System przeciwpożarowy

Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage
Brandbekämpfung Wandhydranten und Hydranten
Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage
Brandbekämpfung Hydranten
Brandbekämpfung Wandhydranten

Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Niezależnie od tego, czy wykonywany jest system tryskaczowy czy hydrantowy: Wilo oferuje doskonałe rozwiązania zapewniające w pełni niezawodne i bezpieczne zastosowanie wody gaśniczej. Wszystkie systemy są oczywiście zgodne z normą PN-EN 12845 oraz krajowymi przepisami ochrony pożarowej, zapewniają ochronę ludziom, towarom i obiektom budowlanym. Rozszerzeniem zakresu aplikacji ochrony przeciwpożarowej również na rynku polskim są głębinowe pompy tryskaczowe z typoszeregu Wilo-EMU D/K i KM posiadające certyfikat VdS oraz CNBOP.

Kierownik ds. aplikacji ppoż

Gniewosz Siemiątkowski

Instalacje tryskaczowe

Czytaj więcej

Instalacje tryskaczowe to automatyczne systemy gaśnicze, stosowane w ramach ochrony przeciwpożarowej w budynkach specjalnych, takich jak wieżowce, biurowce, domy towarowe, instalacje przemysłowe, obiekty zbiorowego przebywania ludzi i garaże podziemne.

Zadaniem pomp w tym systemie jest zapewnienie objętości przepływu i ciśnienia wymaganego dla instalacji tryskaczowych, dodatkowo nie wolno stosować pomp do innych celów niż zwalczanie pożaru.

W Polsce instalacje tryskaczowe projektowane są najczęściej wg przepisów VdS CEA 4001 (VdS Schadenverhütung, CEA Comité Européen des Assurances), Polskiej normy PN-EN 12845, amerykańskich standardów NFPA lub regulacji amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego FM. Celem dopuszczenie do stosowania każdy produkt winien posiadać certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Jakie rozwiązanie przygotowaliśmy dla Państwa?

Wielostopniowe pompy głębinowe Wilo-EMU D/K i KM o budowie segmentowej zaprojektowane zgodnie z VdS oraz posiadające certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Wytrzymała konstrukcja oraz możliwość montażu w pionie lub w poziomie zwiększa elastyczność zastosowania tego tupu rozwiązania w komercyjnych aplikacjach ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem systemu tryskaczy.

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na Platformę szkoleniową WiloTV.

Układy pomiarowe

Czytaj więcej

Układ pomiarowy wymagany przepisami dotyczącymi pompowni pożarowych!

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych opisanymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, określone zostały wymagania dla pompowni oraz układów pompowych w nich pracujących.

W dziale "Pompownie pożarowe" zostały ustanowione wymagania bezpieczeństwa i gwarancji pracy. Każda pompownia, realizująca pracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powinna być wyposażona w układ pomiarowy. Składa się on z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego. Pozwala to na okresową kontrolę parametrów pracy urządzeń.

Okresowa kontrola pozwala na określenie parametrów pracy pomp, dając możliwość odczytu pełnej charakterystyki hydraulicznej pracy pomp przy wymaganym maksymalnym i minimalnym wydatku oraz ciśnieniu za systemem podnoszenia ciśnienia. Dodatkowo strażak bądź serwisant może sprawdzić, czy w okresie cyklu życia urządzenia parametry hydrauliczne pomp nie uległy zmianie.

UWAGA!

OBEJŚCIE TESTUJĄCE NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POMPOWNI POŻAROWYCH

Nie każdy produkt dostępny na rynku gwarantuje spełnienie wymagań dotyczących pompowni pożarowych. Systemy pompowe wyposażone w tzw. OBEJŚCIA TESTUJĄCE zbudowane np. na bazie wodomierza skrzydełkowego nie spełniają zapisu o budowie układu pomiarowego zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Opinia ta została poparta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2015 roku. Zastosowanie obejść testujących może okazać się więc problemem podczas uzgodnienia projektu wykonawczego lub odbioru budynku. Zarówno rzeczoznawca ds. p.poż., inspektor nadzoru, jak i strażak mogą na różnych etapach zakwestionować zgodność rozwiązania projektowego z przepisami. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami wymiany urządzenia pomiarowego lub czasochłonnym wprowadzeniem zmian do projektu.

Układ pomiarowy Wilo-UP

Wilo Polska jako jedyny producent zestawów hydroforowych oferuje układ pomiarowy zgodny z Rozporządzeniem MSWiA, gwarantujący poprawność odczytu parametrów pracy pomp pożarowych oraz najwyższą jakość i precyzję działania, co zapewnia bezpieczeństwo naszych Klientów.

Układ pomiarowy Wilo-UP wyposażony jest w:

1. ciśnieniomierz o wysokiej klasie dokładności odczytu,

2. zawór odcinający,

3. wymagane odpowiednie odległości montażowe,

4. przepływomierz elektromagnetyczny do precyzyjnej pracy układu pomiarowego,

5. wysokiej klasy zawór regulacyjny z nastawą wstępną w miejsce zasuw i przepustnic.

Układ pomiarowy dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, atestem PZH, instrukcją obsługi i montażu, protokołem próby ciśnieniowej oraz potwierdzeniem dokładności pomiarowej dla manometru i przepływomierza elektromagnetycznego.

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na Platformę szkoleniową WiloTV!

Instalacje hydrantowe

Czytaj więcej

Pompownie pożarowe:

Zadaniem pompowni pożarowych jest wytworzenie niezbędnego ciśnienia gwarantującego wypływ wody z urządzeń gaśniczych. Znacząca większość instalacji hydrantowych ochrony przeciwpożarowej wyposażona jest w układ podnoszenia ciśnienia, nawet jeśli jest ona zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Związane jest to przede wszystkim z wymogiem zagwarantowania minimalnego ciśnienia wypływu z zaworu hydrantowego wynoszącego 0,2 MPa – 2 bar.

Wytyczne dla hydrantów zewnętrznych:

Hydranty zewnętrzne wykorzystywane przez straż pożarną, która podłącza się do niech z własnymi wężami gaśniczymi. Wymagania ilość wody do celów przeciwpożarowych określone są w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Określa ono dwie podstawowe wielkości wypływu wody z zaworów hydrantowych dla przypadku sieci wodociągowych przeciwpożarowych o średnicy poniżej DN250 :

- 15 l/s – dla hydrantów zewnętrznych nad i podziemnych o średnicy DN100mm

- 10 l/s – dla hydrantów zewnętrznych o średnicy DN80mm

Natomiast dla sieci wodociągowej o średnicy >DN250 w której nominalna średnica hydrantu powinna wynosić DN100 lub DN150 należy zapewnić wydajność nie mniejszą niż 20l/s.

Hydranty wewnętrzne ze zwiniętym na bębnie wężem są punktami poboru wody wewnątrz budynku i są wykorzystywane jako narzędzie gaśnicze pierwszej potrzeby. Zawór hydrantowy, montowany głównie w szafce hydrantowej, podłączony jest do zwijanego węża tłocznego za pośrednictwem węża doprowadzającego. Wymagane ilość wody w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych określa Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dla wielkości hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy:

DN25 – 1,0 l/s stosowane na każdej kondygnacji budynku wysokiego

DN32 –1,5 l/s (stosowane w garażach

Dla wielkości hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym oraz zaworu hydrantowego o nominalnej średnicy węża DN52 – 2,5 l/s stosowane w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych.

Źródło energii:

Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu.

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.

Przy zaopatrzeniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 dm3/s:

1) Pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym,

2) W przypadku pracy pomp w systemie ciągłego podawania wody, w pompowni należy zapewnić co najmniej dwie pompy, w tym jedną rezerwową o parametrach nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp.

Co oznacza ciągłe podawanie wody? System ciągłego podawania wody, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA, występuje w sytuacji, gdy pompy służą nie tylko podawaniu wody do celów przeciwpożarowych, ale wykorzystywane są też np. do celów bytowych bądź technologicznych, tj. pracują w sposób ciągły. W takim wypadku niezbędne jest zastosowanie pompy rezerwowej gwarantującej pełną redundancje systemu.

Gwarantowanym rezerwowym źródłem zasilania jest zastosowanie zestawów pompowych zbudowany z pompy głównej wyposażonej w silnik elektrycznych oraz redundantnej pompy rezerwowych wyposażonej w silnik wysokoprężny. Systemy Wilo-SiFire nie tylko pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pracy instalacji ale również dzięki kompaktowej budowie możliwość montażu w niemal każdej pompowni pożarowej.

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na Platformę szkoleniową WiloTV!

Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej

Czytaj więcej

Ważnym aspektem przy projektowaniu instalacji przeciwpożarowej jest możliwość zastosowania jednego wspólnego układu podnoszenia ciśnienia zarówno na cele bytowo-gospodarcze, jak również cele pożarowej. Problem może jednak pojawić się w przypadku gdy wewnętrzna instalacja wodociągowa jest wykonana z materiałów nieodpornych na wysoką temperaturę – np. z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109 poz 719) dopuszczona jest możliwość przyłączenia do przewodów wodociągowych instalacji przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie dojdzie do niekontrolowanego wypływu wody z instalacji a tym samy spadku sprawności, bądź całkowitej awarii działania instalacji ochrony pożarowej.

Szczególny problem może również stanowić jakość wody będącej w instalacji przeciwpożarowej zasilanej bezpośrednio z sieci wodociągowej miejskie. Zgodnie z normą PN-EN1717 dot. ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych – woda w instalacji przeciwpożarowej zaliczana jest do 5 kategorii czyli bezpośredni zagrożenie dla człowiek związane z występowaniem substancji mikrobiologicznych i wirusów. Jest w głównej mierze wynikiem stagnacji wody w rurociągach.

W takich sytuacjach stosowane są systemy połączone z armaturą sygnalizacyjna oraz odcinającą w formie oferowanych przez Wilo Modułów Odcięcia Instalacji Bytowej.

Zestaw MOiB zbudowany jest z elektrozaworu montowanego na odejściu instalacji bytowej oraz sygnalizatora przepływu instalowanego na rurociągu instalacji pożarowej. W przypadku pojawienia się realne projektowanego rozbioru wody z 1-go hydrantu o wielkości zgodnej z projektowanym, sygnalizator przepływu przekazuje impuls do elektrozaworu w celu zamknięcia instalacji bytowej – tym samym ZH pracuje wyłączenie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na Platformę szkoleniową WiloTV!