye az Incoterms® 2010 szerint „ex works”, azaz a WILO Magyarország Kft. törökbálinti székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 14.

A WILO Magyarország Kft. a megrendelt árukat csak a Megrendelő képviselőjének adja át, az áruk átadása harmadik fél részére csak a Megrendelő partner előre megküldött írásbeli utasítása alapján történhet.

A szállítás tételes teljesítését a mindkét fél által aláírt szállítólevél igazolja (ideértve a megrendelő megbízottját).

A szolgáltatás tételes teljesítését a mindkét fél által aláírt munkalap/teljesítésigazolás igazolja (ideértve a Felek megbízottját is).

A felek egyedi szerződésben ettől eltérő szállítási és szolgáltatás teljesítésigazolási feltételekben is megállapodhatnak.

5. Fizetési feltételek

A Megrendelő partner köteles a termékek/szolgáltatások teljes vételárát számla szerint banki átutalással kiegyenlíteni a WILO Magyarország Kft. számlában megjelölt bankszámlájára, a számlán feltüntetett fizetési határidőre. A Felek a Szerződésben egyedi fizetési feltételekben is megállapodhatnak.

A Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben fennálló, nem vitatott, elismert követeléseit pénzügyi teljesítéskor a fizetendő számlá(k)ból levonni.

A Megrendelő partner köteles a számla esetleges formai/tartalmi hibáját annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jelezni a WILO Magyarország Kft. felé. A határidő elmulasztása után a megrendelő partner nem hivatkozhat a számla formai/tartalmi hibájára.

A felek egyedi szerződésben ettől eltérő fizetési feltételekben is megállapodhatnak.

6. Tulajdonjog fenntartás

A WILO Magyarország Kft. a vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartja a termékek/szolgáltatások – beleértve a csomagolás - tulajdonjogát.

7. A Megrendelő partner kötelezettségei

A Megrendelő partner a WILO Magyarország Kft-vel a megrendelés, ill. a WILO Magyarország Kft-vel fennálló üzleti kapcsolat során köteles együttműködni, köteles továbbá a megrendelt termékek/szolgáltatások vételárát kiegyenlíteni.

Szállító a követeléseit hitelbiztosítóval biztosítja, a Megrendelőre vonatkozó fizetési feltételek a rá megállapított hitellimit figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A Megrendelő vállalja, hogy a Szállítóval és a Szállító által megbízott hitelbiztosítóval a hitellimit megállapítása és aktualizálása érdekében együttműködik és információt szolgáltat a hitelbiztosítónak.

A Megrendelő partner köteles a megrendelt termékeket/szolgáltatásokat átvenni. Amennyiben a Megrendelő a már megrendelt és már visszaigazolt termékeket /szolgáltatásokat lemondja, nem veszi át, vagy az átvételt megtagadja, ez a Megrendelő szerződéstől való elállásának/a megrendelés törlésének minősül és a WILO Magyarország Kft. jogosult az érintett terméke(ke)t szabadon értékesíteni harmadik fél részére. A megrendelt termékek/szolgáltatások lemondásának feltételeit jelen Általános Szállítási Feltételek 10. pontja szabályozza.

8. A Szállító kötelezettségei A Szállító köteles a megrendelés, ill. a Megrendelő partnerrel fennálló üzleti kapcsolat során együttműködni, köteles továbbá a megrendelt termékeket/szolgáltatásokat leszállítani és – erre vonatkozó megrendelés esetén – a beüzemelést elvégezni a jelen általános szállítási feltételek szerint. A WILO Magyarország Kft. beüzemelés során telepítési-, beépítési- és elektromos szerelési, valamint kábelezési munkálatokat nem végez, ez a megrendelő kötelezettsége.

A Szállító köteles a Megrendelő jótállási igényeit ésszerű határidőn belül kivizsgálni és elbírálni.

9. Műszaki dokumentáció

A WILO Magyarország Kft. a termékeket/szolgáltatásokat az Európai Unió előírásai szerinti „CE tanúsítvány”-nyal, „Beépítési és üzemeltetési utasítás”-sal „Jótállási jegy”-gyel együtt szállítja. A CE-tanúsítvány a gyári teszteket tartalmazza az írásbeli teszt-riportok nélkül. A Megrendelő – igény esetén - külön ajánlatban meghatározott díj ellenében a termék megrendelésekor kérheti az írásbeli teszt-riportok átadását illetve külön a gyártás megtekintését.

10. Rendelés törlése, áru visszavétele

A Megrendelő partner jogosult a visszaigazolt megrendelést a szállítás esedékessége előtt részben vagy egészben lemondani. Ebben esetben a WILO Magyarország Kft. jogosult a lemondott termék(ek) vételárának 20%-t bánatpénzként követelni.

Az előbbieken túlmenően a már kiszállított, nem egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondására és visszaszállítására a Megrendelő csak abban az esetben jogosult, ha a termékek, továbbá azok csomagolása sértetlen, valamint a termékeknek a WILO Magyarország Kft. székhelyére történő visszaszállítása valamennyi költségét a Megrendelő előre megfizeti a WILO Magyarország Kft. részére.

Egyedi gyártású termék(ek) esetén Megrendelő jogosult a gyártás megkezdése előtti 15 munkanapig megrendelésétől elállni bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül.

Amennyiben a Megrendelő a gyártás megkezdése előtti 15 munkanapon belül mondja le az egyedi gyártású termékre vonatkozó megrendelését, úgy köteles a lemondott termék(ek) vételárának 20%-t bánatpénzként megfizeti. Egyedi gyártású termékek esetén a gyártás megkezdése után a megrendeléstől való elállás nem lehetséges, a Megrendelő köteles a termék teljes vételárát megfizetni a WILO Magyarország Kft. részére.

A termék(ek) visszaszállítása bármilyen okból csak eseti megállapodással, a WILO Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

11. Szerződésszegés

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő partner köteles a számlázáskor érvényes jegybanki alapkamat + 8% éves kamattal számított késedelmi kamatot fizetni a WILO Magyarország Kft. részére.

Abban az esetben, ha a Megrendelő partner a Szerződésben, vagy bármely, a WILO Magyarország Kft.-vel kötött korábbi vagy egyéb szerződésében meghatározott kötelezettségével késedelembe esik, vagy teljesítését elmulasztja, a WILO Magyarország Kft. jogosult a termékek/szolgáltatások szállítását megtagadni, illetve felfüggeszteni addig, amíg a Megrendelő kötelezettségeit nem teljesíti. Ha a Megrendelő kötelezettségeit 30 napnál hosszabb ideig írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, úgy a WILO Magyarország Kft. jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a Megrendelő a fizetési határidő leteltétől számított 30 napon belül fizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, úgy a WILO Magyarország Kft. jogosult az ügylettől elállni. Elállás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra azzal, hogy a WILO Magyarország Kft. a fenntartott tulajdonjoga és az elállása alapján jogosult minden további intézkedés, vagy hatósági eljárás nélkül a ki nem fizetett terméket visszavenni.

Amennyiben jelen pont alapján a WILO Magyarország Kft. jogosult a szerződéstől elállni, a Megrendelő partner köteles a WILO Magyarország Kft. valamennyi, a szerződésszegéssel felmerült kárát és költségét megtéríteni.

A Megrendelő partner köteles a termék átvétele után haladéktalanul, azonban legkésőbb 5 munkanapon belül meggyőződni, hogy a szállított termékek/szolgáltatások mennyisége illetve minősége – beleértve azokat a tulajdonságokat is, amelyekre jótállás vonatkozik - megfelelő-e. A megvizsgálás költségei a Megrendelőt terhelik, feltárt hiba vagy mennyiségi eltérés esetén a WILO Magyarország Kft. az eredmény közlésétől számított 2 munkanapon belül kérheti a vizsgálat megismétlését, amelyen munkavállalói/megbízottjai jelen lehetnek.

Amennyiben a Megrendelő a megvizsgálási kötelezettségének a fenti módon nem tett eleget, az ebből eredő esetleges károkért, különösen az ún. következményi károkért, mint pl. a termék beépítésének, kibontásának, kiszerelésének költségei, a WILO Magyarország Kft. nem felel.

12. Jótállás

A WILO Magyarország Kft. a termékekre a törvényben meghatározott értékhatárok szerint,

  • a 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetében 2 év, azaz 24 hónap
  • a 250.000,- Ft-ot meghaladó eladási ár esetében 3 év, azaz 36 hónap

a szállítástól számított jótállást vállal.

A forgó- és kopó alkatrészeknek a rendeltetésszerű használat következtében történő elhasználódására a jótállási kötelezettség nem vonatkozik. A jótállás feltétele, hogy az alább felsorolt termékcsoportokat a WILO Magyarország Kft. mint a termék hivatalos forgalmazója vagy az általa megbízott szakszervíz partnere helyezze üzembe, illetve meghibásodás, karbantartás esetén a javítást vagy karbantartást elvégezze: ·

- önálló vezérlő, szabályozó és frekvenciaváltó berendezések vagy ezekkel felszerelt komplett szivattyútelepek

- alapkeretre szerelt rugalmas tengelykapcsolóval ellátott Norm/SCP típusú szivattyúk · kútbúvárszivattyúk

- 6” vagy annál nagyobb névleges méretben

- szennyvízátemelő szivattyúk DN80 névleges csonkméret vagy annál nagyobb méret felett

- szennyvízkeverők és

- tűzoltó berendezések.

A beüzemelés megrendelése csak írásban történhet a „Helyszíni beüzemelés megrendelése” formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával. A keringtető szivattyúk és a „Szivattyúk a ház körül” lakossági katalógusban felsorolt termékek/szolgáltatások nem tartoznak a WILO Magyarország Kft. és/vagy szakszervizei által kötelezően beüzemelendő termékek/szolgáltatások körébe. A Megrendelőnek lehetősége van a jótállást külön szerződésben rögzített időtartamra kiterjeszteni, ha a WILO Magyarország Kft.-vel a termék karbantartására vonatkozóan karbantartási szerződést köt. A végfelhasználók jótállási igényüket a termék átvételekor kapott, a Szállító vagy viszonteladója / forgalmazója által aláírt, jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával érvényesíthetik. A WILO Magyarország Kft. nem tartozik jótállási illetve szavatossági felelősséggel a termékekért/szolgáltatásokért abban az esetben, ha a meghibásodás oka a Megrendelő, annak viszonteladója, vagy a végfelhasználó általi szakszerűtlen tárolásra, beépítésre, használatra, kezelésre vezethető vissza. A Megrendelő kizárólag abban az esetben élhet jótállási igényével, ha a berendezések vételárát maradéktalanul kiegyenlítette.

13. Felelősségkorlátozás

A WILO Magyarország Kft. a termékei által okozott kárért a polgári jogi szabályok szerint tartozik felelősséggel, azonban felelősségének mértékét a mindenkor fennálló kötelező felelősség biztosítása által egy esetleges káresemény során térítendő összegben maximalizálja.

A WILO Magyarország Kft. dönthet arról, illetve a Megrendelő és a WILO Magyarország Kft. egyes egyedi ügyekben megállapodhatnak abban, hogy magasabb felelősségbiztosítási összeghatárt állapít(anak) meg a termék vételárának megfelelő módosítása mellett.

Nem felel a WILO Magyarország Kft. az olyan károkért, amelyek a Megrendelő által gyártott, létrehozott vagy olyan termékekben / szolgáltatásokban keletkeztek, amelyeknek a Megrendelő vagy mások termékei a részét képezik. A Megrendelő köteles a WILO Magyarország Kft.-t kármentesen tartani a harmadik személyek által ebben az esetben támasztott igények esetén.

14. Záró rendelkezések

Szerződéses jogviszony esetén a Szerződés mellékletei – ideértve jelen általános szállítási feltételeket is – annak szerves és elválaszthatatlan részét képezik.

A szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozat csak és kizárólag írásban (e-mail, postai levél vagy fax formájában) érvényes.

Abban az esetben, ha bármelyik fél a másik fél székhelyére/telephelyére címezve eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek egymással mindenben együttműködni, jóhiszeműen és tisztességesen eljárni és egymást minden, a szerződéssel kapcsolatos lényeges körülményről ésszerű időben tájékoztatni.

A Feleket kölcsönösen titoktartási kötelezettség terheli a közöttük létrejött szerződésben szereplő valamennyi információ, így különös tekintettel az ár, a kedvezmények, fizetési feltételek, stb., ill. a szerződéses viszony során más módon tudomásukra jutott információk tekintetében. E kötelezettség a feleket a szerződés, ill. az együttműködés megszűnése után is terheli.

A WILO Magyarország Kft. a polgári jog általános szabályai szerint felel az általa megkötött szerződések szerződésszerű teljesítéséért. A WILO Magyarország Kft-t nem terheli kártérítési kötelezettség azonban abban az esetben, ha a szerződést a WILO Magyarország Kft. nem teljesíti ugyan, de a teljesítés elmaradása olyan, a WILO Magyarország Kft. érdekkörén kívül álló és a szerződés megkötésekor előre teljes bizonyossággal nem látható okból következik be, amely ok elhárítása, illetve az ezen okból bekövetkező kár megelőzése vagy mérséklése a részéről nem volt elvárható.

Nem minősül szerződésszegésnek a felek késedelme, amennyiben az a működési érdekkörükön kívül eső, elháríthatatlan külső ok (vis maior helyzet) következtében áll elő, korlátozás nélkül ideértve a bármilyen háborús cselekményeket, polgári megmozdulásokat, forradalmat, blokádot, embargót, tűzeseteket, robbanást, árvizet, rendkívüli időjárási viszonyokat, járványokat, elektromos áram hiányát vagy más ellátási problémát, vagy a kormány vagy más hatóság beavatkozásának bármely formáját, sztrájkokat, ipari vagy kereskedelmi vitákat és munkaerőhiányt is.

A vis maior helyzet esetén az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni a vis maior tényéről, várható időtartamáról és okáról. Az értesítés indokolatlan elmulasztásáért vagy késedelméért az érintett fél kártérítési felelősséggel tartozik.

A Szerződés kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával módosítható.

A Felek megállapodnak, hogy bármely, a jogviszonyukkal kapcsolatban köztük felmerülő vitás kérdést elsődlegesen békés úton, egyeztetés formájában rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik a Budaörsi Járásbíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen általános szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.