Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Všeobecné obchodní podmínky Wilo CS platné od 1.3.2018

Všeobecné obchodní podmínky

ve verzi ke dni 1. června 2021

WILO CS s.r.o.

se sídlem Obchodní ulice č.p. 125, Čestlice, PSČ 251 01,

IČO 62579207, DIČ CZ62579207

společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33025

(dále i jen jako „prodávající“)

 • I. Obecná část
 • Všeobecné obchodní podmínky (dále i jen jako „VOP“) jsou vydány podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále i jen jako „OZ“) a jako takové tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou uzavírá prodávající s kupujícím.
 • Přednost před VOP mají odchylná ujednání sjednaná v jednotlivých kupních smlouvách uzavřených prodávajícím s kupujícím.
 • Vše co není sjednáno kupní smlouvou, těmito VOP a nevyplývá z platných právních předpisů, se považuje za nepodstatnou náležitost kupní smlouvy, která může být sjednána dodatečně, a ani případné nedosažení dohody o nich takové jednotlivé záležitosti nemá vliv na platnost kupní smlouvy v rozsahu sjednaném mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Smluvní strany potvrzují, že jim nebyly v době uzavření kupní smlouvy známy okolnosti zakládající podstatné porušení smluvních povinností.
 • Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírají výlučně:

a) písemně;

b) písemnou, nebo elektronicky učiněnou objednávkou. Nebude-li kupující v případě objednávky učiněné telefonicky nebo elektronicky spokojen s druhem nebo množstvím zboží, musí tuto skutečnost reklamovat nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vystavení dodacího listu prodávajícím. Důsledkem zmeškání této lhůty na straně kupujícího je skutečnost, že v takovém případě má dodací list potvrzený kupujícím platnost písemně učiněné objednávky. Prodávající je v každém případě oprávněn trvat na písemné objednávce kupujícího, pokud jde o zboží anebo objednávku kupujícího, u kterého či které tak prodávající usoudí;

c) výběrem zboží a potvrzením o jeho převzetí kupujícím.

 • Smluvní strany se zavazují, že s duševním vlastnictvím (včetně autorských a obdobných práv) využitým pro právní jednání nezbytná pro uzavření kupní smlouvy, budou navzájem zacházet jako by se jednalo o obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů. Při porušení tohoto ustanovení se může poškozená strana domáhat právní ochrany, podle ustanovení § 504 OZ či jiné odpovídající právní ochrany.
 • Jakékoliv hmotně zachytitelné výstupy, zejména pak veškerá data, výkresy, návody, ostatní dokumenty a informace dodané prodávajícím v rámci kupní smlouvy (s výjimkou informací určených ke zveřejnění) zůstávají výhradním vlastnictvím prodávajícího a jsou součástí jeho obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ.
 • Kupující však může použít chráněné informace prodávajícího k odpovídajícím účelům (tj. zejména pro potřeby montáže, provozu nebo údržby zboží zakoupeného kupní smlouvou od prodávajícího), nikoli však k jakémukoliv jinému účelu (např. výrobu náhradních dílů, výměnných částí, servisních postupů, atp.).
 • Kupující nesmí chráněné informace prodávajícího jakkoliv sdílet, tj. zejména tyto šířit jakoukoliv formou, publikovat nebo je jiným způsobem činit přístupnými jakékoliv třetí osobě či straně. Kupující se zavazuje použít tyto informace pouze ve spojení s touto smlouvou a současně se zavazuje k tomu, že tyto informace neprozradí a nezpřístupní třetí osobě či straně.

II. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 • Vlastnické právo k prodanému zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny.
 • Plnění je povoleno též formou dílčích dodávek. V případě, kdy z kupní smlouvy vyplývá povinnost kupujícího odebrat zboží a k převzetí zboží nedojde, sjednávají prodávající a kupující, že je dodávka zboží splněna jeho uskladněním u prodávajícího.
 • Současně s převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí nahodilého poškození zboží přechází na kupujícího splněním dodávky ze strany prodávajícího.
 • Uskladněním zboží kupujícího je prodávající oprávněn dodávku fakturovat kupujícímu bez skladného s tím, že současně s odesláním faktury prodávající vhodnými komunikačními prostředky upozorní kupujícího na tuto skutečnost.
 • V případě nevyzvednutí objednaného zboží kupujícím ve lhůtě nejpozději do 3 dnů od oznámení o naskladnění zboží, bude kupujícímu ze strany prodávajícího účtováno skladné ve výši 0,1% denně z hodnoty nevyzvednutého zboží (nedohodnou-li se kupující a prodávající písemně na prodloužení této lhůty).
 • Prodávající není zodpovědný za nedodržení sjednaného termínu plnění v případě, že nedodržení bylo zapříčiněno kupujícím na základě opožděného dodání technické specifikace, dopravních, balících a jakýchkoliv jiných potřebných dispozic, případně opožděným plněním jakýchkoliv jiných závazků kupujícího (a to i částečně), které jsou nezbytné ke splnění kupní smlouvy.

III. Doklady vztahující se ke zboží

 • Nejpozději při předání zboží je prodávající povinen doložit kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží (při respektování ustanovení § 2087 a násl. OZ), a to dodací listy nebo doklady dodací listy nahrazující, s uvedením druhu, množství dodaného zboží a účtovaných obalů (pokud třeba).

IV. Platební podmínky a fakturace

 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží cenu sjednanou v kupní smlouvě, či objednávce.
 • Cena předmětu plnění/zboží se sjednává dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a je dána platným ceníkem prodávajícího.
 • Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad (fakturu), a to do pěti (5) pracovních dnů od splnění dodávky zboží.
 • Daňové doklady vystavené prodávajícím budou doručovány kupujícímu do prodávajícím a kupujícím dohodnuté emailové schránky kupujícího. Okamžikem doručení daňového dokladu prodávajícího kupujícímu je nejpozději následující pracovní den po jedno odeslání prodávajícím do této emailové schránky.
 • Faktura je splatná do třiceti (30) dnů od jejího vystavení prodávajícím, pokud není kupní smlouvou uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím stanoveno jinak. V případě byť i jen dílčího prodlení kupujícího s úhradou faktury je kupující povinen uhradit na výzvu prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý den po který prodlení trvá. Právo prodávajícího požadovat z téhož titulu vůči kupujícímu náhradu škody není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčeno a platí, že náhradu škody může prodávající požadovat i vedle smluvní pokuty.
 • Nákupní ceny jsou dány platným ceníkem, který vydává a aktualizuje prodávající, a to v měně Euro. V případě fakturace v měně Kč, pak je nákupní cena přepočítaná z Euro směnným kurzem Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. prodej dostupným v den dané transakce.
 • Právo fakturovat vzniká prodávajícímu předáním zboží kupujícímu.
 • Prodávající je oprávněn fakturovat každé sjednané dílčí plnění.
 • Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy (zejména zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
 • V případě mezi prodávajícím a kupujícím smluvně sjednaných zálohových plateb bude záloha fakturována v dohodnuté výši ihned po uzavření kupní smlouvy, a to za podmínek shodných s výše uvedenými ustanoveními tohoto článku VOP. Nezaplacení takto mezi prodávajícím a kupujícím sjednané zálohy v termínu splatnosti může být důvodem k posunutí termínu dodání zboží a též k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy z tohoto důvodu je kupující povinen uhradit na výzvu prodávajícího smluvní pokutu ve výši 25% z hodnoty objednaného zboží. Právo prodávajícího požadovat z téhož titulu vůči kupujícímu náhradu škody není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčeno a platí, že náhradu škody může prodávající požadovat i vedle smluvní pokuty.

V. Jakost, záruční doba a reklamační podmínky

 • Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývajících z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (OZ).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Pokud kupující vady reklamuje, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující práva z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požaduje, jestliže jsou tyto skutečnosti v reklamaci kupujícího uvedeny.
 • Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese sídla prodávajícího, tj. v Čestlicích.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit práva z vadného plnění do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud se projeví vada zboží již v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má v případě vadného plnění právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména když se jedná o vadnou součást, má kupující právo požadovat pouze dodání této součásti. Není-li to možné, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující, který je spotřebitelem, právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada vyskytuje opakovaně, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má v případě vadného plnění právo požadovat namísto něj dodání nového zboží nebo jeho výměnu anebo přiměřenou slevu. Na slevu vznikne také právo v případě, kdy nové zboží nelze dodat nebo nelze zboží vyměnit či opravit.
 • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho užíváním.

VI. Podmínka dodávky, vratné obaly

 • Není-li v objednávce kupujícího výslovně sjednán jiný druh dodacích podmínek, platí pro dodávky prodávajícího dodací podmínky EXW dle INCOTERMS 2000.
 • V případě, že budou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány jiné dodací podmínky (než EXW dle INCOTERMS 2000), pak bude k ceně objednávky prodávajícím přičtena a daňovým dokladem vyfakturována příslušná nákladová spoluúčast kupujícího.
 • Pro přepravu zboží zajistí prodávající odpovídající obaly. Prodávající vyfakturuje vratné obaly kupujícímu, který je povinen fakturu/faktury uhradit. Pokud kupující vrátí nepoškozené čisté obaly prodávajícímu do třiceti (30) dnů, vystaví prodávající kupujícímu dobropis na vrácené obaly.
 • Cena za přepravu se hodnotí dle nominální hodnoty jednotlivé objednávky. S tím, že pro jednotlivé objednávky (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) do nominální hodnoty 1 500,- Euro je přeprava zpoplatněna fixním paušálem ve výši 11,- EUR. U jednotlivých objednávek (hodnoty jednotlivých objednávek se nesčítají) s nominální hodnotou převyšující 1 500,- Euro nebude přeprava zpoplatněna. Touto všeobecnou podmínkou se řídí veškeré přepravní transakce realizované po dni platnosti a účinnosti těchto VOP. Zároveň se jí plně nahrazují podmínky dodávky ustanovené v individuálních smlouvách podepsaných před tímto datem, a to ke dni akceptace kupujícím těchto VOP.
 • V případě, že si kupující zabezpečí dopravu zboží sám, zavazuje se odebrat zboží v termínu do 3 dnů po doručení výzvy prodávajícího k odebrání zboží. Pokud tak neučiní, může prodávající počínaje dnem následujícím po marném uplynutí uvedené lhůty začít účtovat skladné, nebo zajistit dopravu zboží na náklady kupujícího. Skladné bude kupujícímu účtováno ve výši 0,2% denně z hodnoty nevyzvednutého zboží (nedohodnou-li se strany písemnou formou na prodloužení lhůty k odběru zboží).

VII. Akční zboží

 • 1. V průběhu roku prodávající organizuje tzv. Akce, v jejichž rámci nabízí kupujícím/u slevy, rabaty a výhodnější ceny na zboží nabízené prodávajícím, a to za specifických podmínek stanovených podle výlučné volby prodávajícího, jež jsou platné v časovém rozmezí stanoveném výlučně prodávajícím.
 • 2. Akce prodávajícího se řídí Podmínkami Akce stanovenými výlučně prodávajícím, které vyhlašuje a podrobně specifikuje prodávající formou vyhlášených Podmínek Akce, a to jejich zveřejněním na webových stránkách prodávajícího. Podmínky Akce (každé jednotlivé Akce) prodávající zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu přede dnem zahájení Akce.
 • 3. Podmínky Akce může prodávající zaslat potenciálním kupujícím prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků podle volby prodávajícího.
 • 4. Akce prodávajícího platí po určité období specifikované podrobněji prodávajícím v Podmínkách Akce.
 • 5. Prodávající je dle svého uvážení kdykoliv oprávněn změnit Podmínky Akce či Akci zcela odvolat. Kupujícím/u žádným takovým krokem prodávajícího nevznikají a nevzniknou žádné nároky vůči prodávajícímu a kupující je s tímto srozuměn.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající a kupující mohou ukončit platnost a závaznost kupní smlouvy vzájemnou písemnou dohodou opatřenou podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem, a to ke dni, který musí být mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut. Pokud nebude dohodnut den ukončení platnosti, platí, že platnost kupní smlouvy skončila k podpisu dohody, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá něco jiného.

 • Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, když za podstatné porušení povinností kupujícího se považuje (i) prodlení kupujícího s placením více než deset (10) dnů po splatnosti faktur prodávajícího, absence komunikace ze strany kupujícího, poskytování nepravdivých či nevěrohodných informací o předpokládaném datu úhrad dluhu kupujícího, zahájení insolvenčního řízení kupujícího apod. V takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen prodávajícímu nahradit škodu, která prodávajícímu vznikla, a to v celém jejím rozsahu. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu smluvní pokuty sjednané kupní smlouvou nebo těmito VOP.

 • Odstoupení od smlouvy kupujícím:

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího. Odstoupí-li kupující z jiných důvodů, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z ceny objednaného neodebraného zboží.

V případě, že kupující zruší objednávku zboží na objednávku ve smyslu OZ, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 100% ceny objednaného zboží na objednávku.

V případě odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady ke dni doručení oznámení o odstoupení kupujícího prodávajícímu.

Pokud kupující požaduje vrácení zboží z důvodů nezaviněných prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 25% z hodnoty vráceného zboží. Cena za dopravu vráceného zboží jde na vrub kupujícího. Prodávající není povinen toto zboží převzít.

K odstoupení od smlouvy musí dojít písemným jednáním kupujícího, který je současně povinen ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení uhradit prodávajícímu jakákoliv veškerá finanční plnění sjednaná kupní smlouvou a těmito VOP. Právo na náhradu škody ze strany prodávajícího vůči kupujícímu tím není dotčeno.

IX. Závěrečná ujednání

 • Tyto VOP prodávajícího jsou platné a účinné od 1. března 2018.
 • Tyto VOP prodávajícího se sjednávají a platí na dobu neurčitou.
 • Tyto VOP prodávajícího jsou platné, pokud přímo v kupní smlouvě není ujednána odlišná úprava jednotlivých práv a povinností stanovených těmito VOP prodávajícího.
 • Tyto VOP prodávajícího jsou závazné i pro případné právní nástupce subjektů na straně kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn a vyhrazuje si právo tyto VOP kdykoliv změnit či upravit.