Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Building Services

Използване на сгради налага все повече използването на иновативни и енергоспестяващи системи от оптимално съгласувани компоненти. Ние предлагаме високотехнологични помпи и системи за едно-, дву- и многофамилни къщи, както и за търговски обекти, които винаги осигуряват надеждно и екологично снабдяване.