Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie spoločnosti WILO CS, s.r.o., organizačná zložka o ochrane osobných údajov

A. Informácie ohľadom Správcu údajov

Správcom údajov pre účely Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ďalších vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov v členských štátoch a ďalších príslušných ustanovení o ochrane údajov je:

WILO CS, s.r.o., organizačná zložka

Telefón: T +421 233 014 511

E-mail: info.sk@wilo.com

Web: www.wilo.sk

Local Compliance Representative: Jan Pleskot

E-mail: jan.pleskot@wilo.com

B. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov zhromažďujeme a používame iba v rozsahu nevyhnutnom k tomu, aby sme mohli sprostredkovať funkčný web, obsah a služby. Osobné údaje našich užívateľov zhromažďujeme až potom, kedy sme k tomu získali súhlas užívateľa. Výnimka platí v prípadoch, kedy súhlas užívateľa nie je možné získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov je prípustné podľa zákona.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas subjektu údajov so spracovaním osobných údajov, slúži ako právny základ článok 6 (1) bod (a) nariadenia GDPR.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nutné k plneniu zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, slúži ako právny základ článok 6 (1) bod (b) nariadenia GDPR. To platí tiež pre operácie spracovania, ktoré sú nevyhnutné k realizácii predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov vyžadované k plneniu zákonom predpísaných povinností spoločnosti, slúži ako právny základ článok 6 (1) bod (c) nariadenia GDPR.

Pokiaľ spracovanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy subjektu údajov alebo je vyžadované inými oprávnenými reálnymi osobami, slúži ako právny základ článok 6 (1) bod (d) nariadenia GDPR.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nutné k uspokojeniu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, ktoré prevažujú nad záujmami, základnými právami a základnými slobodami subjektu údajov, slúži ako právny základ článok 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

3. Výmaz údajov a obdobie uchovávania

Osobné údaje subjektu údajov sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel ich uchovávania. Uchovávanie na dlhšiu dobu je možné, pokiaľ to umožňuje Európska alebo vnútroštátna legislatíva v rámci príslušných smerníc únie, zákonov alebo iných ustanovení, ktorými sa riadi správca údajov. Údaje sú taktiež vymazané alebo odstránené, akonáhle vypršia zákonné lehoty pre ich uchovávanie, pokiaľ neexistuje požiadavka na uchovanie údajov kvôli uzatvoreniu alebo plneniu zmluvy.

C. Práva subjektov údajov

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané, ste subjekt údajov v zmysle nariadenia GDPR. Voči správcovi údajov máte nasledujúce práva:

1. Prístup k informáciám

Máte právo žiadať od správcu potvrdenie, aby potvrdil, či spracúva niektoré vaše osobné údaje.

(1) Účel spracovania osobných údajov;

(2) Kategórie spracovávaných osobných údajov;

(3) Príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým vaše osobné údaje boli alebo budú oznámené;

(4) Zamýšľané obdobie uchovávania osobných údajov, alebo pokiaľ nie sú presné informácie k dispozícii, kritériá stanovenia doby uchovávania;

(5) Existencia práva na výmaz alebo opravu svojich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania správcom údajov a práva odvolať súhlas s takým spracovaním;

(6) Existencia práva podať sťažnosť na dohľadový orgán;

(7) Všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ktoré boli od subjektu údajov zhromaždené;

(8) Existencia automatizovaného rozhodovania o osobách, vrátane profilovania v súlade s článkom 22 (1) a (4) nariadenia GDPR a, pokiaľ ide o tento prípad, zmysluplné informácie ohľadom logického zdôvodnenia, rozsahu a zamýšľaných vplyvoch takého spracovania údajov na subjekt údajov.

Tiež máte právo požadovať informácie o tom, či boli vaše osobné údaje predané do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácii. V tomto ohľade môžete požadovať, aby ste boli informovaní o adekvátnych bezpečnostných opatreniach podľa článku 46 nariadenia GDPR v súvislosti s odovzdávaním údajov.

2. Právo na opravu

Máte právo žiadať od správcu údajov, aby opravil alebo doplnil vaše osobné údaje, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné. Správca údajov musí údaje opraviť bez zbytočného odkladu.

3. Právo obmedziť spracovanie údajov

Máte právo uvaliť na spracovanie svojich osobných údajov obmedzenie za nasledujúcich podmienok:

(1) pokiaľ napadnete správnosť svojich osobných údajov a dáte správcovi údajov dostatok času k overeniu správnosti vašich osobných údajov;

(2) pokiaľ je spracovanie nezákonné a odmietnete odstránenie svojich osobných údajov a namiesto toho požadujete, aby bolo spracovanie vašich osobných údajov obmedzené;

(3) správca údajov už ďalej údaje nepotrebuje na účely, ku ktorým boli zhromaždené, ale vy údaje požadujete kvôli presadeniu, uplatneniu alebo obhajobe svojich legitímnych záujmov, alebo

(4) vzniesli ste námietku voči spracovaniu v súlade s článkom 21 (1) nariadenia GDPR a rozhodnutia o tom, či legitímne záujmy správcu údajov prevažujú nad vašimi záujmami, ešte neboli prijaté.

Pokiaľ bolo spracovanie vašich osobných obmedzené, tieto údaje, okrem ich uchovávania, môžu byť spracovávané iba s vaším súhlasom pre účely presadzovania, vymáhania alebo obhajoby legitímnych záujmov, na ochranu práv iných osôb alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitých verejných záujmov Európskej únie alebo členského státu.

Pokiaľ bude obmedzenie uvalené na spracovanie vašich údajov na základe uvedených podmienok upravené, bude vás správca údajov pred zrušením obmedzení informovať.

4. Právo na výmaz

a) Povinnosť vymazať údaje

Od správcu údajov môžete požadovať, aby vaše osobné údaje vymazal, a správca údajov je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, za predpokladu, že platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

(1) Vaše osobné údaje už nie sú nevyhnutné k plneniu účelov, ku ktorým boli zhromaždené alebo spracovávané.

(2) Odvolávate svoj súhlas, na jeho základe sú údaje spracovávané v súlade s článkom 6 (1) bod (a) alebo článkom 9 (2) bod (a) nariadenia GDPR a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.

(3) Vzniesli ste námietku voči spracovaniu v súlade s článkom 21 (1) nariadenia GDPR a neexistujú prevažujúce legitímne záujmy na spracovanie údajov, alebo vznášate námietku voči spracovaniu údajov v súlade s článkom 21 (2) nariadenia GDPR.

(4) Vaše osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

(5) Vymazanie vašich osobných údajov je nutné kvôli plneniu zákonných povinností predpísaných zákonmi EU alebo zákonmi členských štátov, ktorými sa správca riadi.

(6) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami ponúkanými informačnou spoločnosťou v súlade s článkom 8 (1) nariadenia GDPR.

b) Ďalšie oznámenie pre tretie strany

Pokiaľ správca vaše osobné údaje zverejnil a má povinnosť takéto údaje odstrániť v súlade s článkom 17 (1) nariadenia GDPR, musí správca údaje v medziach dostupných technológií a nákladov na implementáciu prijať adekvátne opatrenie, vrátane opatrenia technickej povahy, aby informoval správcu údajov spracovávajúceho osobné údaje o skutočnosti, že vy ako subjekt údajov ste požiadali o odstránenie všetkých odkazov na tieto osobné údaje a ďalej kópie alebo reprodukcie týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na odstránenie svojich údajov nemáte v rozsahu, v akom je ich spracovanie nevyhnutné:

(1) pre výkon práv na slobodu vyjadrovania a slobodný prístup k informáciám;

(2) k plneniu zákonných povinností, ktoré vyžadujú spracovanie údajov na základe práva EU alebo zákonov členských štátov, ktorými sa správca údajov riadi, alebo k plneniu funkcie vo verejnom záujme alebo k uplatneniu verejnej právomoci, ktorá bola správcovi údajov zverená;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti zdravia v súlade s článkom 9 (2) body (h) a (i) nariadenia GDPR a článku 9 (3) nariadenia GDPR;

(4) k dosiahnutiu účelov, ktoré sú vo verejnom záujme, pre účely vedeckého alebo historického výskumu alebo pre štatistické účely v súlade s článkom 89 (1) nariadenie GDPR v rozsahu, v akom možno očakávať, že práva uvedené v časti a) spôsobia, že dosiahnutie cieľa tohto spracovania dát bude nevykonateľné alebo výrazne sťažené, alebo

(5) pre účely presadzovania, uplatnenia alebo obhajoby legitímnych záujmov.

5. Právo na ďalšie oznámenie

Pokiaľ ste voči správcov údajov uplatnili svoje právo na opravu alebo výmaz svojich údajov, alebo pokiaľ ste uvalili na spracovanie údajov obmedzenie, je správca údajov povinný upozorniť všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje oznámené, o oprave alebo výmaze vašich údajov alebo na uvalení obmedzení na spracovanie vašich údajov, pokiaľ taká akcia nie je nevykonateľná alebo nevyžaduje neprimerané úsilie alebo výdaje.

Máte právo byť správcom údajov o týchto príjemcoch informovaní.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo obdržať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli správcovi údajov, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež máte právo preniesť svoje údaje k inému správcovi údajov bez zásahov zo strany správcu údajov, ktorému boli údaje pôvodne sprístupnené, za predpokladu, že:

(1) údaje sú spracovávané v súlade s článkom 6 (1) bod (a) alebo článkom 9 (2) bod (a) nariadenia GDPR, alebo na základe zmluvy v súlade s článkom 6 (1) bod (b) nariadenia GDPR, a

(2) spracovanie je vykonávané s využitím automatizovaných postupov.

Keď toto svoje právo uplatníte, máte tiež nárok, aby boli vaše osobné údaje odovzdané priamo jedným správcom údajov druhému, pokiaľ je to technicky možné. Nesmie tým byť obmedzené právo a slobody tretích strán.

Právo na prenositeľnosť údajov sa nevzťahuje na spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie funkcie vo verejnom záujme alebo na uplatnenie verejnej právomoci, ktorá bola správcovi údajov zverená.

7. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu svojich osobných údajov na základe článku 6 (1) bod (e) alebo (f) nariadenia GDPR z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobnej situácie; to platí tiež pre profilovanie založeného na rovnakých ustanoveniach.

Správca údajov potom ukončí spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukáže presvedčivé legitímne záujmy na spracovanie údajov, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie neslúži účelom presadenia, uplatnenia alebo obhajoby legitímnych záujmov.

Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané pre účely priamej reklamy, máte právo vzniesť námietku voči tomuto spracovaniu pre tieto účely priamej reklamy kedykoľvek; to platí tiež pre profilovanie spojené s takou priamou reklamou.

Vaše osobné údaje už nebudú pre účely priamej reklamy spracovávané, pokiaľ voči takému spracovaniu vznesiete námietku.

V kontexte služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatniť svoje právo na námietku voči spracovaniu pomocou automatizovaných procesov, ktoré využívajú technické špecifikácie.

8. Právo odvolať prehlásenie o súhlase na základe zákona o ochrane údajov

Máte právo odvolať skôr vykonané prehlásenie o súhlase na základe zákona o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonané pred odvolaním súhlasu.

9. Automatizované rozhodovanie o osobách, vrátane profilovania

Máte právo nebyť vystavení rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne následky alebo vás podobne závažne postihuje. To neplatí, pokiaľ je rozhodovanie

(1) nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;

(2) je schválené právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorému správca údajov podlieha, a ktoré tiež stanoví vhodné opatrenia k zabezpečeniu práv, slobôd a legitímnych záujmov subjektov údajov; alebo

(3) založené na vašom výslovnom súhlase.

Rozhodovanie však nesmie byť založené na zvláštnych kategóriách osobných údajov v súlade s článkom 9 (1) nariadenia GDPR, pokiaľ neplatí článok 9 (2) bod (a) alebo (g) a nie sú prijaté vhodné opatrenia k zabezpečeniu práv, slobôd a legitímnych záujmov subjektov údajov.

V prípadoch, na ktoré odkazuje bod (1) a (3) musí správca údajov zaviesť vhodné opatrenia k zabezpečeniu vašich práv, slobôd a legitímnych záujmov, prinajmenšom právo na ľudský zásah na strane správcu údajov, na vyslovenie vášho názoru alebo na napadnutie rozhodnutia.

10. Právo podať sťažnosť na dohľadový orgán

Bez toho, aby tým boli ovplyvnené iné administratívne alebo súdne opravné prostriedky máte právo podať sťažnosť na dohľadový orgán, najmä v členskom štáte, kde máte trvalý pobyt, pracovisko alebo kde došlo k údajnému porušeniu, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje nariadenie GDPR.

Dohľadový orgán, kde bola sťažnosť podaná, bude sťažovateľa informovať o priebehu a výsledku sťažnosti, vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 nariadenia GDPR.

D. Sprostredkovanie webu a generovanie súborov protokolu

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z prístupových počítačov pri každej príležitosti, kedy užívateľ navštívi náš web.

Zhromažďované sú nasledujúce údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a použitej verzii

(2) Operačný systém užívateľa

(3) Operačný systém poskytovateľa služieb

(4) IP adresu užívateľa

(5) Dátum a čas prístupu

(6) Weby, z ktorých bol užívateľ odkázaný na náš web

(7) Weby, ktoré systém užívateľa zobrazil prostredníctvom nášho webu

(8) Dĺžku návštevy užívateľa

(9) Krajinu pôvodu užívateľa

(10) Preferovaný jazyk užívateľa

(11) Čas prvej a poslednej návštevy užívateľa

Tieto údaje sú tiež ukladané v súboroch protokolu nášho systému. Tieto údaje neukladáme spoločne s inými osobnými údajmi užívateľa.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a súborov protokolu je článok 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy v našom systéme je nutné na to, aby sme mohli sprostredkovať web na počítači užívateľa. IP adresu užívateľa je preto nutné uložiť po dobu trvania relácie.

Uchovávanie dát v súboroch protokolu slúži na to, aby sme mohli zaručiť správne fungovanie nášho webu. Dáta tiež slúžia k optimalizácii webu a k zabezpečeniu bezpečnosti našich IT systémov.

Tieto účely predstavujú naše legitímne záujmy na spracovanie údajov v súlade s článkom 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel na ich zhromaždenie. Pokiaľ sú údaje zhromažďované kvôli prevádzke webu, tento prípad nastáva s ukončením príslušnej relácie.

Pokiaľ sú údaje uchovávané v súboroch protokolov, nastane tento prípad najskôr za 14 dní. Údaje môžu byť za určitých okolností uchovávané dlhšie. Pokiaľ taká situácia nastane, je IP adresa užívateľa odstránená alebo skrátená tak, aby ju nebolo možné dohľadať späť ku klientovi, z ktorého došlo k prístupu na web.

Právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

Zhromažďovanie údajov kvôli sprostredkovaniu webu a uchovávaniu údajov v súboroch protokolov je absolútne nevyhnutné pre prevádzku webu. To znamená, že užívatelia nemôžu proti tomuto zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov vznášať námietky.

E. Používanie súborov cookie

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Náš web používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme užívateľa. Keď užívateľ navštívi web, súbory cookie môžu byť uložené lokálne do zariadenia užívateľa. Súbor cookie obsahuje reťazec, ktorý je jedinečným identifikačným kódom prehliadača, ktorý bude rozpoznaný pri budúcej návšteve webu.

Súbory cookie používame na to, aby bol náš web užívateľsky prívetivejší. Niektoré prvky našich internetových stránok vyžadujú, aby bolo možné identifikovať prehliadač, z ktorého bol vykonaný prístup na web, i po opustení stránky.

Súbory cookie ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

(1) Položky v nákupnom košíku

(2) Informácie o prihlásení

(3) Informácie o chate

(4) Bezpečnostné mechanizmy pre formuláre (XSRF)

(5) Zoznamy povolených položiek

(6) Služby Google Analytics

(7) Všeobecná kontrola služby Facebook Pixel

(8) Integrácia aplikácie Mapy Google

(9) Dáta aplikácie Universal Messenger pre zameranie webu na cieľovú skupinu

(10) Integrácia klipov z webu YouTube

Náš web tiež používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu navigácie užívateľa a spôsobu, akým web používa.

Prenášané môžu byť nasledujúce údaje:

(1) Zadané vyhľadávacie položky

(2) Zobrazenie stránok

(3) Použitie funkcií webu

Zhromaždené údaje o užívateľovi sú pseudonymizované technickými metódami. Údaje už nie je možné dohľadať k užívateľovi, ktorý web navštívil. Údaje nie sú zlučované so žiadnymi inými osobnými údajmi užívateľa.

Pri návšteve webu sú užívatelia informovaní o používaní súborov cookie pre účely analýzy informačným bannerom, ktorý tiež odkazuje na toto prehlásenie o ochrane údajov. To uvádza tiež informácie o tom, ako možno zabrániť umiestňovaniu súborov cookie zmenou nastavenia prehliadača.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie s využitím súborov cookie je článok 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Účelom používania zásadne nutných súborov cookie je, aby bol náš web užívateľsky prívetivejší. Pokiaľ súbory cookie zakážete, nemusia byť niektoré z funkcií ponúkané naším webom dostupné. Tieto funkcie závisia na rozpoznaní prehliadača po opustení webu.

Použitie súborov cookie vyžadujú nasledujúce aplikácie:

(1) Funkcia nakupovania (napr. nákupný košík)

(2) Funkcia sledovania (napr. krajina pôvodu)

Údaje o užívateľovi zhromaždené súbory cookie, ktoré sú zásadne nutné, nie sú používané na generovanie užívateľských profilov.

Súbory cookie určené pre analýzu slúžia výhradne pre účely zlepšenia kvality nášho webu a jeho obsahu. Súbory cookie pre analýzu nám odovzdávajú informácie o spôsobe používania webu a možnostiach, ako môžeme priebežne zlepšovať naše služby.

Tieto účely predstavujú naše legitímne záujmy na spracovanie údajov v súlade s článkom 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

4. Doba uchovávania, právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

Súbory cookie sú uložené v počítači užívateľa, ktorý ich prenáša na náš web. To znamená, že naši užívatelia majú nad používaním súborov cookie plnú kontrolu. Odovzdávanie súborov cookie môžete deaktivovať alebo obmedziť zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Súbory cookie, ktoré boli uložené do počítača, je možné kedykoľvek odstrániť. Tiež je možné nastaviť automatické odstraňovanie. Pokiaľ súbory cookie deaktivujete, možno nebudete môcť využívať úplný rozsah funkcií ponúkaných naším webom.

F. Newsletter

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Náš web užívateľom ponúka predplatné bezplatného newsletteru. Sú nám odovzdávané údaje zadané v registračnom formulári.

Počas registrácie sú tiež zhromažďované údaje:

(1) IP adresa počítača, z ktorého došlo k prístupu

(2) Dátum a čas registrácie

Váš súhlas so spracovaním údajov je získaný počas procesu registrácie, kedy ste tiež odkázaní na toto prehlásenie o ochrane údajov.

Pokiaľ nám počas nákupu tovaru alebo služieb odošlete prostredníctvom nášho webu svoju e-mailovú adresu, môžeme následne tieto údaje využívať k tomu, aby sme vám posielali náš newsletter. V tom prípade bude newsletter obsahovať iba priamu reklamu na podobné produkty alebo služby ponúkané našou spoločnosťou.

Údaje nie sú v rámci spracovania údajov v súvislosti so zasielaním Newsletteru oznamované tretím stranám. Údaje sú používané výhradne pre zasielanie Newsletteru.

Používame tiež sledovanie Newsletteru, čo znamená, že nami odoslané e-maily obsahujú malé obrázkové súbory, takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré sú začlenené do e-mailov, ale nie sú v nich priamo obsiahnuté (iba ako odkaz na webovou adresu). Tie sú sťahované z externého serveru aplikáciou pre webovú poštu, ktorá je spustená v prehliadači. Zhromažďujú informácie ohľadom volania, IP adresy a o klientovi, z ktorého došlo k prístupu.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov potom, kedy užívateľ súhlasil s odberom Newsletteru a dal súhlas s používaním svojich údajov, je článok 6 (1) bod (a) nariadenia GDPR.

Sledovanie Newsletteru je tiež založené na článku 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

E-mailové adresy užívateľov sú zhromažďované za účelom doručovania newsletteru.

Služba sledovania newsletteru slúži za účelom vykonávania štatistickej analýzy na určenie, koľko e-mailov si užívatelia prečítajú a ktorý odkaz často využívajú. V tom prípade jej využitie neumožňuje odvodenie totožnosti osôb. Informácie slúžia na optimalizáciu obsahu newsletteru alebo na to, aby bol newsletter lepšie prispôsobený poštovým klientom používaným príjemcom.

Zhromažďovanie iných osobných údajov počas registrácie slúži na účely zabránenia zneužitia služieb alebo použitých e-mailových adries.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel ich zhromaždenia. Rovnako tak aj e-mailová adresa užívateľa bude uchovávaná iba tak dlho, pokiaľ bude užívateľ newsletter odoberať. Údaje používané pre analýzu sú odstránené po troch mesiacoch.

Akékoľvek iné osobné údaje zhromaždené počas registrácie sú obvykle odstránené po siedmich dňoch.

5. Právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

Odber newsletteru môže užívateľ kedykoľvek zrušiť (ukončiť predplatné). Všetky newslettery obsahujú odkaz na zrušenie odberu.

To užívateľovi zároveň dáva príležitosť odvolať svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov zhromaždených počas registrácie.

G. Registrácia

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Náš web užívateľom ponúka možnosť registrácie formou poskytnutia osobných údajov. Údaje sú zadané do formulára, prenesené k nám a potom sú u nás uložené. Údaje nie sú oznamované tretím stranám, pokiaľ nie je v rámci transakcie elektronického obchodovania využitá služba spracovania platby. Počas registrácie sú zhromažďované nasledujúce údaje:

(1) Meno

(2) Priezvisko

(3) E-mailová adresa

(4) Heslo

(5) Adresa

(6) PSČ

(7) Mesto

(8) Dátum narodenia

(9) Telefónne číslo

(10) Faxové číslo

(11) Daňové číslo

(12) Spoločnosť

(13) Web spoločnosti

Pri registrácii sú uložené ďalšie nasledujúce údaje:

(1) Dátum a čas registrácie

(2) Dátum a čas potvrdenia registrácie

(3) Dátum a čas udelenia súhlasu s prehlásením o ochrane údajov

(4) Web, z ktorého bola registrácia vykonaná

Počas registrácie je získaný súhlas užívateľa so spracovaním týchto údajov.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov so súhlasom užívateľa je článok 6 (1) bod (a) nariadenia GDPR.

Pokiaľ je účelom registrácie plnenie zmluvy s užívateľom alebo vykonanie predzmluvných opatrení, je právnym základom pre spracovanie údajov tiež článok 6 (1)
bod (b) nariadenia GDPR.

Spracovanie údajov počas vykonávania transakcie elektronického obchodovania je článok 6 (1) bod (b) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Registrácia užívateľa je nevyhnutná na poskytovanie určitého obsahu a služieb na našom webe. Registrácia tiež môže byť od užívateľa požadovaná pre účely plnenia zmluvy s užívateľom alebo kvôli vykonaniu predzmluvných opatrení.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel ich zhromaždenia.

Pri údajoch zhromaždených počas registrácie tento prípad nastáva, keď je registrácia na našom webe zrušená alebo upravená.

Údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení tiež môžu byť odstránené, pokiaľ už údaje nie sú potrebné k plneniu zmluvy. Osobné údaje zmluvného partnera môže byť potrebné uchovávať dlhšie, než je nutné k uzatvoreniu zmluvy pre účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností. To znamená, že akonáhle užívateľ požiada o odstránenie svojho účtu, údaje uvedené v odstavci F.1 budú odstránené, pokiaľ zákon spoločnosti Wilo neukladá, že má údaje uchovávať (tzv. zákonná lehota na uchovávanie údajov).

5. Právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

Užívatelia môžu svoju registráciu zrušiť kedykoľvek. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme

Užívatelia môžu svoju registráciu zrušiť kedykoľvek. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vaše údaje, ktoré uchovávame, upravili. Svoj profil na webe myWilo môžete kedykoľvek aktualizovať.

Pokiaľ sú údaje nutné k plneniu zmluvy alebo k vykonaniu predzmluvných opatrení, môže byť predčasné odstránenie údajov možné iba v rozsahu, ktorý nie je v rozpore so zákonnými požiadavkami.

H. Kontaktný formulár a kontaktovanie e-mailom

1. Popis a rozsah spracovania údajov

pre nás. Podobný formulár môže slúžiť k zápisu do niektorého zo školení ponúkaných spoločnosťou Wilo alebo našimi partnerskými spoločnosťami. Údaje zadané vo formulári sú nám odoslané a my ich uchovávame. Ide o údaje zobrazené vo vstupnej maske.

Pri odoslaní formulára sú ďalej uložené nasledujúce ďalšie údaje:

(1) IP adresa užívateľa

(2) Jazyk a adresa URL navštívenej stránky

(3) Prehliadač a operačný systém užívateľa

(4) Stránka, z ktorej užívateľ web navštívil

(5) Dátum a čas nadviazania kontaktu

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, sú užívatelia v dobe odoslania formulára odkázaní na prehlásenie o ochrane údajov, ktoré musí vziať na vedomie, a musí potvrdiť svoj súhlas s oznámením o ochrane údajov.

Užívatelia nás prípadne môžu kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tom prípade budú uchovávané osobné údaje užívateľa prenesené v e-maily.

Údaje nie sú v tomto kontexte oznamované tretím stranám. Údaje sú používané výhradne pre spracovanie korešpondencie, pokiaľ na poskytovanie našich služieb nevyužívame dodávateľa, napr. k vykonávaniu opráv, ktoré nie sú vykonávané priamo naším oddelením služieb v Čestliciach a Bratislave, a ktorí údaje vyžadujú k realizácii svojich plnení.

2. Právny základ spracovania údajov

súhlasom užívateľa je článok 6 (1) bod (a) nariadenia GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov poslaných v e-maily je článok 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR. Pokiaľ je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, napr. podanie objednávky s poskytovaním popredajných služieb, je právnym základom pre spracovanie údajov tiež článok 6 (1) bod (b) a (c) nariadenia GDPR.

Právnym základom pre uchovávanie údajov o účastníkoch kurzu je článok 6 (1) bod (f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Osobné údaje odovzdané prostredníctvom online formulára spracovávame výhradne kvôli vybaveniu dotazov užívateľov. V prípade kontaktovania e-mailom to tiež zahŕňa nevyhnutný legitímny záujem na spracovanie údajov. Pokiaľ sa prihlásite do školiaceho kurzu, budú odovzdané osobné údaje použité na vedenie a organizáciu školiacich kurzov.

Všetky ďalšie osobné údaje spracovávané počas odoslania prihlášky slúžia pre účely zabránenia zneužitia kontaktného formulára a k ochrane zabezpečenia našich IT systémov.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel ich zhromaždenia. Osobné údaje zadané v online formulári nie sú uchovávané na našich serveroch. Údaje odoslané e-mailom sú odstránené, akonáhle bola príslušná korešpondencia s užívateľom uzatvorená. Korešpondencia je považovaná za uzatvorenú, pokiaľ okolnosti naznačujú, že príslušný dotaz bol s konečnou platnosťou vyriešený.

Pokiaľ nám odošlete objednávku na popredajné služby, budeme vás kontaktovať s tým, že budete musieť svoj záujem dvakrát potvrdiť. Pokiaľ zareagujete na kontaktný e-mail, budú údaje odstránené do 24 hodín. Pokiaľ na kontaktný e-mail neobdržíme odpoveď, budeme váš dopyt uchovávať po dobu dvoch týždňov, čo vám umožní podať objednávku, ktorú ste nám už zaslali.

Vaše údaje spojené s prihlásením do školiacich kurzov alebo na iné akcie pre zákazníkov môžu byť uchovávané po dobu 10 rokov kvôli požiadavkám uvedených v daňových zákonoch.

Ďalšie osobné údaje zhromaždené pri odosielaní sú odstránené najviac po siedmich dňoch.

5. Právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Užívatelia, ktorí nás kontaktujú e-mailom, môžu svoj súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Pokiaľ je súhlas odvolaný, bude korešpondencia s užívateľom ukončená.

V tom prípade budú všetky osobné údaje uložené počas trvania kontaktu odstránené.

I. Webové analytické služby

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Tento web používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu spôsobu, akým tento web používate. Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní tohto webu sú obvykle prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú uložené.

Radi by sme podotkli, že tento web používa službu Google Analytics s rozšíreným „_anonymizeIp()“, čo znamená, že sú spracovávané iba skrátené IP adresy, aby bolo vylúčené priame spojenie s akoukoľvek osobou. Spoločnosť Google bude vašu IP adresu skracovať v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré podpísali dohodu o Európskom hospodárskom priestore. Celá IP adresa je na server spoločnosti Google v USA odoslaná a tu skrátená iba vo výnimočných prípadoch.

2. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov pomocou služby Google Analytics je článok 6 (1)
bod (f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracovania údajov

Účelom spracovania údajov je snaha o sústavné zlepšovanie webu a užívateľských skúseností. Spoločnosť Google tieto informácie používa v mene prevádzkovateľa tohto webu na hodnotenie spôsobu, akým web používate, k zostavovaniu správ o aktivitách na webe a k poskytovaniu ďalších služieb prevádzkovateľovi webu, ktoré sú spojené s používaním tohto webu a internetu. Pre tieto účely naša spoločnosť uzatvorila zmluvu o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sú vymazané alebo blokované, akonáhle bol dosiahnutý účel ich zhromaždenia.

5. Právo na námietku a napadnutie rozhodnutia

IP adresa odoslaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nie je spájaná s inými dátami spoločnosti Google. Nastavenie prehliadača je možné upraviť tak, aby zabránilo ukladaniu súborov cookie vo vašom počítači. Upozorňujeme, že možno nebudete môcť využívať všetky funkcie ponúkané na tomto webe. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu špecifických údajov o používaní webu (vrátane svojej IP adresy) generovaných súborom cookie pre spoločnosť Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný na stránkach Google.

Pokiaľ chcete vzniesť námietku voči zhromažďovaniu, spracovaniu alebo používaniu vašich údajov spoločnosti Wilo v súlade s týmto prehlásením o ochrane údajov, kategoricky alebo voči jednotlivým opatreniam, môžete nám svoju námietku zaslať e-mailom alebo poštou na nasledujúcu kontaktnú adresu:

Local Compliance Representative, WILO CS, s.r.o.

E-mail: dataprivacy.sk@wilo.com

Email: jan.pleskot@wilo.com