Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Energiklassificering av pumpar

Aktuell information

Det görs återkommande översyner och kompletteringar till rådande ekodesignförordning. Du hittar alltid den senaste informaten direkt på Energimyndighetens hemsida.

Energimyndigheten

En tillbakablick

Redan 2005 togs det första gemensamma initiativet bland Europas ledande pumptillverkare (via den Europeiska pumporganisationen Europump) att energimärka pumpar. I detta fall gällde det våta cirkulationspumpar och det var frivilligt att delta. Detta projekt var vid denna tid ett exempel på hur en bransch på egen väg föregriper lagstiftningen för att verka för en ökad miljömedvetenhet och minskad energiförbrukning.

Märkningen hade i stort sätt samma struktur som den man idag använder för bl.a. kylskåp, tvättmaskiner och ljuskällor.

Europa sätter nya energistandarder för pumpar

Under det så kallade ErP-direktivet trädde EU-kommissionens första förordningen för pumpar i kraft år 2011. Den konkreta skillnaden i jämförelse med tidigare regelverk var att direktivet inte längre var frivilligt utan måste följas av alla EU-länder vid försäljning av pumpar. Detta första direktiv innefattade pumpar med torr motor, såväl cirkulationspumpar som tryckstegringspumpar.

Förordningen omfattade effektiviteten hos elmotorer och den tidigare gällande indexmärkningen EFF1-EFF3 ersattes av det så kallade IE-indexet (International Efficiency).

Tabell visar de olika stegen med en successiv skärpning av kraven.

Om vi återgår till de våta cirkulationspumparna så följde ytterligare en EU-förordning under ErP-direktivet den 1 januari 2013. I detta fall så skulle pumparna ligga under ett fördefinierat index-tal, det så kallade EEI-indexet (Energy Efficiency Index). I första skedet var detta index satt till 0,27 för att den 1 augusti 2015 skärpas till 0,23. Även drivsidor (motorenheter) innefattas av direktivet.

Till följd av detta blev den genomsnittliga el-förbrukningen för nyinstallerade cirkulationspumpar med våt motor markant lägre.

För att få en bild av energibesparingspotentialen så har EU-kommissionen räknat fram att vi under 2020 kan nå en årlig energibesparing i hela EU på 23 TWh – vilket motsvarar strömproduktionen hos sex medelstora kolkraftverk.

Tabell visar tidplan och vilken typ av installation som innefattas i de olika stegen.


Förtydligande av tabell. Pumpar avsedda för tappvarmvatten (VVC) omfattas av direktivet men har inga energikrav. För att undvika att denna pumptyp monteras i t.ex en värmecirkulationsanläggning så ska pumparna märkas med avsiktligt användningsområde eller applikationstyp.

Pumpar med torr motor och dess hydraulik

Tidigare beskrivet EI-index tar endast hänsyn till den torra pumpens motoreffektivitet. För att se till helheten och få till en höjning av pumparnas totala verkningsgrad så upprättades år 2013 ett direktiv för den hydrauliska effektiviteten, det så kallade MEI-indexet. MEI står för Minimum Efficiency Index och är en dimensionslös faktor. Syftet med direktivet är att ta bort pumpar som har en låg hydraulisk verkningsgrad från marknaden. Nedskärning har hittills gjorts i två steg – 10% av pumparna plockades bort 2013 (MEI 0,1) och 2015 sattes gränsen vid 40% (MEI 0,4).

Kravet på MEI-index gäller för såväl torra cirkulationspumpar som för tryckstegringspumpar och borrhålspumpar.

Från den 1 januari 2013 krävdes MEI ≥ 0,1.

Från den 1 januari 2015 krävdes MEI ≥ 0,4.

Idag finns det ingen tidsangivelse för när MEI ≥ 0,7 ska börja gälla som krav. Exempel på pumpmodeller som redan idag hamnar inom ramen för MEI ≥ 0,7 är cirkulationspumpen Wilo-Stratos GIGA samt tryckstegringspumpar och boosteranläggningar i Wilo-Helix-serien.

EU flags

Hur ser framtiden ut?

För att säkerställa att korrekt verkan uppnås revideras direktiven med femårsintervall. Detta kan innebära förändringar i omfattning, definitioner, strängare krav mm.

För pumpar med våt motor är ett förslag på kommande revidering att inkludera energikrav på tappvarmvattenpumpar (VVC), vilket kan komma att träda i kraft redan 2022 om man lyckas få fram en bra modell på belastningsprofil.

Senaste förslagen på revision av motordirektivet omfattar bl.a. IE3 krav istället för IE2 i kombination med frekvensomformare till 2020 samt till 2022 för fler motorstorlekar (större och mindre) såväl som 1-fas motorer och EX-e och EX-d-motorer. För dränkbara motorer finns ännu ingen standard för att definiera en energiklassificering.

I samband med motorer finns också förslag på att inför ett EEI på frekvensomformare.

Ett direktiv under framtagande gäller återanvändning / återvinning / renovering samt materialeffektivitet för pumpar. Ambitionen är att ta ett vaggan-till-vaggan-synsätt och berör alla ECO-design-produkter i framtiden. Det är tänkt att inkorporeras i de existerande direktiven.