Vyhľadávanie
Kontakt
E-mail
Vytvorenie katalógu
Moje obľúbené
Porovnanie výrobkov

Disclaimer

1. Výluka záruky

Informácie uverejnené na našej internetovej stránke nepredstavujú zaručenie vlastností. Sú servisom a nenahradzujú osobné poradenstvo. Napriek starostlivému zaobstaraniu a príprave informácií nepreberáme záruku alebo garancie za správnosť, kompletnosť a aktualitu zobrazených obsahov, ktoré sú k dispozícii pre vyvolanie v rámci informačného servisu. Nároky zo záruky voči spoločnosti WILO, vzťahujúce sa na škody materiálnej alebo ideovej podstavy, spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných alebo nekompletných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie je dokázané úmyselné zavinenie alebo zavinenie z hrubej nedbanlivosti zo strany Wilo. WILO ďalej nepreberá záruky za škody vyplývajúce z prístupu alebo využitia tejto internetovej stránky.

Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali, už nezodpovedali alebo nezodpovedali úplne platnému právnemu vzťahu, obsah a platnosť ďalších častí dokumentu tým nie je dotknutá. WILO si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie, vymazanie alebo dočasné alebo definitívne zastavenie zverejnenia časti strán alebo celej ponuky bez zvláštneho oznámenia. Prístup a využívanie tejto internetovej stránky výlučne podlieha materiálnemu právu Spolkovej republiky Nemecko.

2. Autorské práva

Obsahy a diela zverejnené na týchto stránkach sú majetkom spoločnosti WILO SE a podliehajú nemeckému autorskému právu. Príspevky tretích subjektov sú príslušne označené. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a každý druh použitia presahujúci rámec autorských práv je zakázané. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len pre súkromnú, nie pre komerčnú potrebu. Názvy výrobkov, logá a značky podniku uvedené na internetovej stránke sú chránené ochrannou značkou. Snažíme sa, aby sme vždy dodržiavali autorské práva iných, používame vlastné diela, resp. diela, na ktoré sa nevzťahujú licencie.