Wilo-TP Control

Opis typoszeregu

Korzyści

• Innowacyjny, indywidualnie skonfigurowany system sterowania oczyszczalni ścieków – schematyczna wizualizacja zapewnia perfekcyjny nadzór

• Ułatwienie codziennej pracy i zwiększenie komfortu obsługi

• Ciągła kontrola charakterystyki ścieków i etapów przetwarzania – codzienne protokołowanie zdarzeń i ciągłe sterowanie danymi procesowymi

• Poprawa niezawodnego działania dzięki wczesnemu wykryciu wewnętrznych i zewnętrznych czynników, wywierających wpływ

• Łatwa i przejrzysta prezentacja danych, istotnych dla przebiegu procesu

• Codzienne protokołowanie zdarzeń i zabezpieczenie danych procesowych na długi czas

• Automatyczne dostosowywanie stanów pracy maszyny w przypadku wahania w zakresie dopływu i optymalizacja technologii pracy maszyn

• Unikanie wartości ekstremalnych i regulacja różnic w obciążeniu bez ingerencji ręcznych

• Ciągła kontrola i szybka lokalizacja zakłóceń

• Proporcjonalny wkład energetyczny w celu uzyskania optymalnego efektu regulacji i najlepszych właściwości szlamu

• Możliwość przechowywania danych w chmurze

• Bezpieczna transmisja danych i zdalne monitorowanie przez Ethernet lub Profinet bądź inne systemy magistral opcjonalnie na zmówienie

Automatycznie więcej bezpieczeństwa i wydajności w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków.

Podczas codziennej pracy urządzenia żaden dzień nie jest jednakowy w stosunku do innych. Wahania na dopływie zdarzają się sezonowo, z uwagi na przemysłowe procesy włączania i wyłączania, oraz z uwagi na zdarzenia szczególne, takie, jak zakłócenia. Takie wahania stanowią wyzwanie dla każdego użytkownika oczyszczalni ścieków. Nowy sterownik oczyszczalni ścieków Wilo-TP Control to dla użytkownika niezawodny sterownik logiczny, bazujący na regułach, które ułatwiają codzienną pracę.

Rodzaj konstrukcji

Automatyczne sterowanie oczyszczalnią ścieków obejmującą wszystkie etapy procesu

Zastosowanie

Nowy system sterowania oczyszczalnią ścieków Wilo-TP Control monitoruje i reguluje prawie wszystkie istotne procedury w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. W ten sposób takie sterowanie, bazujące na regułach, jednoczy trzy najważniejsze aspekty oczyszczalni ścieków w jednym systemie: Automatyzacja procesu, bezpieczeństwo procesu i dokumentacja procesu. W ten sposób użytkownik otrzymuje niezawodny sterownik instalacji, bazujący na regułach, które ułatwiają codzienną pracę.

Wyposażenie/funkcja

Zależnie od wyboru techniki procesu nastąpi indywidualne ustawienie systemu sterowania stosownie do jego użycia. Bazę wyjściową stanowią właściwości ścieków w zakresie parametrów, takich jak zawartość tlenu, potencjał redukcji i utleniania, temperatura, odczyn pH, przewodnictwo i zmętnienie, oznaczane za pomocą czujników i porównywane z danymi, zapisanymi w systemie sterowania. W przypadku rozbieżności system reaguje automatycznie dostosowując różne stopnie biologicznego oczyszczania ścieków, takie jak nitryfikacja i denitryfikacja, procedury związane z doprowadzeniem ścieków, transport powrotny osadów czynnych, dekantacja, odprowadzenie nadmiaru szlamu oraz dodawanie materiałów wytrącających osady i środków pomocniczych dostosowując je w optymalny sposób.

System sterowania oczyszczalnią ścieków Wilo-TP Control reguluje kompleksowe współdziałanie czynników biologicznych, chemicznych, hydraulicznych, maszynowych oraz sterowniczych w celu zapewnienia optymalnych stanów procesu. Zapewnia to optymalny tryb pracy urządzenia i ułatwia ponadto codzienną obsługę oczyszczalni ścieków.

Innowacyjny system sterowania oczyszczalnią ścieków dostarczają i instalują eksperci Wilo wraz z wszelkimi elementami sprzętowymi i systemowymi. Uruchomienie, test funkcji o optymalizacja instalacji uzupełniają spektrum usług Wilo. Ponadto możliwe jest włączenie systemu sterowania w pracujące już systemy nadrzędne.

Zakres dostawy

  • Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem głównym, bezpiecznikiem, panelem dotykowym Comfort i serwerem w systemie Linux z Linux Mint Debian 2.0
  • Oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika
  • Pomiary i optymalizacja oczyszczalni ścieków

Urządzenia pomiarowe i czujniki nie należą do zakresu dostawy TP-Control

Opis/budowa

Wilo-TP Control to kompaktowy system SCADA do sterowania oczyszczalnią ścieków różnych wielkości i konstrukcji. Łączy wysoki poziom bezpieczeństwa danych i procesu z komfortem automatyzacji instalacji i możliwością podglądu stanów eksploatacyjnych urządzenia. System składa się z następujących podstawowych elementów:

  • Sterownik Miras
  • Panel dotykowy lub klient PC do obsługi
  • Sterownik PLC
  • Bazy danych Aquadat

Sterownik Miras

System Miras do sterownia w każdym etapie procesu oczyszczalni ścieków, bazujący na regułach. Reguluje procesy istotne dla funkcjonowania instalacji, jak cykle napowietrzania, powrót osadów czynnych, odprowadzanie nadmiaru osadu, dodatek środków wytrącających osady i pomocniczych oraz odrębną obróbkę wody w zależności od parametrów instalacji i procesu. W oczyszczalniach ścieków, realizujących procedurę SBR Miras ustala wszystkie etapy procesu określonego cyklu i jest w stanie przy tym elastycznie zareagować na stan procesu instalacji. W takim przypadku bierze pod uwagę również zdarzenia szczególne, takie, jak deszcz lub przepełnienie. W taki sposób odbywa się monitorowanie i optymalizacja rezultatów procesów.

Ponadto system Miras wylicza dodatkowe wartości analogowe jako „zmienne wartości średnie” lub „wartości prognozowane”. W ten sposób stany procesu jako wartości analogowe mają wpływ na sterowanie. System realizuje zapis wszystkich parametrów i udostępnia je w celu sterowania instalacją w sposób zależny od procesu oraz w celu późniejszej analizy stanów procesu. Zapis odbywa się w interwałach co 30 sekund, możliwy jest wybór krótszych interwałów. Wartości analogowe zapisywane są w dokładnością 15 bitów. Możliwe jest wyodrębnienie przez sterownik niektórych zdarzeń lub ich zapisywanie w innym interwale czasowym. Dzięki zaawansowanej procedurze rejestracji możliwe jest monitorowanie procesów sterowniczych na różnych poziomach. Pozwala to na śledzenie ingerencji, które miały wpływ na system sterowania.

Systemy Miras umożliwiają poza tym wyliczenie wirtualnych parametrów stanu urządzenia. Możliwa jest również kompensacja awarii czujników, ograniczonej czasowo. Dzięki ustalonym priorytetom system wylicza średnią drogę do zabezpieczenia procesu. Ponadto możliwa jest realizacja szczególnie dużych i elastycznych zakresów regulacji. Dzięki temu możliwa jest regulacja w zakresie różnic obciążeń do 100.000 równoważnej liczby mieszkańców bez ręcznych ingerencji.

Ponadto system Miras umożliwia energetyczną optymalizację pracy oczyszczalni ścieków. W celu uniknięcia ekstremalnych prądów i wygładzenia wartości procesowych możliwe jest asynchroniczną aktywację osadu lub eksploatowanie reaktorów SBR, również z ograniczeniem czasowym.

Wizualizacja odbywa się za pomocą interfejsu MIRVIS. Interfejs ten łączy widok procesów z prezentacją krzywych wartości analogowych uzależnionych od cyfrowych zdarzeń w funkcji czasu.

System Miras to system bazujący na regułach, działający według konfiguracji. Nie jest to system zdolny do samodzielnego przyuczania. Nowe algorytmy regulacyjne wymagają w razie potrzeby konfiguracji.

Instalacja oprogramowania odbywa się na serwerze działającym pod systemem Linux. W celu zapewnienia możliwie najwyższego bezpieczeństwa procesu oprogramowanie składa się z kilku małych programów, działających w tle. Wszystkie programy wymagają regularnej komunikacji z programem Master (strażnik). W razie utraty komunikacji z jednym z programów nastąpi ponowne uruchomienie programu. Program Master wymaga za to komunikacji z watchdogiem systemowym. W razie utraty komunikacji nastąpi ponowne uruchomienie serwera. W celu optymalizacji samodzielnego bezpieczeństwa serwera wizualizacja prezentuje również temperaturę procesu i prędkość obrotową wentylatora. Możliwe jest zaopatrzenie krytycznych zakresów w możliwość podjęcia środków zaradczych lub alarmów.

Panel dotykowy lub klient PC do obsługi

W celu zapewnienia obsługi tak przyjaznej dla użytkownika, jak to możliwe, możliwy jest wybór jednej z dwóch opcji:

  • W najprostszym przypadku możliwe jest użycie Siemens TP1500 Comfort jako HMI. Panel wyposażony jest w WinCC TIA Portal. Programowanie odbywa się z użyciem Step 7 TIA Portal. W ten sposób Wilo-TP Control jednoczy na najmniejszej powierzchni wydajny sterownik procesu z prostym interfejsem obsługi.
  • Instalacja WinCC lub WinCC Open Architecture na serwerze z dodatkowymi stanowiskami klientów pozwala na użycie bardzo rozbudowanych interfejsów obsługi.

Sterownik PLC

Sterowanie wewnętrzne odbywa się za pośrednictwem Siemens PLC CPU 1513_1 PN z programowaniem Step 7 TIA Portal. Wszystkie podłączone elementy (czujniki, mieszadła, napowietrzanie …) połączone są jako decentralne urządzenia peryferyjne za pomocą ET200SP przez sieć Profinet. Dodatkowo możliwe jest ustawienie dalszych typów magistrali polowej (np. ProfiBus, ModBus …) poprzez inne moduły komunikacyjne. W ten sposób wewnętrzna zabudowa zachowuje zwarty charakter. W roli okablowania wystarczy samo zasilanie sieciowe.

Aquadat

Oprogramowanie Aquadat to baza danych do zapisu danych eksploatacyjnych i wartości laboratoryjnych. Tutaj możliwe jest przetwarzanie danych z PLC, interfejsu użytkownika oraz systemu Miras. Ponadto możliwe jest ręczne wprowadzanie danych bo bazy, zapisywanie i przekazywanie do systemu Miras. Program pracuje w tle. Odręczne wprowadzanie danych i raport realizuje edytor Aquadat w środowisku Windows lub Linux.

Aquadat bazuje na profesjonalnej bazie danych SQL „Firebird”, wolnym oprogramowaniu wieloplatformowym, pracujących na wielu systemach, jak Windows, Linux lub Mac. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem bazy danych SQL i jest odpowiednio dostosowana do zastosowanie klienta. Ponadto Aquadat jest stanie przygotować dane z bazy SQL służące do wyeksportowania raportów Excel obejmujących dni, tygodnie lub miesiące.

PDF: Wilo-TP Control

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz