Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Изключване на отговорност

1. Изключване на отговорност

Не гарантираме за качеството на информацията, предоставяна на нашите Интернет страници. Тя представлява обща услуга и не замества персоналната консултация. Въпреки грижливото набавяне и предоставяне на информацията, ние не поемаме никаква отговорност или гаранция за верността, пълнотата и актуалността на съдържанието, което се отваря или показва в рамките на информационната услуга. Гаранционни претенции срещу WILO, които се позовават на щети от материален или нематериален характер, причинени поради използването или неизползването на представената информация или поради използването на грешна и непълна информация, принципно се изключват, освен ако не може да бъде доказана преднамерена вина или груба небрежност от страна на фирма WILO. Освен това фирма WILO не поема никаква отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от достъпа до или използването на този уебсайт.

Ако части или отделни формулировки от този текст престанат да отговарят изцяло или частично на правното положение, то това не накърнява валидността и съдържанието на останалите части от документа. Фирма WILO изрично си запазва правото да променя, допълва, изтрива или временно или окончателно да преустановява публикуването на части от страници или на всички предлагани продукти, без специално предупреждение. Достъпът до и използването на този уебсайт подлежат единствено на разпоредбите на материалното право на Федерална Република Германия.

2. Авторско право

Изготвените съдържания и произведения на тези страници са собственост на фирма WILO SE и подлежат на разпоредбите на немското авторско право. Статии на трети лица са обозначени като такива. Не се разрешава копиране, обработване, разпространение и всякакъв вид използване извън границите на авторското право. Документите за сваляне и копията на тази страница са предназначени само за лична, нетърговска употреба. Обозначенията на продуктите, логотата и фирмените знаци, използвани в съдържанието на тази Интернет страница, представляват защитени марки и символи. Ние се стремим винаги да зачитаме авторските права на другите, респективно да използваме съставени от нас самите или свободни от лицензи произведения.