Ochrona przeciwpożarowa i woda użytkowa

Systemy Wilo do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych.

Wilo Polska jako pierwszy i obecnie jedyny producent na rynku polskim otrzymał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS do zastosowania w SUG-W mgłowych, instalacjach i sieciach hydrantowych oraz w instalacjach wody bytowej.

Z dniem 1 lipca 2022 roku zgodnie z Rozporządzenia MIiB z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko Zespoły Pomp posiadające powyższe dopuszczenie, a także posiadające Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B” będą mogły zostać legalnie udostępniane na rynku Krajowym.

Wymagania dla zestawów podnoszenia ciśnienia (dawniej zestawy hydroforowe) stosowane do zasilania instalacji przeciwpożarowych. (stan na 04.01.2022 r.)

Pompownie przeciwpożarowe w Polsce muszą być projektowane, instalowane i odbierane zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego, a w przypadku określonych aplikacji mają zastosowanie również normy krajowe i europejskie oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

Aktualny stan prawny:

8 grudnia 2021 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wyżej wymienione Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2021 roku. Na jego mocy producenci zespołów pompowych przeznaczonych od instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie są obowiązani do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu zespołu pompowego do obrotu lub udostępnianiu go na rynku krajowym do 30 czerwca 2022 r.

Znaczenie dla rynku:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa to w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w sprawie ochrony ppoż. instalacja zasilająca hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe.

Tym samym producenci, którzy po 30 czerwca 2022 wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku krajowym zespoły pompowe przeznaczone do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (również z możliwością połączenia z instalacją bytową) zobligowani będą do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania ich znakiem budowalnym B.

Zgodnie z wykładnią prawa, wyroby budowlane wchodzące w skład pompowni przeciwpożarowych, od 1 lipca 2022 roku muszą posiadać:

  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
  • Krajowe Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych
  • Krajowe Oceny Techniczne
  • Świadectwa Dopuszczenia


Jak projektować/odbierać instalacje?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym do 30 czerwca 2022 roku dozwolone jest stosowanie znanych i popularnych zestawów pompowych jak Wilo-COR Helix VE/ECe czy SiBoost Smart Helix VE oraz innych modeli „zestawów hydroforowych”.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi (sterowniki w zestawach pompowych) już teraz wymagają posiadania Świadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB i wymóg ten nie podlega przesunięciu w czasie.

Dbając o Państwa komfort oraz z uwagi na krótki czas do wejścia w życie przepisów, zalecamy aby do nowoprojektowanych obiektów dobierać certyfikowane zestaw pożarowe Wilo-COR-Helix VF/SC-FFS jak również Wilo-SiFire EN.

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji lub pytań dotyczących aktualnego stanu prawnego, wymagań projektowych i odbiorowych prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Tywonek +48 606789789, email: bartosz.tywonek@wilo.com

Z poważaniem zespół Wilo Polska

Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp pożarowych Wilo?

  • Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
  • Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
  • Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zg. z przepisami prawa obowiązującymi już dziś oraz od 01.01.2021.
  • Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
  • Zwiększoną niezawodność przez zastosowanie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
  • Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowych Wilo-UP.
Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting Wilo World BS Hotel Water Supply /Pressure Boosting