Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Prohlášení společnosti WILO CS, s.r.o. o ochraně osobních údajů

A. Informace ohledně Správce údajů

Správcem údajů pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších vnitrostátních zákonů o ochraně údajů v členských státech a dalších příslušných ustanovení o ochraně údajů je:

WILO CS, s.r.o.

Obchodní ulice č.p. 125

Čestlice

PSČ 251 01

Telefon: T +420 234 098 711

E-mail: info.cz@wilo.com

Web: www.wilo.cz

Local Compliance Representative: Jan Pleskot

E-mail: jan.pleskot@wilo.com

B. Obecné informace o zpracování údajů 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom mohli zprostředkovat funkční web, obsah a služby. Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme až poté, kdy jsme k tomu získali souhlas uživatele. Výjimka platí v případech, kdy souhlas uživatele nelze získat z faktických důvodů a zpracování údajů je přípustné podle zákona.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ článek 6 (1) bod (a) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ článek 6 (1) bod (b) nařízení GDPR. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k realizaci předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno k plnění zákonem předepsaných povinností společnosti, slouží jako právní základ článek 6 (1) bod (c) nařízení GDPR.

Pokud zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo je vyžadováno jinými oprávněnými reálnými osobami, slouží jako právní základ článek 6 (1) bod (d) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné k uspokojení legitimních zájmů naší společnosti nebo třetí strany, které převažují nad zájmy, základními právy a základními svobodami subjektů údajů, slouží jako právní základ článek 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

3. Výmaz údajů a období uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich uchovávání. Uchovávání po delší dobu je možné, pokud to umožňuje Evropská nebo vnitrostátní legislativa v rámci příslušných unijních směrnic, zákonů nebo jiných ustanovení, kterými se řídí správce údajů. Údaje jsou také vymazány nebo odstraněny, jakmile vyprší zákonné lhůty pro jejich uchovávání, pokud neexistuje požadavek na uchování údajů kvůli uzavření nebo plnění smlouvy.

C. Práva subjektů údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjekt údajů ve smyslu nařízení GDPR. Vůči správci údajů máte následující práva:

1. Přístup k informacím

Máte právo žádat od správce potvrzení, aby potvrdil, zda zpracovává některé vaše osobní údaje.

Pokud ano, máte právo požadovat, aby vám správce údajů poskytl následující informace:

(1) Účel zpracování osobních údajů;

(2) Kategorie zpracovávaných osobních údajů;

(3) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou sděleny;

(4) Zamýšlené období uchovávání osobních údajů, nebo pokud nejsou přesné informace k dispozici, kritéria stanovení doby uchovávání;

(5) Existence práva na výmaz nebo opravu svých osobních údajů, práva na omezení zpracování správcem údajů a práva odvolat souhlas s takovým zpracováním;

(6) Existence práva podat stížnost k dohledovému orgánu;

(7) Všechny dostupné informace o zdroji osobních údajů, které byly od subjektu údajů shromážděny;

(8) Existence automatizovaného rozhodování o osobách, včetně profilování v souladu s článkem 22 (1) a (4) nařízení GDPR a, pokud jde o tento případ, smysluplné informace ohledně logického zdůvodnění, rozsahu a zamýšlených vlivech takového zpracování údajů na subjekt údajů.

Také máte právo požadovat informace o tom, zda byly vaše osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V tomto ohledu můžete požadovat, abyste byli informování o adekvátních bezpečnostních opatřeních podle článku 46 nařízení GDPR v souvislosti s předáváním údajů.

2. Právo na opravu

Máte právo žádat od správce údajů, aby opravil nebo doplnil vaše osobní údaje, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí údaje opravit bez zbytečného odkladu.

3. Právo omezit zpracování údajů

Máte právo uvalit na zpracování svých osobních údajů omezení za následujících podmínek:

(1) pokud napadnete správnost svých osobních údajů a dáte správci údajů dostatek času k ověření správnosti vašich osobních údajů;

(2) pokud je zpracování nezákonné a odmítnete odstranění svých osobních údajů a namísto toho požadujete, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno;

(3) správce údajů už nadále údaje nepotřebuje k účelům, ke kterým byly shromážděny, ale vy údaje požadujete kvůli prosazení, uplatnění nebo obhajobě svých legitimních zájmů, nebo

(4) vznesli jste námitku vůči zpracování v souladu s článkem 21 (1) nařízení GDPR a rozhodnutí o tom, zda legitimní zájmy správce údajů převažují nad vašimi zájmy, ještě nebylo přijato.

Pokud bylo zpracování vašich osobních omezeno, tyto údaje, vyjma jejich uchovávání, smí být zpracovávány pouze s vaším souhlasem pro účely prosazování, vymáhání nebo obhajoby legitimních zájmů, k ochraně práv jiných osob nebo právnických osob nebo z důvodů důležitých veřejných zájmů Evropské unie nebo členského státu.

Pokud bude omezení uvalené na zpracování vašich údajů na základě uvedených podmínek upraveno, budete vás správce údajů před zrušením omezení informovat.

4. Právo na výmaz a) Povinnost vymazat údaje

Od správce údajů můžete požadovat, aby vaše osobní údaje vymazal, a správce údajů je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů:

(1) Vaše osobní údaje už nejsou nezbytné k plnění účelů, ke kterým byly shromážděny nebo zpracovány.

(2) Odvoláváte svůj souhlas, na jehož základě jsou údaje zpracovávány v souladu s článkem 6 (1) bod (a) nebo článkem 9 (2) bod (a) nařízení GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

(3) Vznesli jste námitku vůči zpracování v souladu s článkem 21 (1) nařízení GDPR a neexistují převažující legitimní zájmy na zpracování údajů, nebo vznášíte námitku vůči zpracování údajů v souladu s článkem 21 (2) nařízení GDPR.

(4) Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.

(5) Vymazání vašich osobních údajů j nutné kvůli plnění zákonných povinnosti předepsaných zákony EU nebo zákony členských států, kterými se správce řídí.

(6) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami nabízenými informační společností v souladu s článkem 8 (1) nařízení GDPR.

b) Další oznámení pro třetí strany

Pokud správce vaše osobní údaje zveřejnil a má povinnost takové údaje odstranit v souladu s článkem 17 (1) nařízení GDPR, musí správce údajů v mezích dostupných technologií a nákladů na implementaci přijmout adekvátní opatření, včetně opatření technické povahy, aby informovat správce údajů zpracovávající osobní údaje o skutečnosti, že vy jakožto subjekt údajů jste požádali o odstranění všech odkazů na tyto osobní údaje a dále kopií nebo reprodukcí těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na odstranění svých údajů nemáte v rozsahu, v jakém je jejich zpracování nezbytné:

(1) pro výkon práv na svobodu vyjadřování a svobodný přístup k informacím;

(2) k plnění zákonných povinností, které vyžadují zpracování údajů na základě práva EU nebo zákonů členských států, kterými se správce údajů řídí, nebo k plnění funkce ve veřejném zájmu nebo k uplatnění veřejné pravomoci, která byla správci údajů svěřena;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti zdraví v souladu s článkem 9 (2) body (h) a (i) nařízení GDPR a článku 9 (3) nařízení GDPR;

(4) k dosažení účelů, které jsou ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s článkem 89 (1) nařízení GDPR v rozsahu, v jakém lze očekávat, že práva uvedena v části a) způsobí, že dosažení cílů tohoto zpracování dat bude neproveditelné nebo výrazně ztížené, nebo

(5) pro účely prosazování, uplatnění nebo obhajoby legitimních zájmů.

5. Právo na další oznámení

Pokud jste vůči správci údajů uplatnili své právo na opravu nebo výmaz svých údajů, nebo pokud jste uvalili na zpracování údajů omezení, je správce údajů povinen upozornit všechny příjemce, kterým byly osobní údaje sděleny, o opravě nebo výmazu vašich údajů nebo na uvalení omezení na zpracování vašich údajů, pokud taková akce není neproveditelná nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí nebo výdaje.

Máte právo být správcem údajů o těchto příjemcích informováni.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli správci údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Také máte právo přenést své údaje k jinému správci údajů bez zásahů ze strany správce údajů, kterému byly údaje původně zpřístupněny, za předpokladu, že:

(1) údaje jsou zpracovávány v souladu s článkem 6 (1) bod (a) nebo článkem 9 (2) bod (a) nařízení GDPR, nebo na základě smlouvy v souladu s článkem 6 (1) bod (b) nařízení GDPR, a

(2) zpracování je prováděno s využitím automatizovaných postupů.

Když toto své právo uplatníte, máte také nárok, aby byly vaše osobní údaje předány přímo jedním správcem údajů druhému, pokud je to technicky možné. Nesmí tím být omezena práva a svobody třetích stran.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování údajů nezbytné k plnění funkce ve veřejném zájmu nebo k uplatnění veřejné pravomoci, která byla správci údajů svěřena.

7. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést vůči zpracování svých osobních údajů na základě článku 6 (1) bod (e) nebo (f) nařízení GDPR z důvodů, které vyplývají z vaší osobní situace; to platí také pro profilování založeného na stejných ustanoveních.

Správce údajů poté ukončí zpracování vašich osobních údajů, pokud neprokáže přesvědčivé legitimní zájmy na zpracování údajů, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží účelům prosazení, uplatnění nebo obhajoby legitimních zájmů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování pro tyto účely přímé reklamy kdykoli; to platí také pro profilování spojené s takovou přímou reklamou.

Vaše osobní údaje už nebudou pro účely přímé reklamy zpracovávány, pokud vůči takovému zpracování vznesete námitku.

V kontextu služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES můžete uplatnit své právo na námitku vůči zpracování pomocí automatizovaných procesů, které využívají technické specifikace.

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu na základě zákona o ochraně údajů

Máte právo odvolat dříve učiněné prohlášení o souhlasu na základě zákona o ochraně údajů. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů provedené před odvoláním souhlasu.

9. Automatizované rozhodování o osobách, včetně profilování

Máte právo nebýt vystaveni rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní následky nebo vás podobně závažně postihuje. To neplatí, pokud je rozhodování

(1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;

(2) je schváleno právem Evropské unie nebo členského státu, kterému správce údajů podléhá, a které také stanoví vhodná opatření k zabezpečení práv, svobod a legitimních zájmů subjektů údajů; nebo

(3) založeno na vašem výslovném souhlasu.

Rozhodování však nesmí být založeno na zvláštních kategoriích osobních údajů v souladu s článkem 9 (1) nařízení GDPR, pokud neplatí článek 9 (2) bod (a) nebo (g) a nejsou přijata vhodná opatření k zabezpečení práv, svobod a legitimních zájmů subjektů údajů.

V případech, na které odkazuje bod (1) a (3) musí správce údajů zavést vhodná opatření k zabezpečení vašich práv, svobod a legitimních zájmů, přinejmenším právo na lidský zásah na straně správce údajů, na vyslovení vašeho názoru nebo na napadení rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost k dohledovému orgánu

Aniž by tím byly ovlivněny jiné administrativní nebo soudní opravné prostředky máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu, zejména v členském státu, kde máte trvalý pobyt, pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje nařízení GDPR.

Dohledový orgán, u kterého byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o průběhu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředky podle článku 78 nařízení GDPR.

D. Zprostředkování webu a generování souborů protokolu 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z přístupových počítačů při každé příležitosti, kdy uživatel navštíví náš web.

Shromažďovány jsou následující údaje:

(1) Informace o typu prohlížeči a použité verzi

(2) Operační systém uživatele

(3) Operační systém poskytovatele služeb

(4) IP adresu uživatele

(5) Datum a čas přístupu

(6) Weby, ze kterých byl uživatel odkázán na náš web

(7) Weby, které systém uživatele zobrazil prostřednictvím našeho webu

(8) Délku návštěvy uživatele

(9) Zemi původu uživatele

(10) Preferovaný jazyk uživatele

(11) Čas první a poslední návštěvy uživatele

Tyto údaje jsou také ukládány v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje neukládáme společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a souborů protokolu je článek 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uchovávání IP adresy v našem systému je nutné k tomu, abychom mohli zprostředkovat web na počítači uživatele. IP adresu uživatele je proto nutné uložit po dobu trvání relace.

Uchovávání dat v souborech protokolu slouží k tomu, abychom mohli zaručit správné fungování našeho webu. Data také slouží k optimalizaci webu a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Tyto účely představují naše legitimní zájmy na zpracování údajů v souladu s článkem 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich shromáždění. Pokud jsou údaje shromažďovány kvůli provozu webu, tento případ nastává s ukončením příslušné relace.

Pokud jsou údaje uchovávány v souborech protokolů, nastane tento případ nejdéle za 14 dní. Údaje mohou být za určitých okolností uchovávány déle. Pokud taková situace nastane, je IP adresa uživatele odstraněna nebo zkrácena tak, aby ji nebylo možné dohledat zpět ke klientovi, ze kterého došlo k přístupu na web.

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí

Shromažďování údajů kvůli zprostředkování webu a uchovávání údajů v souborech protokolů je naprosto nezbytné pro provoz webu. To znamená, že uživatelé nemohou proti tomuto shromažďování a uchovávání údajů vznášet námitky.

E. Používání souborů cookie 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš web používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, soubory cookie mohou být uloženy lokálně do zařízení uživatele. Soubor cookie obsahuje řetězec, který je jedinečným identifikačním kódem prohlížeče, který bude rozpoznán při příští návštěvě webu.

Soubory cookie používáme k tomu, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat prohlížeč, ze kterého byl proveden přístup na web, i po opuštění stránky.

Soubory cookie ukládají a přenášejí následující údaje:

(1) Položky v nákupním košíku

(2) Informace o přihlášení

(3) Informace o chatu

(4) Bezpečnostní mechanismy pro formuláře (XSRF)

(5) Seznamy povolených položek

(6) Služby Google Analytics

(7) Obecná kontrola služby Facebook Pixel

(8) Integrace aplikace Mapy Google

(9) Data aplikace Universal Messenger pro zaměření webu na cílovou skupinu

(10) Integrace klipů z webu YouTube

Náš web také používá soubory cookie, které umožňují analýzu navigace uživatele a způsobu, jakým web používá.

Přenášeny mohou být následující údaje:

(1) Zadané vyhledávací položky

(2) Zobrazení stránek

(3) Použití funkcí webu

Shromážděné údaje o uživateli jsou pseudonymizovány technickými metodami. Údaje už nelze dohledat k uživateli, který web navštívil. Údaje nejsou slučovány s žádnými jinými osobními údaji uživatele.

Při návštěvě webu jsou uživatelé informováni o používání souborů cookie pro účely analýzy informačním bannerem, který také odkazuj na toto prohlášení o ochraně údajů. To uvádí také informace o tom, jak lze zabránit umisťování souborů cookie změnou nastavení prohlížeče.

 • Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování s využitím souborů cookie je článek 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

 • Účel zpracování údajů

Účelem používání zásadně nutných souborů cookie je, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Pokud soubory cookie zakážete, nemusí být některé z funkcí nabízených naším webem dostupné. Tyto funkce závisí na rozpoznání prohlížeče po opuštění webu.

Použití souborů cookie vyžadují následující aplikace:

(1) Funkce nakupování (např. nákupní košík)

(2) Funkce sledování (např. země původu)

Údaje o uživateli shromážděné soubory cookie, které jsou zásadně nutné, nejsou používány ke generování uživatelských profilů.

Soubory cookie určené pro analýzu slouží výhradně pro účely zlepšení kvality našeho webu a jeho obsahu. Soubory cookie pro analýzu nám předávají informace o způsobu používání webu a možnostech, jak můžeme průběžně zlepšovat naše služby.

Tyto účely představují naše legitimní zájmy na zpracování údajů v souladu s článkem 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

 • Doba uchovávání, právo na námitku a napadení rozhodnutí

Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele, který je přenáší na náš web. To znamená, že naši uživatelé mají nad používáním souborů cookie plnou kontrolu. Předávání souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Soubory cookie, které byly uloženy do počítače, lze kdykoli odstranit. Také lze nastavit automatické odstraňování. Pokud soubory cookie deaktivujete, možná nebudete moci využívat úplný rozsah funkcí nabízených naším webem.

F. Použití prvků iFrame 6. Popis a rozsah zpracování údajů

Na některých webových stránkách používáme tzv. inline frames (prvky iFrame). Prvek iFrame je HTML prvkem, který je nastaven jako rámeček na webové stránce a slouží ke strukturování webových stránek. Pomocí prvků iFrame jsou obsahy jiných poskytovatelů začleňovány do naší webové stránky.

Když se prvek iFrame zobrazí na naší webové stránce, dojde k předání IP adresy uživatele třetí straně, jejíž prvek iFrame je na stránce začleněn. Při nahrání tohoto prvku iFrame může tento poskytovatel třetí strana shromažďovat a zpracovávat další informace (včetně osobních údajů). Nelze vyloučit, že mohou být tyto informace předány také serveru ve třetí zemi. Nemůžeme ovlivnit, zda bude vaše osobní údaje poskytovatel – třetí strana skutečně shromažďovat a o jaké údaje se bude jednat. Podrobnosti o zpracování údajů prováděném v souvislosti se službami třetí strany lze najít v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

7. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro integraci prvků iFrame je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, aby byla webová stránka přívětivější k uživateli a přitažlivější pro návštěvníka webové stránky.

8. Účel zpracování údajů

Účelem začlenění prvků iFrame je učinit naši webovou stránku atraktivnější pro uživatele tím, že bude poskytována tak, aby byla přitažlivá a jednoduše použitelná. Díky tomu budou umožněny kratší doby nahrávání tím, že budou předávány menší objemy dat, i individuální a nezávislé posouvání po stránce.

9. Doba uchovávání údajů

Podrobnosti o době uchovávání vašich údajů poskytovatelem prvků iFrame – třetí stranou naleznete v jeho zásadách ochrany osobních údajů.

10. Právo na námitku a napadení rozhodnutí Máte právo podat námitku. Svoji námitku nám můžete kdykoli zaslat nebo nás o ní informovat. Použijte prosím adresu pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů.

G. Newsletter 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš web uživatelům nabízí předplatné bezplatného newsletteru. Jsou nám předávány údaje zadané v registračním formuláři.

Během registrace jsou také shromažďovány údaje:

(1) IP adresa počítače, ze kterého došlo k přístupu

(2) Datum a čas registrace

Váš souhlas se zpracováním údajů je získán během procesu registrace, kdy jste také odkázáni na toto prohlášení o ochraně údajů.

Pokud nám během nákupu zboží nebo služeb odešlete prostřednictvím našeho webu svou e-mailovou adresu, můžeme následně tyto údaje využívat k tomu, abychom vám zasílali náš newsletter. V tom případě bude newsletter obsahovat pouze přímou reklamu na podobné produkty nebo služby nabízené naší společností.

Údaje nejsou v rámci zpracování údajů v souvislosti se zasíláním Newsletteru sdělovány třetím stranám. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání Newsletteru.

Používáme také sledování Newsletteru, což znamená, že námi odeslané e-maily obsahují malé obrázkové soubory, takzvané webové majáky nebo sledovací pixely, které jsou začleněné do e-mailů, ale nejsou v nich přímo obsaženy (pouze jako odkaz na webovou adresu). Ty jsou stahovány z externího serveru aplikací pro webovou poštu, která je spuštěna v prohlížeči. Shromažďují informace ohledně volání, IP adresy a o klientovi, ze kterého došlo k přístupu.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poté, kdy uživatel souhlasil s odběrem Newsletteru a udělil souhlas s používáním svých údajů, je článek 6 (1) bod (a) nařízení GDPR.

Sledování Newsletteru je také založeno na článku 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

E-mailové adresy uživatelů jsou shromažďovány za účelem doručování newsletteru.

Služba sledování newsletteru slouží účelu provádění statistické analýzy k určení, kolik e-mailů si uživatelé přečtou a který odkaz často využijí. V tom případě její využití neumožňuje odvození totožnosti osob. Informace slouží k optimalizaci obsahu newsletteru nebo k tomu, aby byl newsletter lépe přizpůsoben poštovním klientům používaným příjemci.

Shromažďování jiných osobních údajů během registrace slouží pro účely zabránění zneužití služeb nebo použitých e-mailových adres.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich shromáždění. Stejně tak i e-mailová adresa uživatele bude uchovávána pouze tak dlouho, dokud bude uživatel newsletter odebírat. Údaje používané pro analýzu jsou odstraněny po třech měsících.

Jakékoli jiné osobní údaje shromážděné během registrace jsou obvykle odstraněny po sedmi dnech.

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí

Odběr newsletteru může uživatel kdykoli zrušit (ukončit předplatné). Všechny newslettery obsahují odkaz na zrušení odběru.

To uživateli zároveň dává příležitost odvolat svůj souhlas s uchováváním osobních údajů shromážděných během registrace.

H. Registrace 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš web uživatelům nabízí možnost registrace formou poskytnutí osobních údajů. Údaje jsou zadány do formuláře, přeneseny k nám a potom jsou u nás uloženy. Údaje nejsou sdělovány třetím stranám, pokud není v rámci transakce elektronického obchodování využita služba zpracování platby. Během registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Adresa
 • PSČ
 • Město
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Faxové číslo
 • Daňové číslo
 • Společnost
 • Web společnosti

Při registraci jsou uloženy další následující údaje:

(1) Datum a čas registrace

(2) Datum a čas potvrzení registrace

(3) Datum a čas udělení souhlasu s prohlášením o ochraně údajů

(4) Web, ze kterého byla registrace provedena

Během registrace je získán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů se souhlasem uživatele je článek 6 (1) bod (a) nařízení GDPR.

Pokud je účelem registrace plnění smlouvy s uživatelem nebo provádění předsmluvních opatření, je právním základem pro zpracování údajů také článek 6 (1)
bod (b) nařízení GDPR.

Zpracování údajů během provádění transakce elektronického obchodování je článek 6 (1) bod (b) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nezbytná k poskytování určitého obsahu a služeb na našem webu. Registrace také může být od uživatele požadována pro účely plnění smlouvy s uživatelem nebo kvůli provedení předsmluvních opatření.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich shromáždění.

U údajů shromážděných během registrace tento případ nastává, když je registrace na našem webu zrušena nebo upravena.

Údaje nezbytné k plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření také mohou být odstraněny, pokud už údaje nejsou potřebné k plnění smlouvy. Osobní údaje smluvního partnera může být nutné uchovávat déle, než je nutné k uzavření smlouvy pro účely plnění smluvních nebo zákonných povinností. To znamená, že jakmile uživatel požádá o odstranění svého účtu, údaje uvedené v odstavci F.1 budou odstraněny, pokud zákon společnosti Wilo neukládá, že má údaje uchovávání (tzv. zákonná lhůta pro uchovávání údajů).

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí

Uživatelé mohou svou registraci zrušit kdykoli. Kdykoli nás můžete požádat, abychom vaše údaje, které uchováváme, upravili. Svůj profil na webu myWilo můžete kdykoli aktualizovat.

Pokud jsou údaje nutné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, může být předčasné odstranění údajů možné pouze v rozsahu, který není v rozporu se zákonnými požadavky.

I. Kontaktní formulář a kontaktováni e-mailem 1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš web nabízí kontaktní formulář, který slouží k odesílání elektronické korespondence pro nás. Podobný formulář může sloužit k zápisu do některého ze školení nabízených společností Wilo nebo našimi partnerskými společnostmi. Údaje zadané ve formuláři jsou nám odeslány a my je uchováváme. Jde o údaje zobrazené ve vstupní masce.

Při odeslání formuláře jsou dále uloženy následující další údaje:

(1) IP adresa uživatele

(2) Jazyk a adresa URL navštívené stránky

(3) Prohlížeč a operační systém uživatele

(4) Stránka, ze které uživatel web navštívil

(5) Datum a čas navázání kontaktu

Pokud jde o zpracování osobních údajů, jsou uživatelé v době odesílání formuláře odkázáni na prohlášení o ochraně údajů, které musí vzít na vědomí, a musí potvrdit svůj souhlas s oznámením o ochraně údajů.

Uživatelé nás případně mohou kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tom případě budou uchovávány osobní údaje uživatele přenesené v e-mailu.

Údaje nejsou v tomto kontextu sdělovány třetím stranám. Údaje jsou používány výhradně pro zpracování korespondence, pokud poskytování našich služeb nevyužíváme dodavatele, např. k provádění oprav, které nejsou prováděny přímo naším oddělením služeb v Čestlicích, a kteří údaje vyžadují k realizaci svých plnění.

2. Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých prostřednictvím formuláře se souhlasem uživatele je článek 6 (1) bod (a) nařízení GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů předaných v e-mailu je článek 6 (1) bod (f) nařízení GDPR. Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, např. podání objednávky s poskytováním poprodejních služeb, je právním základem pro zpracování údajů také článek 6 (1) bod (b) a (c) nařízení GDPR.

Právním základem pro uchovávání údajů o účastnících kurzu je článek 6 (1) bod (f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Osobní údaje předané prostřednictvím online formuláře zpracováváme výhradně kvůli vyřízení dotazů uživatelů. V případě kontaktování e-mailem to také zahrnuje nezbytný legitimní zájem na zpracování údajů. Pokud se přihlásíte do školicího kurzu, budou předané osobní údaje použity k vedení a organizaci školicích kurzů.

Veškeré další osobní údaje zpracovávané během odesílání přihlášky slouží pro účely zabránění zneužití kontaktního formuláře a k ochraně zabezpečení našich IT systémů.

4. Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich shromáždění. Osobní údaje zadané v online formuláři nejsou uchovávány na našich serverech. Údaje odeslané e-mailem jsou odstraněny, jakmile byla příslušná korespondence s uživatelem uzavřena. Korespondence je považována za uzavřenou, pokud okolnosti naznačují, že příslušný dotaz byl s konečnou platností vyřešen.

Pokud nám odešlete objednávku na poprodejní služby, budeme vás kontaktovat s tím, že budete muset svůj zájem dvakrát potvrdit. Pokud zareagujete na kontaktní e-mail, budou údaje odstraněny do 24 hodin. Pokud na kontaktní e-mail neobdržíme odpověď, budeme vaši poptávku uchovávat po dobu dvou týdnů, což vám umožní podat objednávku, kterou jste nám už zaslali.

Vaše údaje spojené s přihlášením do školicích kurzů nebo na jiné akce pro zákazníky mohou být uchovávány po dobu 10 let kvůli požadavkům uvedených v daňových zákonech.

Další osobní údaje shromážděné při odesílání jsou odstraněny nejdéle po sedmi dnech.

5. Právo na námitku a napadení rozhodnutí

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Uživatelé, kteří nás kontaktují e-mailem, mohou svůj souhlas s uchováváním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud je souhlas odvolán, bude korespondence s uživatelem ukončena.

V tom případě budou všechny osobní údaje uložené během trvání kontaktu odstraněny.

J. Webové analytické služby

 • Popis a rozsah zpracování údajů

Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači a umožňují analýzu způsobu, jakým tento web používáte. Informace generované soubory cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Rádi bychom podotkli, že tento web používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, což znamená, že jsou zpracovávány pouze zkrácené IP adresy, aby bylo vyloučeno přímé spojení s jakoukoli osobou. Společnost Google bude vaši IP adresu zkracovat v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je na server společnosti Google v USA odeslána a zde zkrácena pouze ve výjimečných případech.

 • Právní základ zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů pomocí služby Google Analytics je článek 6 (1)
bod (f) nařízení GDPR.

 • Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů je snaha o soustavné zlepšování webu a uživatelských zkušeností. Společnost Google tyto informace používá jménem provozovatele tohoto webu k hodnocení způsobu, jakým web používáte, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webu, které jsou spojeny s používáním tohoto webu a internetu. Pro tyto účely naše společnost uzavřela smlouvu o zpracování údajů v souladu s článkem 28 nařízení GDPR.

 • Doba uchovávání údajů

Údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile bylo dosaženo účelu jejich shromáždění.

 • Právo na námitku a napadení rozhodnutí

IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojována s jinými daty společnosti Google. Nastavení prohlížeče může upravit tak, aby zabránilo ukládání souborů cookie ve vašem počítači. Upozorňujeme, že možná nebudete moci využívat všechny funkce nabízené na tomto webu. Můžete také zabránit shromažďování specifických údajů o používání webu (včetně své IP adresy) generovaných souborem cookie pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče dostupný na stránkách google.

K. Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup

V případě, že subjekt údajů chce na vyžádání od správce získat informace o specifických osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, a o zdroji těchto údajů, účelech zpracování a příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou údaje sděleny, správce mu tyto informace poskytne.

Veškeré informace, které mají být dodány subjektu údajů, musí být poskytnuty v čitelné podobě a formulované jasným a jednoduchým jazykem.

 • Právo na opravu a smazání

Pokud subjekt bude požadovat od správce smazání nebo opravu osobních údajů, které jsou neúplné, nepřesné, zbytečné nebo nepřiměřené, správce tento požadavek vykoná.

V oprávněných případech by správce měl provést požadovanou opravu nebo smazání, případně anonymizaci. Správce by měl také o této skutečnosti informovat třetí strany, kterým byly osobní údaje sděleny, pokud jsou známy.

Smazání osobních údajů není oprávněné, pokud je nutné osobní údaje uchovávat kvůli plnění povinností uložených správci příslušnou národní legislativou, případně vyplývajících ze smluvních vztahů mezi správcem a subjektem údajů.

 • Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vůči zpracování osobních údajů vznést námitku, pokud existuje legitimní důvod související s jeho konkrétní osobní situací.

Uplatnění tohoto práva není oprávněné, pokud je zpracování nezbytné k dodržení povinností uložených správci příslušnou národní legislativou.

Každý subjekt údajů také může vznést námitku vůči rozhodnutím, která vedou k právním důsledkům založeným výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, vyjma případů, kdy bylo rozhodnutí konkrétně vyžádáno subjektem údajů, nebo pokud je nezbytné k vytvoření, udržení nebo plnění právního vztahu mezi správcem a subjektem údajů. V druhém případě musí být subjekt údajů schopen uvést své stanovisko, ve kterém bude hájit své zájmy.

Pokud chcete vznést námitku vůči shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů společnosti Wilo v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů, kategoricky nebo vůči jednotlivým opatřením, můžete nám svou námitku zaslat e-mailem nebo poštou na následující kontaktní adresy:

Local Compliance Representative, WILO CS, s.r.o.

E-mail: dataprivacy.cz@wilo.com

Email: jan.pleskot@wilo.com