Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VO VERZII KU DŇU 1. Júnu 2021

WILO CS s.r.o.

so sídlom Obchodní ulice č.p. 125, Čestlice, PSČ 251 01,

IČO 62579207, DIČ CZ62579207

spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33025

(ďalej tiež len ako „predávajúci“)

I. Všeobecná časť

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „VOP“) sú vydané podľa ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež len ako „OZ“) a ako také tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.

2. Prednosť pred VOP majú odlišné dojednania dohodnuté v jednotlivých kúpnych zmluvách uzatvorených predávajúcim s kupujúcim.

3. Všetko čo nie je dojednané kúpnou zmluvou, týmito VOP a nevyplýva z platných právnych predpisov, sa považuje za nepodstatnú náležitosť kúpnej zmluvy, ktorá môže byť dojednaná dodatočne, a ani prípadné nedosiahnutie dohody o nich tiež jednotlivé záležitosti nemá vplyv na platnosť kúpnej zmluvy v rozsahu dojednanom medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že im neboli v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy známe okolnosti zakladajúce podstatné porušenie zmluvných povinností.

5. Kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvárajú výhradne:

a) písomne;

b) písomnou, alebo elektronicky urobenou objednávkou. Ak nebude kupujúci v prípade objednávky urobenej telefonicky alebo elektronicky spokojný s druhom alebo množstvom tovaru, musí túto skutočnosť reklamovať najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vystavenia dodacieho listu predávajúcim Predávajúci je v každom prípade oprávnený trvať na písomnej objednávke kupujúceho, pokiaľ ide o tovar alebo objednávku kupujúceho, u ktorého či ktorej tak predávajúci usúdi;

c) výberom tovaru a potvrdením o jeho prevzatí kupujúcim.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že s duševným vlastníctvom (vrátane autorských a obdobných práv) využitým pre právne jednanie nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, budú navzájom zachádzať ako by sa jednalo o obchodné tajomstvo v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov. Pri porušení tohto ustanovenia sa môže poškodená strana domáhať právnej ochrany, podľa ustanovení § 504 OZ či inej odpovedajúcej právnej ochrany.

7. Akékoľvek hmotne uchopiteľné výstupy, najmä však všetky dáta, výkresy, návody, ostatné dokumenty a informácie dodané predávajúcim v rámci kúpnej zmluvy (s výnimkou informácií určených ku zverejneniu) zostávajú výhradným vlastníctvom predávajúceho a sú súčasťou jeho obchodného tajomstva v zmysle ustanovení § 504 OZ.

8. Kupujúci však môže použiť chránené informácie predávajúceho k zodpovedajúcim účelom (tz. najmä pre potreby montáže, prevádzky alebo údržby tovaru zakúpeného kúpnou zmluvou od predávajúceho), nie však k akémukoľvek inému účelu (napr. výrobu náhradných dielov, výmenných častí, servisných postupov, atd.).

9. Kupujúci nesmie chránené informácie predávajúceho akokoľvek zdieľať, tz. najmä tieto šíriť akoukoľvek formou, publikovať alebo ich iným spôsobom urobiť prístupnými akejkoľvek tretej osobe či strane. Kupujúci sa zaväzuje použiť tieto informácie iba v spojení s touto zmluvou a súčasne sa zaväzuje k tomu, že tieto informácie neprezradí a nesprístupní tretej osobe či strane.

II. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

1. Vlastnícke právo k predanému tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

2. Plnenie je povolené tiež formou dielčích dodávok. V prípade, kedy z kúpnej zmluvy vyplýva povinnosť kupujúceho prevziať tovar a k prevzatiu tovaru nedôjde, dojednávajú predávajúci a kupujúci, že je dodávka tovaru splnená jeho uskladnením u predávajúceho.

3. Súčasne s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Nebezpečie náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho splnením dodávky zo strany predávajúceho.

4. Uskladnením tovaru kupujúceho je predávajúci oprávnený dodávku fakturovať kupujúcemu bez skladného s tým, že súčasne s odoslaním faktúry predávajúci vhodnými komunikačnými prostriedkami upozorní kupujúceho na túto skutočnosť.

5. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim v lehote najneskôr do 3 dní od oznámenia o naskladnení tovaru, bude kupujúcemu zo strany predávajúceho účtované skladné vo výške 0,1% denne z kúpnej ceny neprevzatého tovaru (ak sa nedohodnú kupujúci a predávajúci písomne na predĺžení tejto lehoty).

6. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodržanie dojednaného termínu plnenia v prípade, že nedodržanie bolo zapríčinené kupujúcim na základe oneskoreného dodania technickej špecifikácie, dopravných, baliacich a akýchkoľvek iných potrebných dispozícií, prípadne oneskoreným plnením akýchkoľvek iných záväzkov kupujúceho (a to i čiastočne), ktoré sú nevyhnutné ku splneniu kúpnej zmluvy.

III. Doklady vzťahujúce sa ku tovaru

1. Najneskôr pri odovzdaní tovaru je predávajúci povinný doložiť kupujúcemu doklady vzťahujúce sa ku tovaru a to dodacie listy alebo doklady dodacie listy nahrádzajúce, s uvedením druhu, množstva dodaného tovaru a účtovaných obalov (ak sú potrebné).

IV. Platobné podmienky a fakturácia

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, či objednávke.

2. Cena predmetu plnenia/tovaru sa dojednáva dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim a je daná platným cenníkom predávajúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu daňový doklad (faktúru), a to do päť (5) pracovných dní od splnenia dodávky tovaru.

4. Daňové doklady vystavené predávajúcim budú doručované kupujúcemu do predávajúcim a kupujúcim dohodnutej emailovej schránky kupujúceho. Okamžikom doručenia daňového dokladu predávajúceho kupujúcemu je najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní predávajúcim do tejto emailovej schránky.

5. Faktúra je splatná do tridsiatich (30) dní od jej vystavenia predávajúcim, pokiaľ nie je kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim stanovené inak. V prípade iba čiastočného omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je kupujúci povinný uhradiť na výzvu predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky, a to za každý deň trvania omeškania. Právo predávajúceho požadovať z toho istého titulu voči kupujúcemu náhradu škody nie je týmto ustanovením o zmluvnej pokute nijako dotknuté a platí, že náhradu škody môže predávajúci požadovať aj popri zmluvnej pokute.

6. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dodaním tovaru kupujúcemu.

7. Predávajúci je oprávnený fakturovať každé dohodnuté dielčie plnenie.

8. Faktúry budú obsahovať náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi (najmä zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnote v znení neskorších predpisov).

9. V prípade medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvne dohodnutých zálohových platbách bude záloha fakturovaná v dohodnutej výške bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, a to za podmienok zhodných s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto článku VOP. Nezaplatenie takto medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutej zálohy v termíne splatnosti môže byť dôvodom k posunutiu termínu dodania tovaru a tiež k odstúpeniu od zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade neoprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy, takýto úkon nevyvolá účinky odstúpenia od zmluvy a teda zánik zmluvy. Z tohto dôvodu je kupujúci stále povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru na výzvu predávajúceho. Ďalej platí právo predávajúceho požadovať z toho istého titulu voči kupujúcemu náhradu škody (zmluvnú pokutu) za omeškania so zaplatením kúpnej ceny.

V. Akosť, záručná doba a reklamačné podmienky

1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z vadného plnenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka (OZ).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ kupujúci vady reklamuje, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci práva z vadného plnenia uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob reklamácie požaduje, v prípade, že sú tieto skutočnosti v reklamácii kupujúceho uvedené.

3. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho, tj. v Čestliciach.

4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo uplatniť práva z chybného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ sa prejaví chyba tovaru už v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v prípade chybného plnenia právo požadovať dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, najmä keď sa jedná o chybnú súčasť, má kupujúci právo požadovať iba dodanie tejto súčasti. Ak to nie je možné, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa vada vyskytuje opakovane, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v prípade chybného plnenia právo požadovať namiesto jej dodania nového tovaru alebo jeho výmenu alebo primeranú zľavu. Na zľavu vznikne také právo v prípade, kedy nový tovar nie je možné dodať alebo nie je možné tovar vymeniť či opraviť.

7. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním.

VI. Podmienka dodávky, vratné obaly

1. Ak nie je v objednávke kupujúceho vyslovene dohodnutý iný druh dodacích podmienok, platí pre dodávky predávajúceho dodacie podmienky EXW podľa INCOTERMS 2000.

2. V prípade, že budú medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté iné dodací podmienky (ako EXW podľa INCOTERMS 2000), potom bude k cene objednávky predávajúcim pripočítaná a daňovým dokladom vyfakturovaná príslušná nákladová spoluúčasť kupujúceho.

3. Cena za prepravu sa hodnotí podľa nominálnej hodnoty jednotlivej objednávky. S tým, že pre jednotlivé objednávky (hodnoty jednotlivých objednávok sa nesčítavajú) do nominálnej hodnoty 1 500,- EUR je preprava spoplatnená fixným paušálom vo výške 11- EUR. U jednotlivých objednávok (hodnoty jednotlivých objednávok sa nesčítavajú) s nominálnou hodnotou prevyšujúcou 1 500,- EUR nebude preprava spoplatnená. Touto všeobecnou podmienkou sa riadia všetky prepravné transakcie realizované po dni platnosti a účinnosti týchto VOP. Zároveň sa nimi plne nahrádzajú podmienky dodávky ustanovené v individuálnych zmluvách podpísaných pred týmto dátumom, a to ku dňu akceptácie kupujúcim týchto VOP.

4. Pre prepravu tovaru zabezpečí predávajúci zodpovedajúce obaly. Predávajúci vyfakturuje vratné obaly kupujúcemu, ktorý je povinný faktúru/faktúry uhradiť. Pokiaľ kupujúci vráti nepoškodené čisté obaly predávajúcemu do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, vystaví predávajúci kupujúcemu dobropis na vrátené obaly.

5. V prípade, že si kupujúci zabezpečí dopravu tovaru sám, zaväzuje sa odobrať tovar v termíne do 3 dní po doručení výzvy predávajúceho k odobratiu tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže predávajúci počnúc dňom nasledujúcim po márnom uplynutí uvedené lehoty začať účtovať skladné, alebo zabezpečiť dopravu tovaru na náklady kupujúceho. Skladné bude kupujúcemu účtované vo výške 0,2% denne z kúpnej ceny nevyzdvihnutého tovaru (ak sa nedohodnú strany písomnou formou na predĺžení lehoty k odberu tovaru).

VII. Akčný tovar

1. V priebehu roku predávajúci organizuje tzv. Akcie, v ich rámci ponúka kupujúcemu/im zľavy, rabaty a výhodnejšie ceny na tovar ponúkaný predávajúcim, a to za špecifických podmienok stanovených podľa výlučnej voľby predávajúceho, než sú platné v časovom rozmedzí stanovenom výhradne predávajúcim.

2. Akcie predávajúceho sa riadia Podmienkami Akcie stanovenými výhradne predávajúcim, ktoré vyhlasuje a podrobne špecifikuje predávajúci formou vyhlásených Podmienok Akcie, a to ich zverejnením na webových stránkach predávajúceho. Podmienky Akcie (každej jednotlivej Akcie) predávajúci zverejňuje v primeranom časovom predstihu pred dňom zahájenia Akcie.

3. Podmienky Akcie môže predávajúci zaslať potenciálnym kupujúcim prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov podľa voľby predávajúceho.

4. Akcia predávajúceho platí počas určitého obdobia špecifikovaného podrobne predávajúcim v Podmienkach Akcie.

5. Predávajúci je podľa svojho uváženia kedykoľvek oprávnený zmeniť Podmienky Akcie či Akciu úplne odvolať. Kupujúcemu/im žiadnym takým krokom predávajúceho nevznikajú a nevzniknú žiadne nároky voči predávajúcemu a kupujúci je s týmto uzrozumený.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci a kupujúci môžu ukončiť platnosť a záväznosť kúpne zmluvy vzájomnou písomnou dohodou opatrenou podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, a to ku dňu, ktorý musí byť medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutý. Pokiaľ nebude dohodnutý deň ukončenia platnosti, platí, že platnosť kúpnej zmluvy skončila k podpisu dohody, pokiaľ z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva niečo iné.

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:

Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa riadi ustanovením § 2001 a násl. OZ, keď za podstatné porušenie povinností kupujúceho sa považuje (i) omeškanie kupujúceho s platením viac než desať (10) dní po splatnosti faktúr predávajúceho, absencia komunikácie zo strany kupujúceho, poskytovanie nepravdivých či nedôveryhodných informácií o predpokladanom dátume úhrad dlhu kupujúceho, zahájenie insolvenčného riadenia kupujúceho apod. V takom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá predávajúcemu vznikla, a to v celom jej rozsahu. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu zmluvné pokuty dohodnuté kúpnou zmluvou alebo týmito VOP.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim:

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany predávajúceho.

V prípade, že kupujúci zruší objednávku tovaru na objednávku v zmysle OZ, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 100% ceny objednaného tovaru na objednávku.

V prípade odstúpenia kupujúceho od uzatvorenej kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu preukázateľne vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení kupujúceho predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci požaduje vrátenie tovaru z dôvodov nezavinených predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 25% kúpnej ceny vráteného tovaru. Cena za dopravu vráteného tovaru ide na vrub kupujúceho. Predávajúci nie je povinný tento tovar prevziať.

K odstúpeniu od zmluvy musí dôjsť písomným jednaním kupujúceho, ktorý je súčasne povinný v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní od odstúpenia uhradiť predávajúcemu akékoľvek finančné plnenia dohodnuté kúpnou zmluvou a týmito VOP. Právo na náhradu škody zo strany predávajúceho voči kupujúcemu tým nie je dotknuté.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP predávajúceho sú platné a účinné od 1. marca 2018.

2. Tieto VOP predávajúceho sa dojednávajú a platia na dobu neurčitú.

3. Tieto VOP predávajúceho sú platné, pokiaľ priamo v kúpnej zmluve nie je dohodnutá odlišná úprava jednotlivých práv a povinností stanovených týmito VOP predávajúceho.

4. Tieto VOP predávajúceho sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov subjektov na strane kupujúceho.

5. Predávajúci je oprávnený a vyhradzuje si právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť či upraviť.