Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Optimal vattenkvalitet i värme- och klimatsystem

I slutna värme- och kylsystem är bearbetningen av vatten nödvändig för att förhindra smuts, korrosion och kalkavlagringar. Dessa problem kan inte bara medföra obehagliga ljud i rör och värmeelement – utan också energiförluster. En otillräcklig system- och säkerhetsprestanda kan få konsekvensen att anläggningen eller enskilda komponenter måste bytas ut i förtid. Det är skälet till att vattenkvaliteten numera är en central fråga på byggnadsförvaltningen.


Tryckhållning

Wilo-Sinum

I kall- och varmvattensystem ökar vattenvolymen under uppvärmningen och vid nedkylning minskar den åter. Dessutom drivs dessa system avsiktligt med övertryck för att förhindra möjligheten att ångbubblor bildas under kritiska driftsförhållanden och för att förhindra att utomhusluft samtidigt kan tränga in.

Okontrollerade tryckförhållanden kan dock orsaka skador på värmeanläggningens komponenter. Därför behövs ett optimalt samspel mellan de använda cirkulationspumparna, en maximal värmevattentemperatur samt dimensioneringen av tryckhållning, påfyllning och avgasning. Det är därför avgörande att ett lämpligt val av komponenter görs och att de dimensioneras på rätt sätt.

Wilo-Sinum MV - Grundkärl

Det trycklösa membranexpansionskärlet för Wilo-Sinum pumpmoduler används för förvaring av expansionsvatten vid atmosfäriskt tryck. Vikten och fyllnadsnivån mäts via den integrerade tryckmätarenheten i botten av membranexpansionskärlet. Med bara en pumpstation kan upp till fyra kärl av samma storlek användas.

Avgasning

Wilo-Tagus

Luft är en av främsta orsakerna till problem i slutna system.

Luft – och därmed syre och nitrogen – ska inte föras in i systemet under daglig drift eller under underhåll. När luften är inne i systemet uppstår korrosion, vilket hotar systemets livslängd. Luftning och avgasning ger goda möjligheter att avlägsna luft och gas från en anläggning och förhindra att de förs in under påfyllningen.

Mer information om Wilo-Tagus

Wilo-Tagus

Wilo-vattenkvalitetssystemen Wilo-Sinum och Wilo-Tagus säkerställer kontinuerlig tryckhållning, avgasning och påfyllning i slutna värmeanläggningar (i enlighet med EN 12828) och (kylnings-)system med kallvatten. För att göra detta använder Wilo beprövad och innovativ teknik för att avlägsna luft, gas och fasta partiklar från vattnet – oavsett om det rör sig om en privat miljö eller en industrianläggning med stora värme- eller kylvattensystem.


Påfyllning

Återflödesskydd Wilo-NFE

Moderna kyl- och värmealstrare ställer högre krav på tryckhållningen. Därför måste det alltid finnas tillräckligt med vatten i anläggningen. Med hjälp av Wilo-Tagus och Wilo-Sinum kan vattnet matas manuellt eller automatiskt när som helst. En förutsättning för anslutning av tappvattennät med förbrukningsvattensystem är dock i enlighet med EN 1717 separeringen av systemen med exempelvis ett återströmningsskydd.

Återflödesskyddet Wilo-NFE säkerställer detta till och med vätskekategori 4. För en automatisk påfyllning rekommenderas generellt en påfyllningsenhet inklusive återflödesskydd och vattenmätare. Dessa kan anslutas till styrningen via en pulsutgång. Det blir enklare att föra den anläggningsloggbok som krävs enligt VDI 2035.

Återflödesskydd Wilo-NFE


Luftning, separation av mikrobubblor och smuts

Vattnet som finns inuti anläggningen innehåller alltid luftfickor vilka kan leda till korrosionsskador och minskad värmeöverföring. System där anläggningsvattnet däremot är fritt från luftfickor och föroreningar med smutspartiklar, fungerar mycket effektivare, är tystare och säkerställer slutligen också en längre livslängd.

Snabbluftare: Wilo-Carus

Wilo-Carus är en effektiv stor- och snabbluftare för separering av luft och gas från systemet till miljön. Den kan användas för den första påfyllningen eller för kontinuerlig luftning av Wilo-Sinum och Wilo-Tagus. Den bör helst installeras på den högsta punkten i systemet. Detta stöder på ett effektivt sätt den första påfyllningen under driftsättningen samt ytterligare påfyllning efter underhållsarbeten.

Mer information om Wilo-Carus

Wilo-Carus

Luft- och smutsavskiljare: Wilo-Voda

Luft- och smutsavskiljarna i serien Wilo-Voda möjliggör en optimal slamavskiljning och avskiljning av anläggningens mikrobubblor med hänsyn till en minskad flödeshastighet och tryckminskning. Som tillval finns en magnetisk insats som ökar separationseffektivitet hos Wilo-Voda-DIRT.

Mer information om Wilo-Voda AirMer information om Wilo-Voda DirtMer information om Wilo-Voda Air/Dirt

Wilo-Voda Air

Wilo-Voda Dirt

Wilo-Voda Air/Dirt

Wilo-SiClean Comfort

Som ett alternativ till den statiska separationstekniken i Wilo-Voda-serien kan också Wilo-SiClean-separationsystemet användas. Detta består bland annat av en en Wilo-pump med partikelseparator och en integrerad styrning.

Mer information om Wilo-SiClean Comfort

Wilo-SiClean Comfort


Membranexpansionskärl

Wilo-MAG

Trycket inuti värmekretsloppet kan orsaka skador på rör, enskilda komponenter eller till och med på värmealstraren. En vanlig och effektiv lösning som ger tryckskydd i hela värme- eller kylnätet är därför ett membranexpansionskärl som oftast finns på cirkulationspumpens sugsida.

Denna fungerar utan reservkraft och är valet för små till medelstora värme- och kylsystem. Därvid separerar ett membran inuti kärlet anläggningens vattensida från en solid gasdyna. Denna anpassar i sin tur förtrycket till den anläggning som ska installeras och ger därmed ytterligare utrymme för uppvärmningsvattnet med hjälp av kompression när värmevattnet expanderar i kärlet. En fördel med membranet är separationen av gas- och vattenmedia så att de inte kommer i direkt kontakt med varandra och därmed förhindra växelverkningar. Om dimensioneringen är korrekt garanterar Wilo-membranexpansionskärl alltid ett optimalt resultat i värmesystemet.

Wilo-MAG

Vi har svar på dina frågor!

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!


Hitta rätt kontaktperson för din region.