Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Dine fordele
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Den højeffektive Wilo-Stratos GIGA2.0-I er altid hensigtsmæssig at bruge, når der skal flyttes store vandmængder over store løftehøjder. Den smarte tørløberpumpe i inline-version byder på mange grænseflader til multipumpestyring, integration i bygningsautomatisering, driftsdataregistrering og tidssvarende muligheder for mobil tilgang via Wilo-Smart Connect. Grøn-knap-teknologi og det store display giver mulighed for enkel og intuitiv betjening. Brugen af indstillingsassistenten sikrer optimal regulering. Den optimale energieffektivitet for hele systemet skyldes det intelligente samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner. Den nye drivteknologi sammen med gennemprøvet pumpehydraulik giver stor driftssikkerhed.Dine fordele

 • Lokal indstilling og betjening med mobilt terminaludstyr via Bluetooth samt mulighed for fjernadgang og multipumpestyring takket være netforbindelse via Wilo Net
 • Analoge og digitale grænseflader byder på masser af ekstra muligheder, blandt andet integration i bygningsautomatisering
 • Optimal regulering ved hjælp af en brugerstyret indstillingsassistent
 • Overskueligt display og grøn-knap-teknologi sørger for let og intuitiv betjening
 • Perfekt overblik over driftsdata til analyse og optimering af pumpen og hele systemet
 • Optimal energieffektivitet for hele systemet i kraft af intelligent samspil mellem IE5-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation og T-const
 • Stor driftssikkerhed takket være ny drivteknologi og gennemprøvet pumpehydraulik
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstruktion

Højeffektiv inline-pumpe med IE5-motor og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion. Udført som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangetilslutning og glideringstætning.

Anvendelse

Pumpning af opvarmningsvand (iht. VDI 2035), koldt vand og vand-glykol-blandinger uden slibende partikler i varme-, klima- og kølesystemer.

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder varme
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)
 • Fjernvarmekreds

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder køling
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb
 • Fjernkølekredsløb

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (n-konstant)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant flowregulering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af det samlede dynamiske flow via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper ved fordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c-regulering med ekstern faktisk værdi-differenstryktransmitter)
 • Variabel tilpasning af Δp-v pumpekurvens stejlhed
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt H og Q ved Δp-v
 • Korrektion af viskose pumpemedier ved tilpasning af viskositeten og tætheden
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Tastelås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner
 • Omstilling mellem varme- og køledrift
 • Integreret fuldt motorværn
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Permanent driftsdatahukommelse
 • Tidsstempel til fejl/advarsler og driftsdatahistorik

Eksterne styreind- og udgange og deres funktioner

 • 4x analogindgang:
  • Signaltyper: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (kun ved to analogindgange)
  • Anvendelser: Differenstryktransmitter (som standard serielt monteret på pumpen), fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til f.eks. temperatur, differenstryktransmitter til regulering af "værste punkt" ved et fjernt punkt i systemet eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
 • 2x digitalindgang:
  • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (bygningsautomatisering FRA)
  • Tastelås
  • Omstilling mellem varme- og kølefunktion
 • 2x relæudgang:
  • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
  • Kombinationsdriftsignal SBM (potentialefri skiftekontakt)
 • Wilo Net
  • Til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper (Multi-Flow Adaptation)

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus "Driftsvisning":
  • Aktuel reguleringstype
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk flow
  • Elektrisk effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Medietemperatur (når der er tilsluttet temperaturfølere)
 • Visning af det aktuelle driftspunkt i henhold til den hydrauliske karakteristik
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Visning af fejl" (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Visning af advarsel" (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Procesvisning" (displayfarve blå):
  • Softwareopdateringsforløb
 • Displaystatus "Bygningsautomatiserings-kommunikation" (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive bygningsautomatiserings-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Kombinationsdriftsignal SBM (potentialefri skiftekontakt)

Dataudveksling

 • Wilo-Smart Connect modul BT i pumpens standardleveringsomfang som Bluetooth-grænseflade til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Muligt med tilbehør til tilsvarende WILO-CIF-moduler:
  • Seriel, digital grænseflade Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade til Ethernet multiprotokol Modbus TCP, BACnet/ IP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RJ45
  • Seriel, digital grænseflade LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system LONWorks
  • Seriel, digital grænseflade PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler
  • Seriel, digital grænseflade CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe i Y-stykke)

 • Hoved-/reservedrift (tidsafhængigt pumpeskift)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Pumpehydraulik med hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7
 • EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2
 • Flange PN16 iht. EN 1092-2
 • Trykmåletilslutninger (R 1/8) til monterede differenstryktransmittere (version ...-R1 uden differenstryktransmitter)
 • Seriemæssige kondensatudløbsboringer i motorhuset (lukkede ved levering)
 • Ventilationsventil på lanternen
 • Højtopløseligt, drejeligt grafikdisplay (4,3 tommer) med grøn knap og 2 taster
 • 6 kabelindføringer til tilslutning af spændingsforsyningen samt binær- og analogindgangene
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • Bluetooth-grænseflade via Wilo-Smart Connect modul BT, som er indeholdt i leverancen

Typekode

Eksempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpebetegnelse

2.0

Anden generation

-I

Inline-enkeltpumpe

65

Nominel diameter flange DN

1-37

Nominelt løftehøjdeområde i [m]

M-

Variant med spændingsforsyning med 1~230 V

4,0

Nominel motorydelse i kW

-xx

Variant, f.eks. -R1

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde for pumpemediet -20 °C til +140 °C
 • Omgivende temperatur op til +50 °C
 • Akseltætning til pumpning af vand op til Tmax. = +140 °C. Op til T ≤ +40 °C er en glykol-tilsætning på 20 % til 40 % volumenandel tilladt. Ved vand-glykol-blandinger med glykolandele > 40 % til maks. 50 % volumenandel og en medietemperatur på > +40 °C indtil maks. +120 °C eller andre pumpemedier afvigende fra vand skal der anvendes en alternativ akseltætning.
 • Nettilslutningsspændinger:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Opfyldelse af den elektromagnetiske kompatibilitet uden yderligere foranstaltninger:
  • Afgivet interferens for bolig i henhold til EN 61800-3:2018
  • Interferensmodstand for industrielt miljø iht. EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklasse IP55
 • Nominel flangediameter DN 32 til DN 125
 • Maks. driftstryk 16 bar til +120 °C, 13 bar til +140 °C

Materialer

 • Pumpehus og lanterne: EN-GJL-250
 • Pumpehus og motorflange seriemæssigt med katodisk elektroforetisk lakering
 • Pumpehjul (afhængigt af type): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Aksel: 1.4057
 • Akseltætning: AQ1EGG; andre akseltætninger på forespørgsel

Konstruktion

 • Højeffektiv inline-pumpe med EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion.
 • Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med udelt aksel i blokkonstruktion
 • Spiralhus i inline-konstruktion (suge- og trykstuds med samme flanger i én linje)
 • Drejeligt, grafisk farvedisplay (4,3 tommer) med betjening via en-knaps-betjeningsniveau
 • Integreret motorværn

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelforskruninger med pakningsindsatser
 • Monterings- og driftsvejledning samt overensstemmelseserklæring

Muligheder

 • Variant …-R1 uden differenstryktransmitter
 • Variant …-S1 med specialglideringstætninger

Tilbehør

 • 3 konsoller med fastgørelsesmateriale til opbygning af fundament
 • Blindflange til dobbeltpumpehus
 • Monteringshjælp til akseltætning (inkl. monteringsbolte)
 • CIF-modul PLR
 • CIF-modul LON
 • CIF-modul BACnet MS/TP
 • CIF-modul Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • CIF-modul Ethernet multiprotokol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Tilslutning M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Differenstryktransmitter 2 ... 10 V
 • Differenstryktransmitter 4 ... 20 mA
 • Temperaturføler PT1000 AA
 • Følerlommer til installation af temperaturfølere
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227296
Udgave 2023-08
Sidetal 488
Sprog de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227298
Udgave 2023-08
Sidetal 488
Sprog da, fi, ru, sv
PDF (13 MB)

Planlægningshåndbog

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Artikelnummer Wilo515021
Udgave 2021-12
Sidetal 24
Sprog en
PDF (7 MB)

Certificeringshæfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Udgave 2022-11
Sidetal 52
Sprog sprogneutral
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidetal 6
Sprog sprogneutral
PDF (517 KB)

Flyer

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Sidetal 2
Sprog en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Sidetal 6
Sprog sprogneutral
PDF (222 KB)
Produktvalg
Antal søgeresultater: 304
260 … 620 mm
[304]
ProduktbetegnelseMEIIENominel diameter flangeAkseltætningIndbygningsmål l0Nominel motorydelse P2FaseArtikelnummerPris (uden moms)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
DKK 35.325,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
DKK 30.300,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
DKK 30.805,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
DKK 35.830,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
DKK 37.195,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
DKK 32.530,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
DKK 32.995,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
DKK 37.655,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
DKK 37.185,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
DKK 32.160,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
DKK 32.665,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
DKK 37.690,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
DKK 38.980,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
DKK 34.315,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
DKK 34.785,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
DKK 39.450,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
DKK 38.980,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
DKK 33.955,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
DKK 34.465,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
DKK 39.485,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
DKK 41.920,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
DKK 37.260,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
DKK 37.730,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
DKK 42.390,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
DKK 41.920,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
DKK 36.900,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
DKK 37.405,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
DKK 42.430,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
DKK 45.565,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
DKK 40.900,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
DKK 41.370,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
DKK 46.035,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
DKK 45.565,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
DKK 40.540,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
DKK 41.050,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
DKK 46.070,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
DKK 36.525,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
DKK 31.495,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
DKK 32.005,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
DKK 37.030,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
DKK 38.450,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
DKK 33.790,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
DKK 34.255,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
DKK 38.920,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
DKK 38.450,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
DKK 33.425,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
DKK 33.935,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
DKK 38.955,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
DKK 41.790,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851
DKK 37.130,-