Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Dine fordele
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Den højeffektive Wilo-Stratos GIGA2.0-I er altid hensigtsmæssig at bruge, når der skal flyttes store vandmængder over store løftehøjder. Den smarte tørløberpumpe i inline-version byder på mange grænseflader til multipumpestyring, integration i bygningsautomatisering, driftsdataregistrering og tidssvarende muligheder for mobil tilgang via Wilo-Smart Connect. Grøn-knap-teknologi og det store display giver mulighed for enkel og intuitiv betjening. Brugen af indstillingsassistenten sikrer optimal regulering. Den optimale energieffektivitet for hele systemet skyldes det intelligente samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner. Den nye drivteknologi sammen med gennemprøvet pumpehydraulik giver stor driftssikkerhed.

Anbefalede serviceydelserDine fordele

 • Lokal indstilling og betjening med mobilt terminaludstyr via Bloothooth samt mulighed for fjernadgang og multipumpestyring takket være netforbindelse via Wilo Net.
 • Analoge og digitale grænseflader byder på masser af ekstra muligheder bl.a. integration i bygningsautomatisering
 • Optimal regulering ved hjælp af en brugerstyret indstillingsassistent
 • Overskueligt display og grøn-knap-teknologi sørger for let og intuitiv betjening
 • Perfekt overblik over driftsdata til analyse og optimering af pumpen og hele systemet
 • Optimal energieffektivitet for hele systemet i kraft af intelligent samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation og T-const
 • Stor driftssikkerhed takket være ny drivteknologi og gennemprøvet pumpehydraulik.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstruktion

Højeffektiv inline-pumpe med EC-motor og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion. Udført som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangetilslutning og glideringstætning.

Anvendelse

Pumpning af opvarmningsvand (iht. VDI 2035), koldt vand og vand-glykol-blandinger uden slibende partikler i varme-, klima- og kølesystemer.

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder varme
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)
 • Fjernvarmekreds

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder køling
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb
 • Fjernkølekredsløb

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (n-konstant)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant flowregulering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af det samlede flow via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper f.eks. ved fordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c-regulering med ekstern faktisk værdi-differenstryktransmitter)
 • Variabel tilpasning af Δp-v pumpekurvens stejlhed
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt H og Q ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Tastelås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner
 • Omstilling mellem varme- og køledrift
 • Integreret fuldt motorværn
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Permanent driftsdatahukommelse
 • Tidsstempel til fejl/advarsler og driftsdatahistorik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

 • 4x analogindgang:
  • Signaltyper: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (kun ved to analogindgange)
  • Anvendelser: Differenstryktransmitter (som standard serielt monteret på pumpen), fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til f.eks. temperatur, differenstryktransmitter til regulering af "værste punkt" ved et fjernt punkt i systemet eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
 • 2x digitalindgang:
  • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (bygningsautomatisering FRA)
  • Tastelås
  • Omstilling mellem varme- og kølefunktion
 • Wilo Net
  • Til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper (MultiFlow Adaptation) og pumpefjernstyring via Wilo-Smart Gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus "Driftsvisning":
  • Aktuel reguleringstype
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Elektrisk effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Medietemperatur (når der er tilsluttet temperaturfølere)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Visning af fejl" (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Visning af advarsel" (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Procesvisning" (displayfarve blå):
  • Softwareopdateringsforløb
 • Displaystatus "Bygningsautomatiserings-kommunikation" (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive bygningsautomatiserings-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Kombinationsdriftsignal SBM (potentialefri skiftekontakt)

Dataudveksling

 • Wilo-Smart Connect modul BT i pumpens standardleveringsomfang som Bluetooth-grænseflade til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Muligt med tilbehør til tilsvarende WILO-CIF-moduler:
  • Seriel, digital grænseflade Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade til Ethernet multiprotokol Modbus TCP, BACnet/ IP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RJ45
  • Seriel, digital grænseflade LON til tilslutning til bygningsautomatisering GA via BUS-system LONWorks
  • Seriel, digital grænseflade PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler
  • Seriel, digital grænseflade CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe i Y-stykke)

 • Hoved-/reservedrift (tidsafhængigt pumpeskift)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Pumpehydraulik med hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7
 • EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2
 • Flange PN16 - boret iht. EN 1092-2
 • Trykmåletilslutninger (R 1/8) til monterede differenstryktransmittere (version ...-R1 uden differenstryktransmitter)
 • Seriemæssige kondensatudløbsboringer i motorhuset (lukkede ved levering)
 • Ventilationsventil på lanternen
 • Højtopløseligt, drejeligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • 6 kabelindføringer til tilslutning af spændingsforsyningen samt binær- og analogindgangene
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • Bluetooth-grænseflade via Wilo-Smart Connect modul BT, som er indeholdt i leverancen

Typekode

Eksempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpebetegnelse

2,0

Anden generation

-I

Inline-enkeltpumpe

65

Nominel diameter flange DN

1-37

Nominelt løftehøjdeområde i [m]

4,0

Nominel motorydelse i kW

-xx

Variant, f.eks. -R1

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde for pumpemediet -20 °C til +140 °C
 • Omgivende temperatur op til +50 °C
 • Akseltætning til pumpning af vand op til Tmax. = +140 °C. Op til T ≤ +40 °C er en glykol-tilsætning på 20 % til 40 % volumenandel tilladt. Ved vand-glykol-blandinger med glykolandele >40 % til maks. 50 % volumenandel og en medietemperatur på > + 40 °C indtil maks. +120 °C eller andre pumpemedier afvigende fra vand skal der anvendes en alternativ akseltætning.
 • Nettilslutning 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Opfyldelse af den elektromagnetiske kompatibilitet uden yderligere foranstaltninger:

  • Afgivet interferens for bolig i henhold til EN 61800-3:2018
  • Interferensmodstand for industrielt miljø iht. EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklasse IP55
 • Nominel flangediameter DN 32 til DN 125
 • Maks. driftstryk 16 bar til +120 °C, 13 bar til +140 °C

Materialer

 • Pumpehus og lanterne: EN-GJL-250
 • Pumpehus og motorflange seriemæssigt med katodisk elektroforetisk lakering
 • Pumpehjul (afhængigt af type): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Aksel: 1.4057
 • Akseltætning: AQEGG, andre glideringstætninger på forespørgsel

Konstruktion

 • Højeffektiv inline-pumpe med EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion.
 • Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med udelt aksel i blokkonstruktion
 • Spiralhus i inline-konstruktion (suge- og trykstuds med samme flanger i én linje)
 • Drejeligt, grafisk farvedisplay (4,3 tommer) med betjening via en-knaps-betjeningsniveau
 • Integreret motorværn

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelforskruninger med pakningsindsatser
 • Monterings- og driftsvejledning samt overensstemmelseserklæring
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I, Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Artikelnummer 2222037
Udgave 2022-07
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 476
PDF (13 MB)

Certificeringshæfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Udgave 2022-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 52
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 6
PDF (517 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 164
260 … 620 mm
[164]
ProduktbetegnelseMotoreffektivitetsklasseNominel diameter flangeAkseltætningIndbygningsmål l0Nominel motorydelse P2Vægt brutto ca. mArtikelnummerGRD-gruppePris (uden moms)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204723
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204847
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204909
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
37 kg
2204785
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204722
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204846
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204908
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,71 kW
39 kg
2204784
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204721
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204845
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204907
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
39 kg
2204783
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204720
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204844
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204906
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
40 kg
2204782
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204728
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204852
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204914
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
38 kg
2204790
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204727
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204851
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204913
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,75 kW
39 kg
2204789
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204726
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204850
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204912
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,1 kW
39 kg
2204788
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204725
17
DKK 44.385,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204849
17
DKK 39.860,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204911
17
DKK 40.280,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204787
17
DKK 44.800,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204731
17
DKK 50.325,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204855
17
DKK 45.800,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204917
17
DKK 46.215,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204793
17
DKK 50.735,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204730
17
DKK 54.670,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204854
17
DKK 50.145,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204916
17
DKK 50.560,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204792
17
DKK 55.075,-
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204735
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204859
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204921
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,54 kW
39 kg
2204797
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204734
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204858
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204920
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
280 mm
0,74 kW
39 kg
2204796
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
41 kg
2204733
17
På forespørgsel
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,1 kW
41 kg
2204857
17
På forespørgsel