Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Atruna

1. Garantijas atruna

Neuzņemamies atbildību par mūsu tīmekļa lapās publicētās informācijas īpašību atbilstību. Tai ir pakalpojuma raksturs un tā neaizstāj personas viedokli. Par spīti rūpīgai informācijas apokopošanai un sagatavošanai mēs neuzņemamies atbildību un informācijas pakalpojuma ietvaros negarantējam sagatavotā un rādītā satura precizitāti, pilnību un aktualitāti. WILO neuzņemas atbildību par garantijas prasībām, kas attiecas uz materiāla vai nemateriāla veida zaudējumiem, ko var radīt pieejamās informācijas izmantošana vai neizmantošana kā arī nepareizas un nepilnīgas informācijas izmantošana, ja nav pierādīta tīša WILO vaina vai nolaidīga rīcība. WILO neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem, kas radušies pēc piekļuves šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošanas rezultātā.

Gadījumā ja šī teksta daļas vai atsevišķi formulējumi pilnībā vai daļēji neatbilst spēkā esošajai likumdošanai, pārējās dokumenta daļas saglabā aktualitāti satura un derīguma ziņā. WILO patur visas tiesības bez īpaša brīdinājuma mainīt, papildināt, dzēst kā arī īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt šī piedāvājuma publikāciju. Šajā tīmekļa vietnē ievietotā informācija un tās izmantošana ir pakļauta ar Vācijas federatīvās republikas likumam par informāciju.

2. Autortiesības

Šajās tīmekļa vietnēs atrodamais sagatavotais saturs un darbi ir "WILO SE" īpašums un uz tiem attiecas Vācijas likums par autortiesībām. Par trešo personu sagatavoto informāciju ir sniegtas atbilstošas norādes. Aizliegta pavairošana, apstrāde, pārstrāde un jebkāda veida izmantošana ārpus autortiesību likumā minētājiem lietošanas veidiem. Šīs tīmekļa vietnes lejupielādi un kopijas atļauts veikt tikai individuāliem un nekomerciāliem lietošanas mērķiem. Tīmekļa vietnē izmantotie produktu apzīmējumi, zīmoli un uzņēmuma logotipi ir reģistrētas preču zīmes. Cenšamies ievērot trešo personu autortiesības kā arī pievienot atsauces uz pašu sagatavotiem kā arī bezmaksas informāciju.