SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Liczba pomp
  4
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  100 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Moc wału P2(Q=maks.) wybranego wirnika* liczba pomp
  4000 W
 • Znamionowa moc silnika P2
  4,00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  12,00 A
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  2900 1/min
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
Materiały
 • Korpus pompy
  Cast iron
 • Wirnik
  PPE/PS-GF30
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 65
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 65
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4
 • Numer EAN
  4048482422398
 • Numer artykułu
  4189232
 • Masa netto ok. m
  1117 kg
 • Masa brutto ok. m
  1379,0 kg
 • Długość z opakowaniem
  2600 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1400 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  2200 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie handlowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Wysokosprawny, wstępnie zmontowany układ wielopompowy do zastosowań w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych, złożony z płyty podstawy z amortyzatorami drgań, kołnierzowymi elementami dystansowymi, 2 lakierowanymi rozdzielaczami stalowymi z manometrami po stronie ssawnej i tłocznej, n elektronicznie sterowanych pomp Inline (łącznie z 1 pompą rezerwową), urządzenia sterującego SCe-HLKK z przyłączem, zaworami zwrotnymi po stronie tłocznej, ręcznymi zaworami odcinającymi, przeciwkołnierzami z uszczelnieniem po stronie ssawnej i po stronie tłocznej, stożkami i czujnikiem różnicy ciśnień z przewodami przyłączeniowymi

Ta gotowa do pracy, samodzielna instalacja jest przede wszystkim przeznaczona do pompowania wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję, w zamkniętych obiegach instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Z uszczelnieniem mechanicznym do pompowania wody do Tmax.=+120°C

Zalecenie: W przypadku stosowania mieszanek wody i glikolu (lub mediów o innej lepkości niż czysta woda) konieczna jest zgoda Wilo.

Komponenty

Urządzenie sterujące

Sprzęt

Całkowicie elektroniczny regulator Smart (SCe) w obudowie stalowej, złożony z wewnętrznego zasilania elektrycznego, mikroprocesora z „Soft PLC”, analogowych i cyfrowych wejść i wyjść, wyświetlacza LCD (z podświetleniem) do wyświetlania danych roboczych, parametrów regulacyjnych, stanów roboczych pomp, komunikatów o usterkach i pamięci historii Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka) Ustawianie parametrów pracy i rozpoznawanie komunikatów o awarii za pomocą "techniki czerwonego pokrętła" Blokowany wyłącznik główny Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (SBM/SSM) Styki do zewn. wł./wył. i drugiej wartości zadanej Kontrola przerwy w obwodzie przekaźnika Zabezpieczenia silników pomp i przetwornicy częstotliwości w wersji z rozruchem bezpośrednim: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika; w wersji z rozruchem gwiazda-trójkąt: bezpiecznik w połączeniu z termicznymi urządzeniami nastawczymi Styczniki do dołączania pomp w wersji z rozruchem gwiazda-trójkąt, z termicznymi urządzeniami nastawczymi i przekaźnikami czasowymi w kombinacji gwiazda-trójkąt

Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanych

 • Ciśnienie - stałe, p-c
 • Różnica ciśnień - stała, dp-c
 • Regulator temperatury, n=f (Tx)
 • Regulator prędkości obrotowej n=f (analog. In)
 • Różnica temperatur - stała, dT

Przetwornica częstotliwości z filtrem sinusowym do płynnej regulacji pompy obciążenia podstawowego. Wskazanie wartości rzeczywistej za pomocą sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej czujnika. Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pomocą sygnału 4 - 20 mA

Dodatkowe koszty opcjonalnych modułów i modułów przyłączeniowych do systemów zarządzania budynkiem i magistral danych (instalacja fabryczna lub po konsultacji technicznej)

Przełącznik R-0-A (ręczny-0-automatyczny): wstępny wybór trybu pracy poszczególnych pomp i trybu ręcznego w przypadku "ręcznej" awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy sieci, zamontowane zabezpieczenie silnika), "0" (pompa wyłączona - nie jest możliwe włączenie za pomocą układu sterowania) i "automatyczny" (pompa udostępniona do sterowania w trybie automatycznym) Przekaźnik do komunikatów dodatniego współczynnika temperatury, komunikatów dotyczących pracy jednej pompy i komunikatów o awarii Przekładnik 0/2-10 V na 0/4…20 mA, układ łagodnego rozruchu dla pomp obciążenia szczytowego, podłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Systemy magistral: BACnet, LON, Modbus RTU

Funkcje oprogramowania

W pełni automatyczne sterowanie pracą 1 do 4 pomp z pompą obciążenia podstawowego z regulacją częstotliwości na podstawie porównania wartości zadanej i rzeczywistej Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych Opis menu z symbolami i numerami Można wybrać 2 ustawienia parametrów: menu nieskomplikowane (tryb wartości zadanej i tryb regulacyjny) lub menu eksperckie (parametry robocze i parametry regulatora) Praca z lub bez pompy rezerwowej, wybór za pośrednictwem serwisu Automatyczne przełączanie na pompę rezerwową w razie awarii pompy pracującej Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wyłączenie, automatyczny) Licznik godzin pracy każdej pompy i instalacji Wskaźnik cyklu przełączania każdej pompy i instalacji

Automatycznie ustawiana zamiana pomp:

 • Standardowe ustawienie: Impuls - pompa obciążenia podstawowego zostaje zmieniona przy każdym nowym zapytaniu, niezależnie od godzin pracy
 • Alternatywnie: Zamiana pomp według godzin pracy, cykliczna zamiana pompy obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy

Uruchomienie testowe pompy automatycznej (okresowe uruchomienie pompy)

 • może zostać włączone
 • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi

Kontrola maksymalnych i minimalnych wartości w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji Rejestr ostatnich 16 usterek Przełączanie wartości zadanej, druga wartość zadana może zostać włączona przez styk Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie/pracę rozrusznika

Spełnione normy

EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn

EN 61439-1 i 61439-2 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym wg

EN 61000-6-3 (dot. tylko SC-FC do 7,5 kW, poza tym: EN 61000-6-4 - Generowanie zakłóceń w środowiskach przemysłowych)

Wartości graniczne sprawności silnika wg IEC TS 60034-31 Ed. 1

Pompy

Dławnicowa pompa wirowa w konstrukcji Inline z wbudowaną przetwornicą częstotliwości do elektronicznego sterowania w trybie „Stała różnica ciśnień” (dp-c)

Poziom obsługi ręcznej z przyciskiem

 • Ustalenie wartości zadanej lub dopasowanie prędkości obrotowej
 • Wybór trybu regulacyjnego

∆p-c (stała różnica ciśnień)

n stała (prędkość obrotowa)

Regulator PID

 • Włączanie/wyłączanie pompy
 • Wybór trybu pracy (dla trybu pracy pompy podwójnej):
 • Tryb pracy głównej/tryb rezerwy
 • Praca równoległa
 • Konfiguracja parametrów roboczych
 • Usuwanie usterek

Wyświetlacz pompy wskazujący:

 • Rodzaj regulacji
 • wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
 • usterki i sygnały ostrzegawcze
 • wartości rzeczywiste (np. zużycia prądu, wartości rzeczywistej czujnika)
 • dane eksploatacyjne (np. zużycie prądu, godziny pracy)
 • dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
 • dane urządzenia (np. oznaczenie pompy)

Interfejsy

 • Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
 • Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie pracy pompy podwójnej)
 • Wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla trybu regulacyjnego (DDC) lub do zdalnej regulacji wartości zadanej
 • Wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej czujnika ciśnienia
 • Złącze na podczerwień do bezprzewodowej komunikacji z IR-Modułem Wilo oraz urządzeniem roboczym i serwisowym IR-Monitora Wilo
 • Gniazdo na IF-Moduły Wilo do podłączenia do automatyki budynku
 • Konfigurowana bezpotencjałowa sygnalizacja awarii, pracy i gotowości do pracy
 • Interfejs do podłączenia pompy podwójnej

Silnik indukcyjny trójfazowy z przetwornicą częstotliwości, zintegrowanym zarządzaniem pracą pomp podwójnych, ustawianą częstotliwością zamiany pomp (w trybie pracy pompy podwójnej), zintegrowanym pełnym zabezpieczeniem silnika, różnymi rodzajami pracy dla trybu ogrzewania (HV) lub trybu klimatyzacji (AC), blokadą dostępu, różnymi poziomami obsługi: standardowy/konserwacja

Zakres dostawy

 • Układ wielopompowy Wilo-SiFlux
 • Instrukcja montażu i obsługi Wilo-SiFlux
 • Instrukcja montażu i obsługi pompy
 • Instrukcja montażu i obsługi urządzenia sterującego
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  4
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  100 °C
 • Maks. ciśnienie robocze p
  10 bar
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Klasa sprawności energetycznej silnika
  IE4
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Moc znamionowa P2
  4000,0 W
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  2900 1/min
 • Prąd znamionowy IN
  12,00 A
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
Materiały
 • Korpus pompy
  Cast iron
 • Wirnik
  PPE/PS-GF30
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
 • Materiał orurowania
  Steel
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 65
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 65
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4
 • Masa netto ok. m
  1117 kg
 • Numer artykułu
  4189232

Charakterystyki

SiFlux31- IP-E 65/130-4/2

SiFlux31- IP-E 65/130-4/2

Zalecenie:

Eksploatacja całego systemu SiFlux w połączeniu z pompą rezerwową (charakterystyka pompy z linią przerywaną) nie jest przewidziana w seryjnym wyposażeniu. Pompa rezerwowa służy wyłącznie jako urządzenie zastępcze w razie awarii jednej z pomp podstawowych (charakterystyka pompy 1 i 2 lub 3).

SiFlux31- IP-E 65/130-4/2

Schemat zacisków

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz
PE:Przyłącze przewodu uziemiającego
DDG:Przyłącze czujnika różnicy ciśnień
In1 (1):Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3):Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. Obciążenie max. 60 mA
In2:Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off:Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg VDI 3814)
SSM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg VDI 3814)
AUX:Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompypodwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V DC/10 mA).
Przełącznik DIP:1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym (S)2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu
Opcja:IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku

* Obciążalność styków dla SBM i SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4
 • Numer EAN
  4048482422398
 • Numer artykułu
  4189232
 • Masa brutto ok. m
  1379,0 kg
 • Masa netto ok. m
  1117 kg
 • Długość całkowita L
  2453,0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1394 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie handlowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  2233,0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1
 • Dostępność na rynku
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Numer artykułu 4188939, 4190570
Wydanie 1405
Numer wersji 01
Format strony A4
Liczba stron 22

PDF (4 MB)

Pobierz

SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4

PDF (18 MB)

Pobierz

SiFlux-31-IP-E65_130-4_2-SC-10-T4

PDF (33 MB)

Pobierz

SiFlux-31-IP-E65_130-4_2-SC-10-T4

PDF (268 kB)

Pobierz

SiFlux-31-IP-E65_130-4_2-SC-10-T4

PDF (58 kB)

Pobierz

SiFlux-31-IP-E65_130-4_2-SC-10-T4

PDF (68 kB)

Pobierz

PDF: SiFlux 31-IP-E 65/130-4/2-SC-16-T4

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz