Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Skillnaden mellan tappvatten och icke-tappvatten

Vatten räknas som en av de mest värdefulla resurserna på jorden och används på alla möjliga sätt – för människor, djur och natur. Människan använder vatten som livsmedel eller för kroppsvård, för att släcka bränder eller för att vattna parkområden. I värmeanläggningar utgör vatten grundmediet som transporterar värme till våra hem.

Men inte allt vatten kan användas utan problem av människan som livsmedel eller för att tvätta sig.

Eftersom tappvatten är grundprodukten för vår näring och kroppsvård och därmed vårt viktigaste livsmedel omfattas beredningen och transporten av tappvattnet av mycket stränga regler och kontroller i Sverige sedan flera årtionden. Dessutom är tappvatten ett livsmedel som precis som andra livsmedel kan ha begränsad hållbarhet och därmed kan bli dåligt. Därför reglerar livsmedelsförordningen, tillsammans med regler för material i kontakt med dricksvatten, skyldigheter och gränsvärden som tjänar till att skydda tappvattnet.

Icke-tappvatten är vatten som används i tekniska, kommersiella eller lantbruksrelaterade tillämpningar. Eftersom vattnet på grund av föroreningar kan utgöra en risk för människor får det inte komma i kontakt med tappvatten.View of bridge going over Katse Dam with sun reflecting off water


Microsite Trinkwasser
Microsite Trinkwasser
Splitscreen Karten Küche Dusche

Separering av tappvatten och icke-tappvatten

För att vårt tappvatten ska förbli rent och inte förorenas med bakterier eller andra smittämnen reglerar bl.a. standarderna SS-EN 1717, Boverkets byggregler "Material i kontakt med dricksvatten" och Livsmedelsverkets föreskrifter skyddet av tappvattnet mot föroreningar i tappvatteninstallationer.

I SS-EN 1717 beskrivs framför allt hur tappvatten måste separeras från icke-tappvatten i installationen. Standarden delar in vätskor i kategorier från 1 till 5, där det klassificeras i vilken mån respektive vätska kan vara farlig för människor. Vätskor i kategori 1 är vatten som är avsett för mänsklig konsumtion och som hämtas direkt från tappvatteninstallationen.

Vätskor i kategori 5 utgör däremot på grund av potentiella mikrobiella eller virusinfekterade smittoämnen en hälsorisk för människor. Hit räknas bland annat avloppsvatten, vatten för djur, bassängvatten eller släckningsvatten. Vätskor i denna kategori måste separeras från tappvatten med hjälp av en separationsanläggning och ha en av följande säkerhetsanordningar:

  • Säkerhetsanordning AA: Obehindrat luftgap
  • Säkerhetsanordning AB: Luftgap med överflöde (obehindrat)
  • Säkerhetsanordning AD: Luftgap med injektor


Men vem behöver egentligen en separationsanläggning och hur fungerar den?

En separationsanläggning behövs när en fastighetsägare använder det kommunala dricksvattenförsörjningsnätet för att försörja en icke-tappvattentillämpning. Detta kan till exempel vara hotell, sjukhus eller gallerior, som alla kräver en distribution av släckningsvatten. Även vid bevattning av sportplatser och trädgårdar samt vid regnvattenanvändningsanläggningar med tappvattenpåfyllning krävs en separationsanläggning.

När tappvattnet lämnar tilloppsarmaturen för icke-tappvattentillämpningen rör det sig inte längre om tappvatten och det får då inte längre komma i beröring med det. Ett returflöde måste också förhindras. För att säkerställa detta flyter vatten först in i en förbehållare som har en av ovanstående säkerhetsanordningar. Denna säkerhetsanordning sörjer för att det inte uppstår något returflöde och att icke-tappvattnet inte längre kan komma i beröring med tilloppsarmaturen.Separeringsstation för tappvatten – en överblick

Wilo erbjuder dig separationsanläggningar för tappvatten, som kan hjälpa dig vid både små och stora tillämpningar i full skala. Alla våra separationsanläggningar är utrustade med säkerhetsanordningen AB eller i vissa fall med säkerhetsanordningen AA, så att vätskor i kategori 5 enkelt kan separeras från tappvattnet.

På så sätt erbjuder vi dig bland annat högprestanda och kompakta anläggningar, där brytvattentanken och pumpanläggningen redan är hopmonterade vid leveransen.

Därutöver kan du även sätta ihop din separationsanläggning modulärt och montera den på egen hand. Alla boosteranläggningar som är utrustade med tryckstegringspumpar med torr motor kan kombineras med en brytvattentank och användas som separationsanläggning.


Microsite Trennstationen


Vilken separationsanläggning är rätt för mig?

Oavsett om ett färdigt kompaktsystem eller ett modulärt system passar bättre för din installation av tappvattenseparationsanläggning, så avgörs valet främst av användningsområdet, lokala förhållanden och önskad flexibilitet.


Fördelar med färdiga kompaktanläggningar

De redan hopsatta kompaktanläggningarna lämpar sig framför allt för följande användningsfall:

  • Trånga utrymmen.
  • Enkel installation önskas (Plug&Play).
  • Vid regnvattenanvändning ska dessutom färskvatten matas in i tillämpningen, eftersom t.ex. regnvattencisternen är/kan bli tom.

Fördelar med modulärt utförande

Det modulära utförande lämpar sig framför allt när flexibla uppställningsmöjligheter önskas. Exempel:

  • Tanken ska vara i ett annat rum än pumpanläggningen.
  • Separeringsstationen ska ställas upp i ett hörn.
  • Det krävs större mängder vatten.


Färdigmonterade kompaktanläggningar


Rena separationsanläggningar, t.ex. för bevattning av sportplatser, vatten för djur eller processvattentillämpningarRegnvattenanvändningsanläggningarBrandsläckningsanläggningarSerier för modulärt utförande


BoosteranläggningarBrandsläckningsanläggningarVattenförsörjningssystemBrytvattentank