Uzdatnianie wody

Ochrona zasobów i obniżenie kosztów eksploatacji dzięki najwyższej sprawności

Uzdatnianie wody użytkowej i procesowej, kondycjonowanie wody zimnej oraz optymalizacja urządzeń myjących, płuczących i piorących - to tylko przykładowe dziedziny, w których odbywa się uzdatnianie wody do specjalnych zastosowań. Istnieją jeszcze kolejne wyzwania, takie jak wzrastająca zawartość substancji stałej w ściekach, pogarszające się warunki eksploatacji urządzeń, zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne sposoby optymalizacji procesów i związanych z nimi produktów. Nie bez znaczenia jest również potrzeba efektywniejszego wykorzystania energii.

Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne na świecie, zagadnienie niskiego poboru energii i wymóg zmniejszania kosztów cyklu życia urządzeń będą aktualnymi zagadnieniami również w przyszłości. Opracowana przez Wilo technologia o najwyższej sprawności niesie ze sobą duży potencjał oszczędzania zasobów wodnych i obniżania kosztów. Dlatego pompy Wilo znajdują zastosowanie na całym świecie.

Pompy w procesie uzdatniania wody

W oczyszczalniach ścieków następuje uwalnianie ścieków przemysłowych ze szkodliwych składników. Przetworzenie ich do poziomu pozwalającego na wprowadzenie pozyskanej w ten sposób wody ponownie w obieg wymaga wdrożenia długotrwałego i kosztownego procesu. Osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie podlegają silnej presji kosztowej, a jednocześnie muszą liczyć się z odpowiedzialnością za przestrzeganie wielu przepisów prawnych. Wilo, oferując technologię o najwyższej sprawności, umożliwia zarówno oszczędność zasobów wodnych, jak i obniżenie kosztów.

Wilo-EMU, jako podmiot o długoletnim doświadczeniu w zakresie instalacji przemysłowych, oferuje kompletne rozwiązania uzdatniania wody użytkowej, włącznie z projektowaniem i całościowym wyposażeniem technologii procesowych.

Do spektrum usług oferowanych przez Wilo w zakresie instalacji uzdatniania wody użytkowej zaliczają się między innymi:

  • systemy odżelaziania i odmanganowania
  • odkwaszania (metodą fizyczną lub chemiczną)
  • filtracji membranowej (utrafiltracji)
  • dezynfekcji promieniami UV
  • filtracji przez aktywne złoże węglowe