Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Ndarësit e Voda Dirt | Wilo

Ndarësit e Voda Dirt

Separator i papastërtive për më shumë komoditet dhe fuqi më të lartë.

Avantazhet tuaja
Wilo-Voda Dirt 1"

Separator i papastërtive për më shumë komoditet dhe fuqi më të lartë.

Wilo-Voda Dirt është zgjidhja ideale për heqjen e vazhdueshme të grimcave ndotëse nga sistemet e mbyllura qarkulluese të ngrohjes dhe të ujit ftohës në ndërtesat tregtare. Separatori i papastërtive mbron kaldajën, pompat dhe rakordet hidraulike të sistemeve të mëdha e të mbyllura të ngrohjes dhe të ujit të ftohjes nëpërmjet largimit të plotë të grimcave ndotëse, duke përfshirë edhe ato magnetike dhe duke zgjatur në këtë mënyrë jetëgjatësinë e pompave, të pajisjeve komanduese dhe aksesorëve të tjerë të sistemit. Wilo-Voda Dirt ofron gjithashtu avantazhe në përdorimin në sistemet e vjetra ose gjatë konvertimit të një sistemi të hapur në një sistem të mbyllur.


Veçoritë/avantazhet e produktit

  • Efektivitet i lartë i impianteve të ujit të ngrohjes dhe të ftohjes falë parimit inteligjent «Hapur - Mbyllur» të valvulës me galexhant
  • Besueshmëri dhe më pak shpenzime për mirëmbajtjen për të gjithë komponentët e pompës dhe impiantit të kaldajës falë nxjerrjes jashtë nga impianti të grimcave ndotëse të çliruara
  • Largim i thjeshtë dhe efikas i papastërtive, duke përfshirë edhe grimcat magnetike për variantet me flanxhë
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Separatorët e papastërtive.

Përdorimi

  • Sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje të mbyllura.

Çelësi tip

Shembull

Voda Dirt 1"

Voda Dirt

Emërtimi i produktit Separator i papastërtive

1"

Lidhja

Të dhënat teknike

  • Presioni maksimal i punës: 10,0 bar
  • Temperatura maksimale e punës: 120°C
  • Shpejtësia maksimale e prurjes: 1,5 m/s
  • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli
  • Trup tunxhi, pjesë të brendshme rezistente ndaj korrozionit.