Στοιχεία ιστοσελίδας

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund


T: 0231 4102-0
F: 0231 4102-7575
wilo@wilo.com

Διοικητικό συμβούλιο:
Oliver Hermes, Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου
Georg Weber
Mathias Weyers

Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber
Έδρα και αρμόδιο δικαστήριο
Dortmund, Γερμανία

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
DE 182676993

Καταχώρηση στο πρωτοδικείο Dortmund
HRB 21356

Υπεύθυνος περιεχομένου ιστότοπου:
Jan Radzey
T: 0231 4102-0
F: 0231 4102-7363