Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Opšti uslovi važenja garancije Wilo

Opšti uslovi važenja garancije Wilo SE, Dortmund / Wilo Beograd d.o.o.

Garancija 2 godine uključena u cenu

Svi Wilo proizvodi imaju dvogodišnju garanciju koja je u potpunosti usaglašena sa zakonskim uslovima.

Garancija važi uvek kada je pumpa ugrađena u skladu sa preporukom proizvođača i kada je puštena u rad od strane ovlašćenog WILO servisa, i obuhvata sve neispravnosti proizvoda i materijala koje nisu rezultat normalnog habanja, u periodu od 24 meseca od datuma fakturisanja. U pojedinim slučajevima, garancija može da važi 24 meseca od datima puštanja u rad, ali ne duže od 27 meseci od datuma isporuke.

VAŽNO: Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za instaliranje, upotrebu i održavanje, i da se u svemu pridržavate preporuka proizvođača!

Tokom normalnog rada, pumpe / proizvodi sa kontinualnim protokom, kao i njihove komponente, izložene su konstantnom habanju. Shodno generalno prihvaćenim pravilima u tehnici, funkcionalni defekti nastali usled normalnog habanja u radu se ne klasifikuju kao garantni kvarovi.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

 • Bez pravilno popunjenog, potpisanog i pečatiranog garantnog lista, tj. radnog naloga sa puštanja u rad.
 • Ako su na garantnom listu/radnom nalogu vršene ispravke datuma prodaje i/ili tipa proizvoda.
 • U slučaju kvarova nastalih normalnim habanjem u radu.
 • U slučaju nestručne ugradnje, suprotno uputstvu za ugradnju i suprotno od pravila struke.
 • U slučaju nestručne i nepravilne upotrebe, suprotno uputstvu za upotrebu. U slučaju kvarova nastalih usled nečistoća u instalaciji, odnosno usled rada sa neodgovarajućim fluidom.
 • U slučaju neodgovarajućeg redovnog održavanja (VAŽNO – pogledati uputstva priložena uz pumpe)
 • U slučaju da neovlašćena lica vrše popravke proizvoda.
 • U slučaju ugradnje delova koji nisu originalni, kao i prilikom upotrebe neodgovarajućeg materijala.
 • Za mehaničke kvarove koje je prouzrokovao korisnik.
 • Ako je proizvod pod uticajem hemijskog ili elektrolitičkog efekta.
 • Ako je urađena bilo kakva modifikacija od strane korisnika ili treće strane bez pristanka kompanije WILO.
 • Za kvarove i nedostatke nastale u toku transporta uređaja nakon prodaje proizvoda.
 • Ako je kvar nastao usled dejstva više sile (udar groma, požar, poplava i dr.), odnosno drugih razloga van kontrole Wilo-a.

Ukoliko se za vreme garantnog perioda desi defekt koji se podvodi pod garanciju na bilo kom WILO proizvodu, Wilo se obavezuje da izvrši defektažu, popravku proizvoda i gde je to neophodno da zameni komponente, u najkraćem roku, u sopstvenoj radionici ili radionici ovlašćenog WILO servisa. Generalno, Wilo neće prihvatiti plaćanje troškova transporta i montaže-demontaže neispravnih proizvoda.

U slučaju reklamacije, molimo vas kontaktirajte Wilo Beograd na office.rs@wilo.com ili mesto prodaje uređaja.